Amas Svenska Aktiebolag

Org.nr:

556293-3688

Adress:

Kvartsgatan 8

Postnummer:

749 40 Enköping

Telefon:

0171-440140

Moderbolag:

Antal sökningar:

602

Placering i länet:
305
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 40 090 37 071 33 011 29 000
Rörelseresultat (tkr) 4 599 4 214 3 106 1 618
Årets resultat (tkr) 4 026 3 492 2 609 1 283
Summa eget kapital (tkr) 10 105 8 080 5 587 5 177
Rörelsemarginal % 11.5 11.4 9.4 5.6
Avk. eget kapital % 44.3 51.1 48.5 24.8
Soliditet % 59.0 64.8 47.3 50.4
Omsättning/anställd (tkr) 5 727 5 296 4 716 4 143
Resultat/anställd (tkr) 657 602 444 231
Lön/anställd (tkr) 0 877 849 835

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 40 090 37 071 33 011 29 000
Arbetskraftskostnad 0 -6 140 -5 943 -5 844
Avskrivningar -214 -178 -122 -99
Andra rörelsekostnader -32 290 -24 233 -21 544 -19 286
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 993 828 1 355 820
Övriga rörelsekostnader -3 980 -3 134 -3 651 -2 973
Rörelseresultat 4 599 4 214 3 106 1 618
Ränteintäkter 16 20 11 28
Räntekostnader 0 -3 -26 -41
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 69
Finansnetto 16 17 -15 56
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 615 4 231 3 091 1 674
Skatt -589 -739 -482 -391
Årets resultat 4 026 3 492 2 609 1 283
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 026 3 492 2 609 1 283
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -16 16 -57 14
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -4 4 -16 4
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 709 424 146 96
Övriga materiella anläggningstillgångar 76 161 259 257
Summa materiella anläggningstillgångar 785 585 405 353
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 785 585 405 353
Varulager 5 998 5 394 5 567 4 479
Kundfordringar 4 036 3 954 4 691 2 970
Övriga omsättningstillgångar 331 216 446 515
Summa operativa omsättningstillgångar 10 365 9 564 10 704 7 964
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 363
Övriga externa finansiella tillgångar 1 916 900 540 180
Likvida medel 4 054 1 425 172 404
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 5 970 2 325 712 1 947
Summa tillgångar 17 120 12 474 11 821 10 264

Eget kapitalEget kapital, redovisat 9 922 7 912 5 404 5 051
EK-andel av obeskattade reserver 183 168 183 126
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 105 8 080 5 587 5 177

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 630 233 133 0
Summa finansiella skulder 630 233 133 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 52 47 52 36
Leverantörsskulder 3 620 1 829 3 476 3 157
Övriga kortfristiga skulder 2 712 2 285 2 574 1 893
Summa operativa skulder 6 384 4 161 6 102 5 086

Summa skulder och eget kapital 17 119 12 474 11 822 10 263
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 11.5 11.4 9.4 5.6
Avkastning på eget kapital % 44.3 51.1 48.5 24.8
Soliditet % 59.0 64.8 47.3 50.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 6.2 2.9 2.4 0.0
Kassalikviditet % 121.0 129.0 86.0 77.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.04 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % - 1 411.33 119.88 41.83
Omsättning per anställd (tkr) 5 727 5 296 4 716 4 143
Rörelseresultat per anställd (tkr) 657 602 444 231
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 877 849 835

Rankning i länet (Uppsala)

Företagets placering i Uppsala: 305
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 305 17 082
Värdeförändring (%) 28.0 630 17 082
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 882 17 082
Rörelsemarginal (%) 11.5 564 17 082
Avkastning på eget kapital (%) 44.3 634 17 082
Soliditet (%) 59.0 480 17 082
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 727 119 17 082
Rörelseresultat per anställd (tkr) 657 115 17 082
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 315 17 082
Nettoomsättning (tkr) 40 090 376 17 082
Rörelseresultat (tkr) 4 599 240 17 082
Antal anställda 7 1 134 17 082
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Amas Svenska Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 376 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 082 företag i länet.

Rörelsemarginal

Amas Svenska Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 564 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 082 företag i länet.

Antal anställda

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 134 största arbetsgivaren av 17 082 i länet.

Soliditet

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 59.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 480 mest solventa företaget av 17 082 i länet.

Värderating

Amas Svenska Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Rune Dolfei (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Claes Jihmmy Ingvarsson (f. 1967) Revisor
Helén Marita Lyckstedt (f. 1965) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av maskiner och maskintillbehör, service och reservdelar samt konsultverksamhet i bygg- och anläggning-, gruv- och entreprenörsektorn ävensom idkadärmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 602

Amas Svenska Aktiebolag

Org.nr: 556293-3688

Adress:

Kvartsgatan 8

Postnummer:

749 40 Enköping

Telefon:

0171-440140

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 7
Nettooms (tkr) 40 090
Rörelseresultat (tkr) 4 599
Årets resultat (tkr) 4 026
Summa eget kapital (tkr) 10 105
Rörelsemarginal % 11.5
Avk. eget kapital % 44.3
Soliditet % 59.0
Omsättning/anställd (tkr) 5 727
Resultat/anställd (tkr) 657
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 40 090
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -214
Andra rörelsekostnader -32 290
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 993
Övriga rörelsekostnader -3 980
Rörelseresultat 4 599
Ränteintäkter 16
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 16
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 615
Skatt -589
Årets resultat 4 026
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 026
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -16
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -4
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 709
Övr. materiella anläggningstillg. 76
Sum. mater. anlägg.tillg. 785
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 785
Varulager 5 998
Kundfordringar 4 036
Övriga omsättningstillgångar 331
Sum. operativa oms.tillg. 10 365
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 916
Likvida medel 4 054
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 5 970
Summa tillgångar 17 120


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 9 922
EK-andel av obeskattade reserver 183
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 10 105


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 630
Summa finansiella skulder 630


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 52
Leverantörsskulder 3 620
Övriga kortfristiga skulder 2 712
Summa operativa skulder 6 384


Summa skulder och eget kapital 17 119
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 11.5
Avkastning på eget kapital % 44.3
Soliditet % 59.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 6.2
Kassalikviditet % 121.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 5 727
Rörelseresultat per anställd (tkr) 657
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Uppsala)

År: 2016
Antal företag i Uppsala: 17 082
Företagets placering i Uppsala: 305
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 305
Värdeförändring (%) 630
Tillväxt i omsättning (%) 882
Rörelsemarginal (%) 564
Avkastning på eget kapital (%) 634
Soliditet (%) 480
Nettoomsättning per anställd (tkr) 119
Rörelseresultat per anställd (tkr) 115
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 315
Nettoomsättning (tkr) 376
Rörelseresultat (tkr) 240
Antal anställda 1 134

Analys

Omsättning

Amas Svenska Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 376 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 082 företag i länet.

Rörelsemarginal

Amas Svenska Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 564 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 082 företag i länet.

Antal anställda

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 1 134 största arbetsgivaren av 17 082 i länet.

Soliditet

Amas Svenska Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 59.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 480 mest solventa företaget av 17 082 i länet.

Värderating

Amas Svenska Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Ulf Rune Dolfei (f. 1964) Ledamot, Verkställande direktör
Claes Jihmmy Ingvarsson (f. 1967) Revisor
Helén Marita Lyckstedt (f. 1965) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av maskiner och maskintillbehör, service och reservdelar samt konsultverksamhet i bygg- och anläggning-, gruv- och entreprenörsektorn ävensom idkadärmed förenlig verksamhet.