Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Org.nr:

556366-1940

Adress:

Box 47

Postnummer:

430 33 Fjärås

Telefon:

0300-540852
Antal sökningar:

703

Placering i länet:
268
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 95 85 73 68
Nettoomsättning (tkr) 86 101 76 667 73 212 70 186
Rörelseresultat (tkr) 10 672 6 821 8 595 9 463
Årets resultat (tkr) 12 874 6 678 7 619 9 087
Summa eget kapital (tkr) 17 862 26 488 26 810 24 891
Rörelsemarginal % 12.4 8.9 11.7 13.5
Avk. eget kapital % 58.1 25.1 29.5 35.9
Soliditet % 29.0 44.7 39.4 36.6
Omsättning/anställd (tkr) 906 902 1 003 1 032
Resultat/anställd (tkr) 112 80 118 139
Lön/anställd (tkr) 409 401 417 414

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 86 101 76 667 73 212 70 186
Arbetskraftskostnad -38 876 -34 125 -30 435 -28 162
Avskrivningar -10 303 -10 217 -10 298 -9 779
Andra rörelsekostnader -304 -307 -377 -173
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 902 134 289 474
Övriga rörelsekostnader -26 848 -25 331 -23 796 -23 083
Rörelseresultat 10 672 6 821 8 595 9 463
Ränteintäkter 3 5 30 64
Räntekostnader -161 -219 -457 -674
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 15 0
Finansnetto -158 -214 -412 -610
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 514 6 607 8 183 8 853
Skatt 2 360 71 -564 234
Årets resultat 12 874 6 678 7 619 9 087
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 12 874 6 678 7 619 9 087
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 9 018 1 718 1 184 1 732
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 2 544 484 334 488
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 40 184 41 717 44 668 47 431
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 40 184 41 717 44 668 47 431
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 40 184 41 717 44 668 47 431
Varulager 300 300 0 0
Kundfordringar 9 300 7 351 3 289 1 099
Övriga omsättningstillgångar 3 096 2 723 7 510 6 548
Summa operativa omsättningstillgångar 12 696 10 374 10 799 7 647
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 809 2 066
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 8 669 7 203 9 697 10 943
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 669 7 203 12 506 13 009
Summa tillgångar 61 549 59 294 67 973 68 087

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 100 5 708 4 313 1 210
EK-andel av obeskattade reserver 11 762 20 780 22 497 23 681
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 17 862 26 488 26 810 24 891

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 8 479 9 784 13 718 19 215
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 319 3 934 7 834 9 310
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 15 498 34 0 0
Summa finansiella skulder 28 296 13 752 21 552 28 525

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 452 8 821 9 057 6 710
Leverantörsskulder 3 388 3 014 3 328 2 324
Övriga kortfristiga skulder 6 551 7 220 7 225 5 636
Summa operativa skulder 15 391 19 055 19 610 14 670

Summa skulder och eget kapital 61 549 59 295 67 972 68 086
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 12.4 8.9 11.7 13.5
Avkastning på eget kapital % 58.1 25.1 29.5 35.9
Soliditet % 29.0 44.7 39.4 36.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 158.4 51.9 80.4 114.6
Kassalikviditet % 71.0 122.0 111.0 108.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.09 0.13 0.16
Räntetäckningsgrad % 66.3 31.17 18.91 14.14
Omsättning per anställd (tkr) 906 902 1 003 1 032
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 80 118 139
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 409 401 417 414

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 268
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 268 18 191
Värdeförändring (%) -25.0 2 193 18 191
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 779 18 191
Rörelsemarginal (%) 12.4 526 18 191
Avkastning på eget kapital (%) 58.1 436 18 191
Soliditet (%) 29.0 1 781 18 191
Nettoomsättning per anställd (tkr) 906 2 235 18 191
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 1 121 18 191
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 409 1 068 18 191
Nettoomsättning (tkr) 86 101 243 18 191
Rörelseresultat (tkr) 10 672 142 18 191
Antal anställda 95 72 18 191
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 243 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 191 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 526 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 191 företag i länet.

Antal anställda

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året 95 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23.5. Företaget är under jämförelseåret den 72 största arbetsgivaren av 18 191 i länet.

Soliditet

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 781 mest solventa företaget av 18 191 i länet.

Värderating

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bussrörelse, uthyrning av husbilar samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 703

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag

Org.nr: 556366-1940

Adress:

Box 47

Postnummer:

430 33 Fjärås

Telefon:

0300-540852

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 95
Nettooms (tkr) 86 101
Rörelseresultat (tkr) 10 672
Årets resultat (tkr) 12 874
Summa eget kapital (tkr) 17 862
Rörelsemarginal % 12.4
Avk. eget kapital % 58.1
Soliditet % 29.0
Omsättning/anställd (tkr) 906
Resultat/anställd (tkr) 112
Lön/anställd (tkr) 409

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 86 101
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -10 303
Andra rörelsekostnader -304
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 902
Övriga rörelsekostnader -26 848
Rörelseresultat 10 672
Ränteintäkter 3
Räntekostnader -161
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -158
Res. efter finans. intkt. och kostn. 10 514
Skatt 2 360
Årets resultat 12 874
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 12 874
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 9 018
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 2 544
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 40 184
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 40 184
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 40 184
Varulager 300
Kundfordringar 9 300
Övriga omsättningstillgångar 3 096
Sum. operativa oms.tillg. 12 696
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 8 669
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 669
Summa tillgångar 61 549


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 100
EK-andel av obeskattade reserver 11 762
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 17 862


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 8 479
Ext. finans. skulder, kortfrist. 4 319
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 15 498
Summa finansiella skulder 28 296


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 452
Leverantörsskulder 3 388
Övriga kortfristiga skulder 6 551
Summa operativa skulder 15 391


Summa skulder och eget kapital 61 549
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 12.4
Avkastning på eget kapital % 58.1
Soliditet % 29.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 158.4
Kassalikviditet % 71.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % 66.3
Omsättning per anställd (tkr) 906
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 409

Rankning i länet (Halland)

År: 2016
Antal företag i Halland: 18 191
Företagets placering i Halland: 268
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 268
Värdeförändring (%) 2 193
Tillväxt i omsättning (%) 779
Rörelsemarginal (%) 526
Avkastning på eget kapital (%) 436
Soliditet (%) 1 781
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 235
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 121
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 068
Nettoomsättning (tkr) 243
Rörelseresultat (tkr) 142
Antal anställda 72

Analys

Omsättning

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 243 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 191 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 12.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 526 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 191 företag i länet.

Antal anställda

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året 95 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23.5. Företaget är under jämförelseåret den 72 största arbetsgivaren av 18 191 i länet.

Soliditet

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 29.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 781 mest solventa företaget av 18 191 i länet.

Värderating

Karl Erik Elofsson Buss Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bussrörelse, uthyrning av husbilar samt därmed förenlig verksamhet.