5 D Systemkonsult Aktiebolag

Org.nr:

556247-6662

Adress:

Bruksgatan 17

Postnummer:

632 20 Eskilstuna

Telefon:

016-135500
Antal sökningar:

1438

Placering i länet:
6 003
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Antal anställda 19 18 19 17
Nettoomsättning (tkr) 24 217 21 560 21 066 18 666
Rörelseresultat (tkr) 4 262 3 979 3 604 1 893
Årets resultat (tkr) 3 661 3 243 2 869 1 862
Summa eget kapital (tkr) 4 146 6 284 5 233 4 624
Rörelsemarginal % 17.6 18.5 17.1 10.1
Avk. eget kapital % 70.2 56.3 58.2 41.8
Soliditet % 23.5 34.3 32.8 31.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 275 1 198 1 109 1 098
Resultat/anställd (tkr) 224 221 190 111
Lön/anställd (tkr) 773 724 719 681

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 24 217 21 560 21 066 18 666
Arbetskraftskostnad -14 679 -13 032 -13 656 -11 582
Avskrivningar -42 -48 -48 -34
Andra rörelsekostnader -274 -173 -158 -203
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 -96
Övriga rörelseintäkter 0 50 93 9
Övriga rörelsekostnader -4 960 -4 378 -3 693 -4 867
Rörelseresultat 4 262 3 979 3 604 1 893
Ränteintäkter 3 127 63 170
Räntekostnader -4 -5 -10 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 558 42 0 0
Finansnetto 557 164 53 142
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 819 4 143 3 657 2 035
Skatt -1 158 -900 -788 -173
Årets resultat 3 661 3 243 2 869 1 862
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 661 3 243 2 869 1 862
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 026 652 0 151
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -289 184 0 43
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 53 95 143 140
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 95 143 140
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 53 95 143 140
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 574 4 957 4 145 3 208
Övriga omsättningstillgångar 2 547 803 835 2 814
Summa operativa omsättningstillgångar 6 121 5 760 4 980 6 022
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 2 518 650 632
Övriga externa finansiella tillgångar 752 1 635 1 634 1 559
Likvida medel 10 697 8 306 8 569 6 476
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 449 12 459 10 853 8 667
Summa tillgångar 17 623 18 314 15 976 14 829

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 769 5 933 4 230 3 621
EK-andel av obeskattade reserver 1 377 351 1 003 1 003
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 146 6 284 5 233 4 624

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 314 74
Summa finansiella skulder 0 0 314 74

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 335 787 919 903
Leverantörsskulder 301 403 120 458
Övriga kortfristiga skulder 11 841 10 840 9 390 8 770
Summa operativa skulder 13 477 12 030 10 429 10 131

Summa skulder och eget kapital 17 623 18 314 15 976 14 829
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Rörelsemarginal % 17.6 18.5 17.1 10.1
Avkastning på eget kapital % 70.2 56.3 58.2 41.8
Soliditet % 23.5 34.3 32.8 31.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 6.0 1.6
Kassalikviditet % 139.0 125.0 138.0 134.0
Likviditetsberedskap % 0.44 0.39 0.41 0.35
Räntetäckningsgrad % 1 205.75 829.6 366.7 73.68
Omsättning per anställd (tkr) 1 275 1 198 1 109 1 098
Rörelseresultat per anställd (tkr) 224 221 190 111
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 773 724 719 681

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 6 003
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 6 003 188 388
Värdeförändring (%) -30.0 17 508 188 388
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 12 314 188 388
Rörelsemarginal (%) 18.5 2 683 188 388
Avkastning på eget kapital (%) 56.3 5 164 188 388
Soliditet (%) 34.3 11 986 188 388
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 198 13 323 188 388
Rörelseresultat per anställd (tkr) 221 5 163 188 388
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 724 4 102 188 388
Nettoomsättning (tkr) 21 560 7 975 188 388
Rörelseresultat (tkr) 3 979 3 908 188 388
Antal anställda 18 5 493 188 388
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

5 D Systemkonsult Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 7 975 största företaget i länet med avseende på omsättning av 188 388 företag i länet.

Rörelsemarginal

5 D Systemkonsult Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 683 högsta nivån på rörelsemarginal av 188 388 företag i länet.

Antal anställda

5 D Systemkonsult Aktiebolag har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 5 493 största arbetsgivaren av 188 388 i länet.

Soliditet

5 D Systemkonsult Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 23.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 11 986 mest solventa företaget av 188 388 i länet.

Värderating

5 D Systemkonsult Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av tjänster och system inom underhållsteknik och närstående områden, utbild ning i grundläggande och tillämpad ADB, underhållsteknik samt systemutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 1438

5 D Systemkonsult Aktiebolag

Org.nr: 556247-6662

Adress:

Bruksgatan 17

Postnummer:

632 20 Eskilstuna

Telefon:

016-135500

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-04
Antal anställda 19
Nettooms (tkr) 24 217
Rörelseresultat (tkr) 4 262
Årets resultat (tkr) 3 661
Summa eget kapital (tkr) 4 146
Rörelsemarginal % 17.6
Avk. eget kapital % 70.2
Soliditet % 23.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 275
Resultat/anställd (tkr) 224
Lön/anställd (tkr) 773

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-04
Nettoomsättning 24 217
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -42
Andra rörelsekostnader -274
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -4 960
Rörelseresultat 4 262
Ränteintäkter 3
Räntekostnader -4
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 558
Finansnetto 557
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 819
Skatt -1 158
Årets resultat 3 661
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 661
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 026
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -289
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-04
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 53
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 53
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 53
Varulager 0
Kundfordringar 3 574
Övriga omsättningstillgångar 2 547
Sum. operativa oms.tillg. 6 121
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 752
Likvida medel 10 697
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 11 449
Summa tillgångar 17 623


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 769
EK-andel av obeskattade reserver 1 377
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 146


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 335
Leverantörsskulder 301
Övriga kortfristiga skulder 11 841
Summa operativa skulder 13 477


Summa skulder och eget kapital 17 623
Nyckeltal i genomsnitt 2016-04
Rörelsemarginal % 17.6
Avkastning på eget kapital % 70.2
Soliditet % 23.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 139.0
Likviditetsberedskap % 0.44
Räntetäckningsgrad % 1 205.75
Omsättning per anställd (tkr) 1 275
Rörelseresultat per anställd (tkr) 224
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 773

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2015
Antal företag i Stockholm: 188 388
Företagets placering i Stockholm: 6 003
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 6 003
Värdeförändring (%) 17 508
Tillväxt i omsättning (%) 12 314
Rörelsemarginal (%) 2 683
Avkastning på eget kapital (%) 5 164
Soliditet (%) 11 986
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 323
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 163
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 4 102
Nettoomsättning (tkr) 7 975
Rörelseresultat (tkr) 3 908
Antal anställda 5 493

Analys

Omsättning

5 D Systemkonsult Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 7 975 största företaget i länet med avseende på omsättning av 188 388 företag i länet.

Rörelsemarginal

5 D Systemkonsult Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 683 högsta nivån på rörelsemarginal av 188 388 företag i länet.

Antal anställda

5 D Systemkonsult Aktiebolag har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 5 493 största arbetsgivaren av 188 388 i länet.

Soliditet

5 D Systemkonsult Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 23.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 11 986 mest solventa företaget av 188 388 i länet.

Värderating

5 D Systemkonsult Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring av tjänster och system inom underhållsteknik och närstående områden, utbild ning i grundläggande och tillämpad ADB, underhållsteknik samt systemutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.