Scandraft Aktiebolag

Org.nr:

556254-8361

Adress:

Företagsvägen 4

Postnummer:

435 33 Mölnlycke

Telefon:

031-686930
Antal sökningar:

1628

Placering i länet:
414
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 44 41 39 36
Nettoomsättning (tkr) 225 622 210 970 200 403 179 510
Rörelseresultat (tkr) 15 685 16 421 14 509 8 525
Årets resultat (tkr) 7 419 4 809 7 704 741
Summa eget kapital (tkr) 69 043 61 476 55 640 46 775
Rörelsemarginal % 7.0 7.8 7.2 4.7
Avk. eget kapital % 21.6 25.3 23.4 17.1
Soliditet % 67.6 61.3 60.7 58.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 128 5 146 5 139 4 986
Resultat/anställd (tkr) 356 401 372 237
Lön/anställd (tkr) 562 558 502 510

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 225 622 210 970 200 403 179 510
Arbetskraftskostnad -24 717 -22 873 -19 589 -18 348
Avskrivningar -575 -558 -630 -358
Andra rörelsekostnader -154 677 -143 989 -140 239 -123 525
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 032 0 0 -1 800
Övriga rörelseintäkter 1 126 1 397 486 156
Övriga rörelsekostnader -32 126 -28 526 -25 922 -27 110
Rörelseresultat 15 685 16 421 14 509 8 525
Ränteintäkter 416 309 310 584
Räntekostnader -76 -159 -138 -225
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -131 -100
Finansnetto 340 150 41 259
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 16 025 16 571 14 550 8 784
Skatt -1 958 -1 736 -2 575 -864
Årets resultat 14 067 14 835 11 975 7 920
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 14 067 14 835 11 975 7 920
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -148 -1 026 -1 161 -179
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -42 -289 -327 -51
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 371 415 396 102
Summa immateriella anläggningstillgångar 371 415 396 102
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 144 927 1 065 664
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 144 927 1 065 664
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 214 2 214 2 214 2 214
Summa operativa anläggningstillgångar 3 729 3 556 3 675 2 980
Varulager 43 537 40 667 36 397 31 219
Kundfordringar 42 175 43 478 41 284 43 449
Övriga omsättningstillgångar 2 306 1 779 1 825 2 100
Summa operativa omsättningstillgångar 88 018 85 924 79 506 76 768
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 268 3 403 7 784 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 9 156 7 470 745 433
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 424 10 873 8 529 433
Summa tillgångar 102 171 100 353 91 710 80 181

Eget kapitalEget kapital, redovisat 58 778 51 359 46 550 38 845
EK-andel av obeskattade reserver 10 265 10 117 9 090 7 930
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 69 043 61 476 55 640 46 775

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 7 335 6 601
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 11 726 13 823 9 185 6 875
Summa finansiella skulder 11 726 13 823 16 520 13 476

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 2 895 2 853 2 564 2 237
Leverantörsskulder 10 553 13 555 9 190 11 244
Övriga kortfristiga skulder 7 955 8 646 7 796 6 450
Summa operativa skulder 21 403 25 054 19 550 19 931

Summa skulder och eget kapital 102 172 100 353 91 710 80 182
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 7.0 7.8 7.2 4.7
Avkastning på eget kapital % 21.6 25.3 23.4 17.1
Soliditet % 67.6 61.3 60.7 58.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.0 22.5 29.7 28.8
Kassalikviditet % 177.0 146.0 131.0 148.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.04 0 0
Räntetäckningsgrad % 211.86 105.22 106.43 40.04
Omsättning per anställd (tkr) 5 128 5 146 5 139 4 986
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356 401 372 237
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 562 558 502 510

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 414
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 414 94 442
Värdeförändring (%) 12.0 4 239 94 442
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 4 298 94 442
Rörelsemarginal (%) 7.0 4 381 94 442
Avkastning på eget kapital (%) 21.6 5 437 94 442
Soliditet (%) 67.6 1 276 94 442
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 128 884 94 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356 1 582 94 442
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 562 1 105 94 442
Nettoomsättning (tkr) 225 622 450 94 442
Rörelseresultat (tkr) 15 685 468 94 442
Antal anställda 44 824 94 442
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Scandraft Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 450 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandraft Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 4 381 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 824 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 276 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Scandraft Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall själv eller genom dotterföretag marknadsföra kopierings- och kontorsmaterial samt idka konsultverksamhet inom reprografiområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1628

Scandraft Aktiebolag

Org.nr: 556254-8361

Adress:

Företagsvägen 4

Postnummer:

435 33 Mölnlycke

Telefon:

031-686930

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 44
Nettooms (tkr) 225 622
Rörelseresultat (tkr) 15 685
Årets resultat (tkr) 14 067
Summa eget kapital (tkr) 69 043
Rörelsemarginal % 7.0
Avk. eget kapital % 21.6
Soliditet % 67.6
Omsättning/anställd (tkr) 5 128
Resultat/anställd (tkr) 356
Lön/anställd (tkr) 562

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 225 622
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -575
Andra rörelsekostnader -154 677
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 032
Övriga rörelseintäkter 1 126
Övriga rörelsekostnader -32 126
Rörelseresultat 15 685
Ränteintäkter 416
Räntekostnader -76
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 340
Res. efter finans. intkt. och kostn. 16 025
Skatt -1 958
Årets resultat 14 067
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 14 067
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -148
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -42
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 371
Sum. immater. anlägg.tillg. 371
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 144
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 144
And. i koncern- & intressefrtg. 2 214
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 729
Varulager 43 537
Kundfordringar 42 175
Övriga omsättningstillgångar 2 306
Sum. operativa oms.tillg. 88 018
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 268
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 9 156
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 10 424
Summa tillgångar 102 171


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 58 778
EK-andel av obeskattade reserver 10 265
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 69 043


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 11 726
Summa finansiella skulder 11 726


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 2 895
Leverantörsskulder 10 553
Övriga kortfristiga skulder 7 955
Summa operativa skulder 21 403


Summa skulder och eget kapital 102 172
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 7.0
Avkastning på eget kapital % 21.6
Soliditet % 67.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 17.0
Kassalikviditet % 177.0
Likviditetsberedskap % 0.04
Räntetäckningsgrad % 211.86
Omsättning per anställd (tkr) 5 128
Rörelseresultat per anställd (tkr) 356
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 562

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 442
Företagets placering i Västra götaland: 414
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 414
Värdeförändring (%) 4 239
Tillväxt i omsättning (%) 4 298
Rörelsemarginal (%) 4 381
Avkastning på eget kapital (%) 5 437
Soliditet (%) 1 276
Nettoomsättning per anställd (tkr) 884
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 582
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 105
Nettoomsättning (tkr) 450
Rörelseresultat (tkr) 468
Antal anställda 824

Analys

Omsättning

Scandraft Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 450 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Scandraft Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 4 381 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33. Företaget är under jämförelseåret den 824 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Scandraft Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 1 276 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Scandraft Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall själv eller genom dotterföretag marknadsföra kopierings- och kontorsmaterial samt idka konsultverksamhet inom reprografiområdet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.