GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag

Org.nr:

556319-7358

Adress:

Lahallvägen 2

Postnummer:

432 65 Väröbacka

Telefon:

0340-660670
Antal sökningar:

805

Placering i länet:
612
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 24 24 24 27
Nettoomsättning (tkr) 34 892 33 346 31 477 33 034
Rörelseresultat (tkr) 3 972 1 985 594 -360
Årets resultat (tkr) 2 181 2 846 1 127 12
Summa eget kapital (tkr) 6 274 4 249 2 731 2 710
Rörelsemarginal % 11.4 6.0 1.9 -1.1
Avk. eget kapital % 57.5 43.5 15.4 -9.0
Soliditet % 47.0 31.9 27.2 25.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 454 1 389 1 312 1 223
Resultat/anställd (tkr) 166 83 25 -13
Lön/anställd (tkr) 0 656 623 540

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 34 892 33 346 31 477 33 034
Arbetskraftskostnad 0 -15 733 -14 955 -14 592
Avskrivningar -47 -36 -39 -53
Andra rörelsekostnader -24 987 -10 143 -10 296 -13 043
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 15 12 111 99
Övriga rörelsekostnader -5 901 -5 461 -5 704 -5 805
Rörelseresultat 3 972 1 985 594 -360
Ränteintäkter 2 2 85 28
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 2 85 28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 974 1 987 679 -332
Skatt -949 -469 -259 29
Årets resultat 3 025 1 518 420 -303
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 025 1 518 420 -303
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -844 1 328 706 315
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -238 374 199 89
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 90 102 114 127
Maskiner och inventarier 144 131 78 78
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 234 233 192 205
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 234 233 192 205
Varulager 508 666 580 458
Kundfordringar 5 077 3 533 3 929 4 426
Övriga omsättningstillgångar 314 500 543 1 662
Summa operativa omsättningstillgångar 5 899 4 699 5 052 6 546
Fordringar på koncern- och intresseföretag 450 450 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 485 425 365 305
Likvida medel 6 275 7 513 4 435 3 493
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 210 8 388 4 800 3 798
Summa tillgångar 13 343 13 320 10 044 10 549

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 412 4 232 1 386 659
EK-andel av obeskattade reserver 862 17 1 345 2 051
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 274 4 249 2 731 2 710

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 846 533 833 883
Leverantörsskulder 1 151 1 015 1 370 2 361
Övriga kortfristiga skulder 5 072 7 524 5 111 4 596
Summa operativa skulder 7 069 9 072 7 314 7 840

Summa skulder och eget kapital 13 343 13 321 10 045 10 550
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 11.4 6.0 1.9 -1.1
Avkastning på eget kapital % 57.5 43.5 15.4 -9.0
Soliditet % 47.0 31.9 27.2 25.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 187.0 135.0 137.0 138.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.23 0.14 0.11
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 454 1 389 1 312 1 223
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166 83 25 -13
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 656 623 540

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 612
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 612 18 489
Värdeförändring (%) 64.0 345 18 489
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 1 150 18 489
Rörelsemarginal (%) 11.4 580 18 489
Avkastning på eget kapital (%) 57.5 435 18 489
Soliditet (%) 47.0 944 18 489
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 454 1 376 18 489
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166 815 18 489
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 733 18 489
Nettoomsättning (tkr) 34 892 522 18 489
Rörelseresultat (tkr) 3 972 355 18 489
Antal anställda 24 335 18 489
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 522 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 489 företag i länet.

Rörelsemarginal

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 580 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 489 företag i länet.

Antal anställda

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 335 största arbetsgivaren av 18 489 i länet.

Soliditet

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 47.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 944 mest solventa företaget av 18 489 i länet.

Värderating

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva installation av sprinklersystem, VVS- och gasarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 805

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag

Org.nr: 556319-7358

Adress:

Lahallvägen 2

Postnummer:

432 65 Väröbacka

Telefon:

0340-660670

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 24
Nettooms (tkr) 34 892
Rörelseresultat (tkr) 3 972
Årets resultat (tkr) 3 025
Summa eget kapital (tkr) 6 274
Rörelsemarginal % 11.4
Avk. eget kapital % 57.5
Soliditet % 47.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 454
Resultat/anställd (tkr) 166
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 34 892
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -47
Andra rörelsekostnader -24 987
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 15
Övriga rörelsekostnader -5 901
Rörelseresultat 3 972
Ränteintäkter 2
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 974
Skatt -949
Årets resultat 3 025
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 025
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -844
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -238
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 90
Maskiner och inventarier 144
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 234
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 234
Varulager 508
Kundfordringar 5 077
Övriga omsättningstillgångar 314
Sum. operativa oms.tillg. 5 899
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 450
Övriga externa finansiella tillgångar 485
Likvida medel 6 275
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 7 210
Summa tillgångar 13 343


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 412
EK-andel av obeskattade reserver 862
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 274


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 846
Leverantörsskulder 1 151
Övriga kortfristiga skulder 5 072
Summa operativa skulder 7 069


Summa skulder och eget kapital 13 343
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 11.4
Avkastning på eget kapital % 57.5
Soliditet % 47.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 187.0
Likviditetsberedskap % 0.18
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 454
Rörelseresultat per anställd (tkr) 166
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 489
Företagets placering i Halland: 612
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 612
Värdeförändring (%) 345
Tillväxt i omsättning (%) 1 150
Rörelsemarginal (%) 580
Avkastning på eget kapital (%) 435
Soliditet (%) 944
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 376
Rörelseresultat per anställd (tkr) 815
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 733
Nettoomsättning (tkr) 522
Rörelseresultat (tkr) 355
Antal anställda 335

Analys

Omsättning

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 522 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 489 företag i länet.

Rörelsemarginal

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 580 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 489 företag i länet.

Antal anställda

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 335 största arbetsgivaren av 18 489 i länet.

Soliditet

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 47.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 944 mest solventa företaget av 18 489 i länet.

Värderating

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva installation av sprinklersystem, VVS- och gasarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.