Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Org.nr:

556366-1940

Adress:

Box 47

Postnummer:

430 33 Fjärås

Telefon:

0300-540852
Antal sökningar:

864

Placering i länet:
122
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 98 95 85 73
Nettoomsättning (tkr) 89 250 86 101 76 667 73 212
Rörelseresultat (tkr) 11 748 10 672 6 821 8 595
Årets resultat (tkr) 3 338 392 1 395 3 102
Summa eget kapital (tkr) 24 944 17 862 26 488 26 810
Rörelsemarginal % 13.2 12.4 8.9 11.7
Avk. eget kapital % 44.8 58.1 25.1 29.5
Soliditet % 43.4 29.0 44.7 39.4
Omsättning/anställd (tkr) 911 906 902 1 003
Resultat/anställd (tkr) 120 112 80 118
Lön/anställd (tkr) 410 409 401 417

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 89 250 86 101 76 667 73 212
Arbetskraftskostnad -40 183 -38 876 -34 125 -30 435
Avskrivningar -9 280 -10 303 -10 217 -10 298
Andra rörelsekostnader -442 -304 -307 -377
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 729 902 134 289
Övriga rörelsekostnader -28 326 -26 848 -25 331 -23 796
Rörelseresultat 11 748 10 672 6 821 8 595
Ränteintäkter 1 3 5 30
Räntekostnader -122 -161 -219 -457
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 15
Finansnetto -121 -158 -214 -412
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 627 10 514 6 607 8 183
Skatt -2 043 2 360 71 -564
Årets resultat 9 584 12 874 6 678 7 619
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 9 584 12 874 6 678 7 619
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 744 9 018 1 718 1 184
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 056 2 544 484 334
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 32 454 40 184 41 717 44 668
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 32 454 40 184 41 717 44 668
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 32 454 40 184 41 717 44 668
Varulager 400 300 300 0
Kundfordringar 5 709 9 300 7 351 3 289
Övriga omsättningstillgångar 3 451 3 096 2 723 7 510
Summa operativa omsättningstillgångar 9 560 12 696 10 374 10 799
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 2 809
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 15 411 8 669 7 203 9 697
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 15 411 8 669 7 203 12 506
Summa tillgångar 57 425 61 549 59 294 67 973

Eget kapitalEget kapital, redovisat 9 438 6 100 5 708 4 313
EK-andel av obeskattade reserver 15 506 11 762 20 780 22 497
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 24 944 17 862 26 488 26 810

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 5 613 8 479 9 784 13 718
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 866 4 319 3 934 7 834
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 9 307 15 498 34 0
Summa finansiella skulder 17 786 28 296 13 752 21 552

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 625 5 452 8 821 9 057
Leverantörsskulder 2 979 3 388 3 014 3 328
Övriga kortfristiga skulder 6 091 6 551 7 220 7 225
Summa operativa skulder 14 695 15 391 19 055 19 610

Summa skulder och eget kapital 57 425 61 549 59 295 67 972
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.2 12.4 8.9 11.7
Avkastning på eget kapital % 44.8 58.1 25.1 29.5
Soliditet % 43.4 29.0 44.7 39.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 71.3 158.4 51.9 80.4
Kassalikviditet % 116.0 71.0 122.0 111.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.1 0.09 0.13
Räntetäckningsgrad % 96.3 66.3 31.17 18.91
Omsättning per anställd (tkr) 911 906 902 1 003
Rörelseresultat per anställd (tkr) 120 112 80 118
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 410 409 401 417

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 122
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 122 18 445
Värdeförändring (%) 43.0 400 18 445
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 019 18 445
Rörelsemarginal (%) 13.2 423 18 445
Avkastning på eget kapital (%) 44.8 526 18 445
Soliditet (%) 43.4 922 18 445
Nettoomsättning per anställd (tkr) 911 1 747 18 445
Rörelseresultat per anställd (tkr) 120 896 18 445
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 410 247 18 445
Nettoomsättning (tkr) 89 250 155 18 445
Rörelseresultat (tkr) 11 748 93 18 445
Antal anställda 98 32 18 445
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 155 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 445 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 423 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 445 företag i länet.

Antal anställda

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året 98 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 25. Företaget är under jämförelseåret den 32 största arbetsgivaren av 18 445 i länet.

Soliditet

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 43.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 922 mest solventa företaget av 18 445 i länet.

Värderating

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bussrörelse, uthyrning av husbilar samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 864

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Org.nr: 556366-1940

Adress:

Box 47

Postnummer:

430 33 Fjärås

Telefon:

0300-540852

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 98
Nettooms (tkr) 89 250
Rörelseresultat (tkr) 11 748
Årets resultat (tkr) 9 584
Summa eget kapital (tkr) 24 944
Rörelsemarginal % 13.2
Avk. eget kapital % 44.8
Soliditet % 43.4
Omsättning/anställd (tkr) 911
Resultat/anställd (tkr) 120
Lön/anställd (tkr) 410

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 89 250
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -9 280
Andra rörelsekostnader -442
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 729
Övriga rörelsekostnader -28 326
Rörelseresultat 11 748
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -122
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -121
Res. efter finans. intkt. och kostn. 11 627
Skatt -2 043
Årets resultat 9 584
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 9 584
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -3 744
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -1 056
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 32 454
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 32 454
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 32 454
Varulager 400
Kundfordringar 5 709
Övriga omsättningstillgångar 3 451
Sum. operativa oms.tillg. 9 560
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 15 411
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 15 411
Summa tillgångar 57 425


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 9 438
EK-andel av obeskattade reserver 15 506
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 24 944


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 5 613
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 866
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 9 307
Summa finansiella skulder 17 786


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 625
Leverantörsskulder 2 979
Övriga kortfristiga skulder 6 091
Summa operativa skulder 14 695


Summa skulder och eget kapital 57 425
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 13.2
Avkastning på eget kapital % 44.8
Soliditet % 43.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 71.3
Kassalikviditet % 116.0
Likviditetsberedskap % 0.17
Räntetäckningsgrad % 96.3
Omsättning per anställd (tkr) 911
Rörelseresultat per anställd (tkr) 120
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 410

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 445
Företagets placering i Halland: 122
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 122
Värdeförändring (%) 400
Tillväxt i omsättning (%) 1 019
Rörelsemarginal (%) 423
Avkastning på eget kapital (%) 526
Soliditet (%) 922
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 747
Rörelseresultat per anställd (tkr) 896
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 247
Nettoomsättning (tkr) 155
Rörelseresultat (tkr) 93
Antal anställda 32

Analys

Omsättning

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 155 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 445 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 13.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 423 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 445 företag i länet.

Antal anställda

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året 98 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 25. Företaget är under jämförelseåret den 32 största arbetsgivaren av 18 445 i länet.

Soliditet

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 43.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 922 mest solventa företaget av 18 445 i länet.

Värderating

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bussrörelse, uthyrning av husbilar samt därmed förenlig verksamhet.