All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag

Org.nr:

556277-9024

Adress:

E A Rosengrens gata 36

Postnummer:

421 31 Västra Frölunda

Telefon:

031-497880

Ordförande:

Antal sökningar:

775

Placering i länet:
2 610
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 15 642 13 540 12 508 11 509
Rörelseresultat (tkr) 3 733 3 163 3 125 2 771
Årets resultat (tkr) 2 518 1 951 2 425 1 873
Summa eget kapital (tkr) 6 708 5 718 6 015 5 289
Rörelsemarginal % 23.9 23.4 25.0 24.1
Avk. eget kapital % 46.5 41.5 45.5 45.3
Soliditet % 52.5 64.3 74.2 60.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 128 2 708 2 502 2 302
Resultat/anställd (tkr) 747 633 625 554
Lön/anställd (tkr) 0 652 609 587

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 15 642 13 540 12 508 11 509
Arbetskraftskostnad 0 -3 259 -3 043 -2 937
Avskrivningar -34 -54 -93 -94
Andra rörelsekostnader -9 189 -4 464 -3 745 -3 364
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 686 -2 600 -2 502 -2 343
Rörelseresultat 3 733 3 163 3 125 2 771
Ränteintäkter 2 5 13 56
Räntekostnader -1 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -13 146 3
Finansnetto 1 -8 159 59
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 734 3 155 3 284 2 830
Skatt -847 -722 -713 -641
Årets resultat 2 888 2 433 2 571 2 189
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 888 2 433 2 571 2 189
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -371 -452 -101 -250
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -105 -128 -28 -70
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 115 150 189 243
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 15 0
Summa materiella anläggningstillgångar 115 150 204 243
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 115 150 204 243
Varulager 576 120 156 197
Kundfordringar 2 094 1 535 1 386 1 226
Övriga omsättningstillgångar 542 636 720 590
Summa operativa omsättningstillgångar 3 212 2 291 2 262 2 013
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 554 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 422 2 422 2 422 2 348
Likvida medel 7 020 4 024 2 668 4 133
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 442 6 446 5 644 6 481
Summa tillgångar 12 769 8 887 8 110 8 737

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 758 2 139 2 888 2 263
EK-andel av obeskattade reserver 3 950 3 579 3 127 3 026
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 708 5 718 6 015 5 289

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 502 533 0 1 326
Summa finansiella skulder 2 502 533 0 1 326

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 114 1 010 882 854
Leverantörsskulder 1 459 882 458 441
Övriga kortfristiga skulder 986 742 756 827
Summa operativa skulder 3 559 2 634 2 096 2 122

Summa skulder och eget kapital 12 769 8 885 8 111 8 737
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 23.9 23.4 25.0 24.1
Avkastning på eget kapital % 46.5 41.5 45.5 45.3
Soliditet % 52.5 64.3 74.2 60.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 37.3 9.3 0.0 25.1
Kassalikviditet % 195.0 287.0 393.0 229.0
Likviditetsberedskap % 0.45 0.3 0.21 0.36
Räntetäckningsgrad % 3 735 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 3 128 2 708 2 502 2 302
Rörelseresultat per anställd (tkr) 747 633 625 554
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 652 609 587

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 2 610
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 610 94 442
Värdeförändring (%) 21.0 3 323 94 442
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 2 539 94 442
Rörelsemarginal (%) 23.9 712 94 442
Avkastning på eget kapital (%) 46.5 2 855 94 442
Soliditet (%) 52.5 3 066 94 442
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 128 2 053 94 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) 747 519 94 442
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 3 170 94 442
Nettoomsättning (tkr) 15 642 4 599 94 442
Rörelseresultat (tkr) 3 733 1 838 94 442
Antal anställda 5 6 839 94 442
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 4 599 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 712 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 6 839 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 3 066 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industrilackeringsverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 775

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag

Org.nr: 556277-9024

Adress:

E A Rosengrens gata 36

Postnummer:

421 31 Västra Frölunda

Telefon:

031-497880

Ordförande:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 15 642
Rörelseresultat (tkr) 3 733
Årets resultat (tkr) 2 888
Summa eget kapital (tkr) 6 708
Rörelsemarginal % 23.9
Avk. eget kapital % 46.5
Soliditet % 52.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 128
Resultat/anställd (tkr) 747
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 15 642
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -34
Andra rörelsekostnader -9 189
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 686
Rörelseresultat 3 733
Ränteintäkter 2
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 1
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 734
Skatt -847
Årets resultat 2 888
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 888
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -371
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -105
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 115
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 115
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 115
Varulager 576
Kundfordringar 2 094
Övriga omsättningstillgångar 542
Sum. operativa oms.tillg. 3 212
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 422
Likvida medel 7 020
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 9 442
Summa tillgångar 12 769


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 758
EK-andel av obeskattade reserver 3 950
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 708


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 2 502
Summa finansiella skulder 2 502


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 114
Leverantörsskulder 1 459
Övriga kortfristiga skulder 986
Summa operativa skulder 3 559


Summa skulder och eget kapital 12 769
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 23.9
Avkastning på eget kapital % 46.5
Soliditet % 52.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 37.3
Kassalikviditet % 195.0
Likviditetsberedskap % 0.45
Räntetäckningsgrad % 3 735
Omsättning per anställd (tkr) 3 128
Rörelseresultat per anställd (tkr) 747
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 442
Företagets placering i Västra götaland: 2 610
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 610
Värdeförändring (%) 3 323
Tillväxt i omsättning (%) 2 539
Rörelsemarginal (%) 712
Avkastning på eget kapital (%) 2 855
Soliditet (%) 3 066
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 053
Rörelseresultat per anställd (tkr) 519
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 170
Nettoomsättning (tkr) 4 599
Rörelseresultat (tkr) 1 838
Antal anställda 6 839

Analys

Omsättning

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 4 599 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 712 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 6 839 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 52.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 3 066 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industrilackeringsverksamhet.