Amas Svenska Aktiebolag

Org.nr:

556293-3688

Adress:

Kvartsgatan 8

Postnummer:

749 40 Enköping

Telefon:

0171-440140

Moderbolag:

Antal sökningar:

665

Placering i länet:
299
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 43 884 40 090 37 071 33 011
Rörelseresultat (tkr) 4 072 4 599 4 214 3 106
Årets resultat (tkr) 3 598 4 026 3 492 2 609
Summa eget kapital (tkr) 10 703 10 105 8 080 5 587
Rörelsemarginal % 9.3 11.5 11.4 9.4
Avk. eget kapital % 34.6 44.3 51.1 48.5
Soliditet % 51.6 59.0 64.8 47.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 269 5 727 5 296 4 716
Resultat/anställd (tkr) 582 657 602 444
Lön/anställd (tkr) 0 0 877 849

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 43 884 40 090 37 071 33 011
Arbetskraftskostnad 0 0 -6 140 -5 943
Avskrivningar -246 -214 -178 -122
Andra rörelsekostnader -35 935 -32 290 -24 233 -21 544
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 961 993 828 1 355
Övriga rörelsekostnader -4 592 -3 980 -3 134 -3 651
Rörelseresultat 4 072 4 599 4 214 3 106
Ränteintäkter 13 16 20 11
Räntekostnader 0 0 -3 -26
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -13 0 0 0
Finansnetto 0 16 17 -15
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 072 4 615 4 231 3 091
Skatt -474 -589 -739 -482
Årets resultat 3 598 4 026 3 492 2 609
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 598 4 026 3 492 2 609
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 49 -16 16 -57
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 14 -4 4 -16
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 577 709 424 146
Övriga materiella anläggningstillgångar 24 76 161 259
Summa materiella anläggningstillgångar 601 785 585 405
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 601 785 585 405
Varulager 5 832 5 998 5 394 5 567
Kundfordringar 4 684 4 036 3 954 4 691
Övriga omsättningstillgångar 520 331 216 446
Summa operativa omsättningstillgångar 11 036 10 365 9 564 10 704
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 520 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 580 1 916 900 540
Likvida medel 4 996 4 054 1 425 172
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 096 5 970 2 325 712
Summa tillgångar 20 733 17 120 12 474 11 821

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 569 9 922 7 912 5 404
EK-andel av obeskattade reserver 134 183 168 183
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 703 10 105 8 080 5 587

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 230 630 233 133
Summa finansiella skulder 3 230 630 233 133

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 38 52 47 52
Leverantörsskulder 4 236 3 620 1 829 3 476
Övriga kortfristiga skulder 2 525 2 712 2 285 2 574
Summa operativa skulder 6 799 6 384 4 161 6 102

Summa skulder och eget kapital 20 732 17 119 12 474 11 822
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.3 11.5 11.4 9.4
Avkastning på eget kapital % 34.6 44.3 51.1 48.5
Soliditet % 51.6 59.0 64.8 47.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 30.2 6.2 2.9 2.4
Kassalikviditet % 102.0 121.0 129.0 86.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.1 0.04 0.01
Räntetäckningsgrad % - - 1 411.33 119.88
Omsättning per anställd (tkr) 6 269 5 727 5 296 4 716
Rörelseresultat per anställd (tkr) 582 657 602 444
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 877 849

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: 299
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 299 17 255
Värdeförändring (%) 6.0 1 089 17 255
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 881 17 255
Rörelsemarginal (%) 11.5 564 17 255
Avkastning på eget kapital (%) 44.3 633 17 255
Soliditet (%) 59.0 479 17 255
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 727 119 17 255
Rörelseresultat per anställd (tkr) 657 115 17 255
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 311 17 255
Nettoomsättning (tkr) 40 090 374 17 255
Rörelseresultat (tkr) 4 599 240 17 255
Antal anställda 7 1 131 17 255
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Amas Svenska Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 374 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 255 företag i länet.

Rörelsemarginal

Amas Svenska Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 564 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 255 företag i länet.

Antal anställda

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 131 största arbetsgivaren av 17 255 i länet.

Soliditet

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 479 mest solventa företaget av 17 255 i länet.

Värderating

Amas Svenska Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Rune Dolfei (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Claes Jihmmy Ingvarsson (f. 1967) Revisor
Helén Marita Lyckstedt (f. 1965) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av maskiner och maskintillbehör, service och reservdelar samt konsultverksamhet i bygg- och anläggning-, gruv- och entreprenörsektorn ävensom idkadärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 665

Amas Svenska Aktiebolag

Org.nr: 556293-3688

Adress:

Kvartsgatan 8

Postnummer:

749 40 Enköping

Telefon:

0171-440140

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 43 884
Rörelseresultat (tkr) 4 072
Årets resultat (tkr) 3 598
Summa eget kapital (tkr) 10 703
Rörelsemarginal % 9.3
Avk. eget kapital % 34.6
Soliditet % 51.6
Omsättning/anställd (tkr) 6 269
Resultat/anställd (tkr) 582
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 43 884
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -246
Andra rörelsekostnader -35 935
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 961
Övriga rörelsekostnader -4 592
Rörelseresultat 4 072
Ränteintäkter 13
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -13
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 072
Skatt -474
Årets resultat 3 598
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 598
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 49
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 14
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 577
Övr. materiella anläggningstillg. 24
Sum. mater. anlägg.tillg. 601
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 601
Varulager 5 832
Kundfordringar 4 684
Övriga omsättningstillgångar 520
Sum. operativa oms.tillg. 11 036
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 520
Övriga externa finansiella tillgångar 1 580
Likvida medel 4 996
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 9 096
Summa tillgångar 20 733


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 569
EK-andel av obeskattade reserver 134
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 10 703


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 3 230
Summa finansiella skulder 3 230


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 38
Leverantörsskulder 4 236
Övriga kortfristiga skulder 2 525
Summa operativa skulder 6 799


Summa skulder och eget kapital 20 732
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.3
Avkastning på eget kapital % 34.6
Soliditet % 51.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 30.2
Kassalikviditet % 102.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 6 269
Rörelseresultat per anställd (tkr) 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Uppsala)

År: 2016
Antal företag i Uppsala: 17 255
Företagets placering i Uppsala: 299
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 299
Värdeförändring (%) 1 089
Tillväxt i omsättning (%) 881
Rörelsemarginal (%) 564
Avkastning på eget kapital (%) 633
Soliditet (%) 479
Nettoomsättning per anställd (tkr) 119
Rörelseresultat per anställd (tkr) 115
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 311
Nettoomsättning (tkr) 374
Rörelseresultat (tkr) 240
Antal anställda 1 131

Analys

Omsättning

Amas Svenska Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 374 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 255 företag i länet.

Rörelsemarginal

Amas Svenska Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 564 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 255 företag i länet.

Antal anställda

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 131 största arbetsgivaren av 17 255 i länet.

Soliditet

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 479 mest solventa företaget av 17 255 i länet.

Värderating

Amas Svenska Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Rune Dolfei (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Claes Jihmmy Ingvarsson (f. 1967) Revisor
Helén Marita Lyckstedt (f. 1965) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av maskiner och maskintillbehör, service och reservdelar samt konsultverksamhet i bygg- och anläggning-, gruv- och entreprenörsektorn ävensom idkadärmed förenlig verksamhet.