All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag

Org.nr:

556277-9024

Adress:

E A Rosengrens gata 36

Postnummer:

421 31 Västra Frölunda

Telefon:

031-497880

Ordförande:

Antal sökningar:

637

Placering i länet:
3 863
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 13 540 12 508 11 509 10 020
Rörelseresultat (tkr) 3 163 3 125 2 771 1 781
Årets resultat (tkr) 2 433 2 571 2 189 1 369
Summa eget kapital (tkr) 5 718 6 015 5 289 4 366
Rörelsemarginal % 23.4 25.0 24.1 17.8
Avk. eget kapital % 41.5 45.5 45.3 31.8
Soliditet % 64.3 74.2 60.5 44.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 708 2 502 2 302 2 004
Resultat/anställd (tkr) 633 625 554 356
Lön/anställd (tkr) 652 609 587 560

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 13 540 12 508 11 509 10 020
Arbetskraftskostnad -3 259 -3 043 -2 937 -2 800
Avskrivningar -54 -93 -94 -94
Andra rörelsekostnader -4 464 -3 745 -3 364 -3 034
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 600 -2 502 -2 343 -2 311
Rörelseresultat 3 163 3 125 2 771 1 781
Ränteintäkter 5 13 56 88
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -13 146 3 5
Finansnetto -8 159 59 93
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 155 3 284 2 830 1 874
Skatt -722 -713 -641 -505
Årets resultat 2 433 2 571 2 189 1 369
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 433 2 571 2 189 1 369
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -452 -101 -250 -109
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -128 -28 -70 -31
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 150 189 243 337
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 15 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 150 204 243 337
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 150 204 243 337
Varulager 120 156 197 245
Kundfordringar 1 535 1 386 1 226 1 127
Övriga omsättningstillgångar 636 720 590 477
Summa operativa omsättningstillgångar 2 291 2 262 2 013 1 849
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 554 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 422 2 422 2 348 2 348
Likvida medel 4 024 2 668 4 133 5 187
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 446 5 644 6 481 7 535
Summa tillgångar 8 887 8 110 8 737 9 721

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 139 2 888 2 263 1 589
EK-andel av obeskattade reserver 3 579 3 127 3 026 2 777
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 718 6 015 5 289 4 366

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 533 0 1 326 3 171
Summa finansiella skulder 533 0 1 326 3 171

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 010 882 854 783
Leverantörsskulder 882 458 441 622
Övriga kortfristiga skulder 742 756 827 779
Summa operativa skulder 2 634 2 096 2 122 2 184

Summa skulder och eget kapital 8 885 8 111 8 737 9 721
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Rörelsemarginal % 23.4 25.0 24.1 17.8
Avkastning på eget kapital % 41.5 45.5 45.3 31.8
Soliditet % 64.3 74.2 60.5 44.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 9.3 0.0 25.1 72.6
Kassalikviditet % 287.0 393.0 229.0 149.0
Likviditetsberedskap % 0.3 0.21 0.36 0.52
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 2 708 2 502 2 302 2 004
Rörelseresultat per anställd (tkr) 633 625 554 356
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 652 609 587 560

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 3 863
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 3 863 91 156
Värdeförändring (%) -4.0 8 874 91 156
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 5 447 91 156
Rörelsemarginal (%) 23.4 970 91 156
Avkastning på eget kapital (%) 41.5 3 932 91 156
Soliditet (%) 64.3 2 186 91 156
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 708 3 191 91 156
Rörelseresultat per anställd (tkr) 633 845 91 156
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 652 1 378 91 156
Nettoomsättning (tkr) 13 540 6 657 91 156
Rörelseresultat (tkr) 3 163 2 622 91 156
Antal anställda 5 9 255 91 156
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 6 657 största företaget i länet med avseende på omsättning av 91 156 företag i länet.

Rörelsemarginal

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 970 högsta nivån på rörelsemarginal av 91 156 företag i länet.

Antal anställda

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 9 255 största arbetsgivaren av 91 156 i länet.

Soliditet

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 64.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det 2 186 mest solventa företaget av 91 156 i länet.

Värderating

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industrilackeringsverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 637

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag

Org.nr: 556277-9024

Adress:

E A Rosengrens gata 36

Postnummer:

421 31 Västra Frölunda

Telefon:

031-497880

Ordförande:

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-04
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 13 540
Rörelseresultat (tkr) 3 163
Årets resultat (tkr) 2 433
Summa eget kapital (tkr) 5 718
Rörelsemarginal % 23.4
Avk. eget kapital % 41.5
Soliditet % 64.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 708
Resultat/anställd (tkr) 633
Lön/anställd (tkr) 652

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04
Nettoomsättning 13 540
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -54
Andra rörelsekostnader -4 464
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 600
Rörelseresultat 3 163
Ränteintäkter 5
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -13
Finansnetto -8
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 155
Skatt -722
Årets resultat 2 433
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 433
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -452
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -128
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 150
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 150
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 150
Varulager 120
Kundfordringar 1 535
Övriga omsättningstillgångar 636
Sum. operativa oms.tillg. 2 291
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 422
Likvida medel 4 024
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 446
Summa tillgångar 8 887


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 139
EK-andel av obeskattade reserver 3 579
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 718


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 533
Summa finansiella skulder 533


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 010
Leverantörsskulder 882
Övriga kortfristiga skulder 742
Summa operativa skulder 2 634


Summa skulder och eget kapital 8 885
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04
Rörelsemarginal % 23.4
Avkastning på eget kapital % 41.5
Soliditet % 64.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 9.3
Kassalikviditet % 287.0
Likviditetsberedskap % 0.3
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 2 708
Rörelseresultat per anställd (tkr) 633
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 652

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 91 156
Företagets placering i Västra götaland: 3 863
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 3 863
Värdeförändring (%) 8 874
Tillväxt i omsättning (%) 5 447
Rörelsemarginal (%) 970
Avkastning på eget kapital (%) 3 932
Soliditet (%) 2 186
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 191
Rörelseresultat per anställd (tkr) 845
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 378
Nettoomsättning (tkr) 6 657
Rörelseresultat (tkr) 2 622
Antal anställda 9 255

Analys

Omsättning

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 6 657 största företaget i länet med avseende på omsättning av 91 156 företag i länet.

Rörelsemarginal

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 970 högsta nivån på rörelsemarginal av 91 156 företag i länet.

Antal anställda

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 9 255 största arbetsgivaren av 91 156 i länet.

Soliditet

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 64.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 44%. Företaget är under jämförelseåret det 2 186 mest solventa företaget av 91 156 i länet.

Värderating

All-Coating Industrilackeringar Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva industrilackeringsverksamhet.