Scandraft Aktiebolag

Org.nr:

556254-8361

Adress:

Företagsvägen 4

Postnummer:

435 33 Mölnlycke

Telefon:

031-686930
Antal sökningar:

1437

Placering i länet:
648
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Antal anställda 41 39 36 32
Nettoomsättning (tkr) 210 970 200 403 179 510 163 495
Rörelseresultat (tkr) 16 421 14 509 8 525 8 970
Årets resultat (tkr) 14 835 11 975 7 920 6 824
Summa eget kapital (tkr) 61 476 55 640 46 775 45 854
Rörelsemarginal % 7.8 7.2 4.7 5.5
Avk. eget kapital % 25.3 23.4 17.1 15.6
Soliditet % 61.3 60.7 58.3 52.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 146 5 139 4 986 5 109
Resultat/anställd (tkr) 401 372 237 280
Lön/anställd (tkr) 558 502 510 511

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 210 970 200 403 179 510 163 495
Arbetskraftskostnad -22 873 -19 589 -18 348 -16 353
Avskrivningar -558 -630 -358 -387
Andra rörelsekostnader -143 989 -140 239 -123 525 -109 610
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 -1 800 0
Övriga rörelseintäkter 1 397 486 156 1 340
Övriga rörelsekostnader -28 526 -25 922 -27 110 -29 515
Rörelseresultat 16 421 14 509 8 525 8 970
Ränteintäkter 309 310 584 648
Räntekostnader -159 -138 -225 -301
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -131 -100 0
Finansnetto 150 41 259 347
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 571 14 550 8 784 9 317
Skatt -1 736 -2 575 -864 -2 493
Årets resultat 14 835 11 975 7 920 6 824
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 14 835 11 975 7 920 6 824
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 026 -1 161 -179 -517
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -289 -327 -51 -146
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 415 396 102 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 415 396 102 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 927 1 065 664 691
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 927 1 065 664 691
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 214 2 214 2 214 4 014
Summa operativa anläggningstillgångar 3 556 3 675 2 980 4 705
Varulager 40 667 36 397 31 219 28 112
Kundfordringar 43 478 41 284 43 449 40 590
Övriga omsättningstillgångar 1 779 1 825 2 100 778
Summa operativa omsättningstillgångar 85 924 79 506 76 768 69 480
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 403 7 784 0 13 027
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 7 470 745 433 529
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 873 8 529 433 13 556
Summa tillgångar 100 353 91 710 80 181 87 741

Eget kapitalEget kapital, redovisat 51 359 46 550 38 845 38 104
EK-andel av obeskattade reserver 10 117 9 090 7 930 7 750
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 61 476 55 640 46 775 45 854

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 7 335 6 601 9 349
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 13 823 9 185 6 875 12 688
Summa finansiella skulder 13 823 16 520 13 476 22 037

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 853 2 564 2 237 2 186
Leverantörsskulder 13 555 9 190 11 244 9 535
Övriga kortfristiga skulder 8 646 7 796 6 450 8 130
Summa operativa skulder 25 054 19 550 19 931 19 851

Summa skulder och eget kapital 100 353 91 710 80 182 87 742
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Rörelsemarginal % 7.8 7.2 4.7 5.5
Avkastning på eget kapital % 25.3 23.4 17.1 15.6
Soliditet % 61.3 60.7 58.3 52.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 22.5 29.7 28.8 48.1
Kassalikviditet % 146.0 131.0 148.0 106.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 105.22 106.43 40.04 31.95
Omsättning per anställd (tkr) 5 146 5 139 4 986 5 109
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 372 237 280
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 502 510 511

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 648
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 648 90 623
Värdeförändring (%) 10.0 6 049 90 623
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 6 508 90 623
Rörelsemarginal (%) 7.8 4 849 90 623
Avkastning på eget kapital (%) 25.3 6 041 90 623
Soliditet (%) 61.3 2 627 90 623
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 146 1 180 90 623
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 1 628 90 623
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 2 609 90 623
Nettoomsättning (tkr) 210 970 692 90 623
Rörelseresultat (tkr) 16 421 611 90 623
Antal anställda 41 1 281 90 623
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Scandraft Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 692 största företaget i länet med avseende på omsättning av 90 623 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandraft Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 4 849 högsta nivån på rörelsemarginal av 90 623 företag i länet.

Antal anställda

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året 41 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 32. Företaget är under jämförelseåret den 1 281 största arbetsgivaren av 90 623 i länet.

Soliditet

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 61.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 2 627 mest solventa företaget av 90 623 i länet.

Värderating

Scandraft Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall själv eller genom dotterföretag marknadsföra kopierings- och kontorsmaterial samt idka konsultverksamhet inom reprografiområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1437

Scandraft Aktiebolag

Org.nr: 556254-8361

Adress:

Företagsvägen 4

Postnummer:

435 33 Mölnlycke

Telefon:

031-686930

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-04
Antal anställda 41
Nettooms (tkr) 210 970
Rörelseresultat (tkr) 16 421
Årets resultat (tkr) 14 835
Summa eget kapital (tkr) 61 476
Rörelsemarginal % 7.8
Avk. eget kapital % 25.3
Soliditet % 61.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 146
Resultat/anställd (tkr) 401
Lön/anställd (tkr) 558

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04
Nettoomsättning 210 970
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -558
Andra rörelsekostnader -143 989
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 397
Övriga rörelsekostnader -28 526
Rörelseresultat 16 421
Ränteintäkter 309
Räntekostnader -159
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 150
Res. efter finans. intkt. och kostn. 16 571
Skatt -1 736
Årets resultat 14 835
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 14 835
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 026
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -289
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 415
Sum. immater. anlägg.tillg. 415
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 927
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 927
And. i koncern- & intressefrtg. 2 214
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 556
Varulager 40 667
Kundfordringar 43 478
Övriga omsättningstillgångar 1 779
Sum. operativa oms.tillg. 85 924
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 403
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 7 470
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 10 873
Summa tillgångar 100 353


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 51 359
EK-andel av obeskattade reserver 10 117
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 61 476


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 13 823
Summa finansiella skulder 13 823


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 853
Leverantörsskulder 13 555
Övriga kortfristiga skulder 8 646
Summa operativa skulder 25 054


Summa skulder och eget kapital 100 353
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04
Rörelsemarginal % 7.8
Avkastning på eget kapital % 25.3
Soliditet % 61.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 22.5
Kassalikviditet % 146.0
Likviditetsberedskap % 0.04
Räntetäckningsgrad % 105.22
Omsättning per anställd (tkr) 5 146
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 90 623
Företagets placering i Västra götaland: 648
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 648
Värdeförändring (%) 6 049
Tillväxt i omsättning (%) 6 508
Rörelsemarginal (%) 4 849
Avkastning på eget kapital (%) 6 041
Soliditet (%) 2 627
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 180
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 628
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 609
Nettoomsättning (tkr) 692
Rörelseresultat (tkr) 611
Antal anställda 1 281

Analys

Omsättning

Scandraft Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 692 största företaget i länet med avseende på omsättning av 90 623 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandraft Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 4 849 högsta nivån på rörelsemarginal av 90 623 företag i länet.

Antal anställda

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året 41 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 32. Företaget är under jämförelseåret den 1 281 största arbetsgivaren av 90 623 i länet.

Soliditet

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 61.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 2 627 mest solventa företaget av 90 623 i länet.

Värderating

Scandraft Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall själv eller genom dotterföretag marknadsföra kopierings- och kontorsmaterial samt idka konsultverksamhet inom reprografiområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.