Construction-Mining-Equipment Aktiebolag

Org.nr:

556196-4189

Adress:

Backa Bergögatan 7

Postnummer:

422 46 Hisings Backa

Telefon:

031-542032

Moderbolag:

ONTARIO INC
Antal sökningar:

283

Placering i länet:
2 032
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 4 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 24 517 23 047 17 398 19 527
Rörelseresultat (tkr) 3 989 3 344 2 248 2 707
Årets resultat (tkr) 2 920 1 262 1 856 2 038
Summa eget kapital (tkr) 15 150 12 749 11 666 10 351
Rörelsemarginal % 16.3 14.5 12.9 13.9
Avk. eget kapital % 21.5 16.8 16.5 23.8
Soliditet % 75.7 77.2 81.5 82.8
Omsättning/anställd (tkr) 6 129 7 682 5 799 6 509
Resultat/anställd (tkr) 997 1 115 749 902
Lön/anställd (tkr) 0 553 594 612

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 24 517 23 047 17 398 19 527
Arbetskraftskostnad 0 -1 659 -1 783 -1 835
Avskrivningar -136 -209 -309 -291
Andra rörelsekostnader -18 318 -14 408 -10 618 -12 558
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 92 358 12 5
Övriga rörelsekostnader -2 166 -3 785 -2 452 -2 141
Rörelseresultat 3 989 3 344 2 248 2 707
Ränteintäkter 4 0 100 151
Räntekostnader -2 -166 0 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 58 -327 0 0
Finansnetto 60 -493 100 145
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 049 2 851 2 348 2 852
Skatt -1 048 -804 -533 -653
Årets resultat 3 001 2 047 1 815 2 199
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 001 2 047 1 815 2 199
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -81 -785 41 -161
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -23 -222 11 -46
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 280 350 420 490
Summa immateriella anläggningstillgångar 280 350 420 490
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 162 63 221 446
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 162 63 221 446
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 442 413 641 936
Varulager 2 699 3 615 3 998 3 798
Kundfordringar 3 070 2 280 3 042 1 856
Övriga omsättningstillgångar 164 544 1 035 757
Summa operativa omsättningstillgångar 5 933 6 439 8 075 6 411
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 343 548
Övriga externa finansiella tillgångar 9 725 6 546 2 140 20
Likvida medel 3 903 3 123 3 118 4 584
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 628 9 669 5 601 5 152
Summa tillgångar 20 003 16 521 14 317 12 499

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 545 8 225 7 913 6 557
EK-andel av obeskattade reserver 4 605 4 524 3 753 3 794
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 15 150 12 749 11 666 10 351

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 220 1 022 0 0
Summa finansiella skulder 1 220 1 022 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 299 1 276 1 059 1 070
Leverantörsskulder 979 956 1 173 450
Övriga kortfristiga skulder 1 355 520 418 629
Summa operativa skulder 3 633 2 752 2 650 2 149

Summa skulder och eget kapital 20 003 16 523 14 316 12 500
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 16.3 14.5 12.9 13.9
Avkastning på eget kapital % 21.5 16.8 16.5 23.8
Soliditet % 75.7 77.2 81.5 82.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 8.1 8.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 201.0 238.0 452.0 667.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.14 0.18 0.23
Räntetäckningsgrad % 2 025.5 18.17 - 476.33
Omsättning per anställd (tkr) 6 129 7 682 5 799 6 509
Rörelseresultat per anställd (tkr) 997 1 115 749 902
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 553 594 612

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 2 032
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 032 94 524
Värdeförändring (%) 18.0 4 264 94 524
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 5 453 94 524
Rörelsemarginal (%) 16.3 1 778 94 524
Avkastning på eget kapital (%) 21.5 6 381 94 524
Soliditet (%) 75.7 813 94 524
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 129 848 94 524
Rörelseresultat per anställd (tkr) 997 413 94 524
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 3 338 94 524
Nettoomsättning (tkr) 24 517 4 160 94 524
Rörelseresultat (tkr) 3 989 2 083 94 524
Antal anställda 4 9 534 94 524
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 4 160 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 524 företag i länet.

Rörelsemarginal

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 16.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 778 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 524 företag i länet.

Antal anställda

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 9 534 största arbetsgivaren av 94 524 i länet.

Soliditet

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 75.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 813 mest solventa företaget av 94 524 i länet.

Värderating

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av material för anläggningsarbeten och gruvindustrin samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 283

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag

Org.nr: 556196-4189

Adress:

Backa Bergögatan 7

Postnummer:

422 46 Hisings Backa

Telefon:

031-542032

Moderbolag:

ONTARIO INC

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 4
Nettooms (tkr) 24 517
Rörelseresultat (tkr) 3 989
Årets resultat (tkr) 3 001
Summa eget kapital (tkr) 15 150
Rörelsemarginal % 16.3
Avk. eget kapital % 21.5
Soliditet % 75.7
Omsättning/anställd (tkr) 6 129
Resultat/anställd (tkr) 997
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 24 517
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -136
Andra rörelsekostnader -18 318
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 92
Övriga rörelsekostnader -2 166
Rörelseresultat 3 989
Ränteintäkter 4
Räntekostnader -2
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 58
Finansnetto 60
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 049
Skatt -1 048
Årets resultat 3 001
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 001
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -81
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -23
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 280
Sum. immater. anlägg.tillg. 280
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 162
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 162
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 442
Varulager 2 699
Kundfordringar 3 070
Övriga omsättningstillgångar 164
Sum. operativa oms.tillg. 5 933
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 9 725
Likvida medel 3 903
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13 628
Summa tillgångar 20 003


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 545
EK-andel av obeskattade reserver 4 605
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 15 150


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 1 220
Summa finansiella skulder 1 220


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 299
Leverantörsskulder 979
Övriga kortfristiga skulder 1 355
Summa operativa skulder 3 633


Summa skulder och eget kapital 20 003
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % 16.3
Avkastning på eget kapital % 21.5
Soliditet % 75.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 8.1
Kassalikviditet % 201.0
Likviditetsberedskap % 0.16
Räntetäckningsgrad % 2 025.5
Omsättning per anställd (tkr) 6 129
Rörelseresultat per anställd (tkr) 997
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 524
Företagets placering i Västra götaland: 2 032
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 2 032
Värdeförändring (%) 4 264
Tillväxt i omsättning (%) 5 453
Rörelsemarginal (%) 1 778
Avkastning på eget kapital (%) 6 381
Soliditet (%) 813
Nettoomsättning per anställd (tkr) 848
Rörelseresultat per anställd (tkr) 413
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 3 338
Nettoomsättning (tkr) 4 160
Rörelseresultat (tkr) 2 083
Antal anställda 9 534

Analys

Omsättning

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 4 160 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 524 företag i länet.

Rörelsemarginal

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 16.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 778 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 524 företag i länet.

Antal anställda

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 9 534 största arbetsgivaren av 94 524 i länet.

Soliditet

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 75.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 813 mest solventa företaget av 94 524 i länet.

Värderating

Construction-Mining-Equipment Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av material för anläggningsarbeten och gruvindustrin samt därmed förenlig verksamhet.