GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag

Org.nr:

556319-7358

Adress:

Lahallväg 2

Postnummer:

430 22 Väröbacka

Telefon:

0340-660670
Antal sökningar:

615

Placering i länet:
1 016
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 24 24 27 26
Nettoomsättning (tkr) 33 346 31 477 33 034 29 700
Rörelseresultat (tkr) 1 985 594 -360 1 921
Årets resultat (tkr) 1 518 420 -303 1 400
Summa eget kapital (tkr) 4 249 2 731 2 710 4 013
Rörelsemarginal % 6.0 1.9 -1.1 6.5
Avk. eget kapital % 43.5 15.4 -9.0 38.7
Soliditet % 31.9 27.2 25.7 39.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 389 1 312 1 223 1 142
Resultat/anställd (tkr) 83 25 -13 74
Lön/anställd (tkr) 656 623 540 536

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 33 346 31 477 33 034 29 700
Arbetskraftskostnad -15 733 -14 955 -14 592 -13 936
Avskrivningar -36 -39 -53 -77
Andra rörelsekostnader -10 143 -10 296 -13 043 -8 234
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 111 99 1
Övriga rörelsekostnader -5 461 -5 704 -5 805 -5 533
Rörelseresultat 1 985 594 -360 1 921
Ränteintäkter 2 85 28 8
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 85 28 8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 987 679 -332 1 929
Skatt -469 -259 29 -529
Årets resultat 1 518 420 -303 1 400
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 518 420 -303 1 400
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 328 706 315 -392
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 374 199 89 -110
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 102 114 127 139
Maskiner och inventarier 131 78 78 119
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 233 192 205 258
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 233 192 205 258
Varulager 666 580 458 473
Kundfordringar 3 533 3 929 4 426 4 754
Övriga omsättningstillgångar 500 543 1 662 810
Summa operativa omsättningstillgångar 4 699 5 052 6 546 6 037
Fordringar på koncern- och intresseföretag 450 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 425 365 305 240
Likvida medel 7 513 4 435 3 493 3 677
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 388 4 800 3 798 3 917
Summa tillgångar 13 320 10 044 10 549 10 212

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 232 1 386 659 1 647
EK-andel av obeskattade reserver 17 1 345 2 051 2 366
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 249 2 731 2 710 4 013

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 533 833 883 907
Leverantörsskulder 1 015 1 370 2 361 845
Övriga kortfristiga skulder 7 524 5 111 4 596 4 446
Summa operativa skulder 9 072 7 314 7 840 6 198

Summa skulder och eget kapital 13 321 10 045 10 550 10 211
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % 6.0 1.9 -1.1 6.5
Avkastning på eget kapital % 43.5 15.4 -9.0 38.7
Soliditet % 31.9 27.2 25.7 39.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 135.0 137.0 138.0 175.0
Likviditetsberedskap % 0.23 0.14 0.11 0.12
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 389 1 312 1 223 1 142
Rörelseresultat per anställd (tkr) 83 25 -13 74
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 623 540 536

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 016
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 016 17 814
Värdeförändring (%) 77.0 315 17 814
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 1 148 17 814
Rörelsemarginal (%) 6.0 1 189 17 814
Avkastning på eget kapital (%) 43.5 663 17 814
Soliditet (%) 31.9 1 663 17 814
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 389 1 520 17 814
Rörelseresultat per anställd (tkr) 83 1 340 17 814
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 160 17 814
Nettoomsättning (tkr) 33 346 573 17 814
Rörelseresultat (tkr) 1 985 657 17 814
Antal anställda 24 347 17 814
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 573 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 814 företag i länet.

Rörelsemarginal

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 189 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 814 företag i länet.

Antal anställda

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 347 största arbetsgivaren av 17 814 i länet.

Soliditet

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 31.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 663 mest solventa företaget av 17 814 i länet.

Värderating

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva installation av sprinklersystem, VVS- och gasarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 615

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag

Org.nr: 556319-7358

Adress:

Lahallväg 2

Postnummer:

430 22 Väröbacka

Telefon:

0340-660670

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 24
Nettooms (tkr) 33 346
Rörelseresultat (tkr) 1 985
Årets resultat (tkr) 1 518
Summa eget kapital (tkr) 4 249
Rörelsemarginal % 6.0
Avk. eget kapital % 43.5
Soliditet % 31.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 389
Resultat/anställd (tkr) 83
Lön/anställd (tkr) 656

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 33 346
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -36
Andra rörelsekostnader -10 143
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 12
Övriga rörelsekostnader -5 461
Rörelseresultat 1 985
Ränteintäkter 2
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 987
Skatt -469
Årets resultat 1 518
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 518
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 1 328
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 374
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 102
Maskiner och inventarier 131
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 233
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 233
Varulager 666
Kundfordringar 3 533
Övriga omsättningstillgångar 500
Sum. operativa oms.tillg. 4 699
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 450
Övriga externa finansiella tillgångar 425
Likvida medel 7 513
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 388
Summa tillgångar 13 320


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 232
EK-andel av obeskattade reserver 17
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 249


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 533
Leverantörsskulder 1 015
Övriga kortfristiga skulder 7 524
Summa operativa skulder 9 072


Summa skulder och eget kapital 13 321
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % 6.0
Avkastning på eget kapital % 43.5
Soliditet % 31.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 135.0
Likviditetsberedskap % 0.23
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 1 389
Rörelseresultat per anställd (tkr) 83
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656

Rankning i länet (Halland)

År: 2016
Antal företag i Halland: 17 814
Företagets placering i Halland: 1 016
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 016
Värdeförändring (%) 315
Tillväxt i omsättning (%) 1 148
Rörelsemarginal (%) 1 189
Avkastning på eget kapital (%) 663
Soliditet (%) 1 663
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 520
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 340
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 160
Nettoomsättning (tkr) 573
Rörelseresultat (tkr) 657
Antal anställda 347

Analys

Omsättning

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 573 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 814 företag i länet.

Rörelsemarginal

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 6.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 189 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 814 företag i länet.

Antal anställda

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 347 största arbetsgivaren av 17 814 i länet.

Soliditet

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 31.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 663 mest solventa företaget av 17 814 i länet.

Värderating

GE-Sprinkler i Västra Sverige Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva installation av sprinklersystem, VVS- och gasarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.