När-Livs Fastigheter i Stockholm AB

Org.nr:

556128-7615

Adress:

Box 1173

Postnummer:

181 23 Lidingö

Telefon:

08-7315895
Antal sökningar:

33

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 879 2 847 4 789 4 795
Rörelseresultat (tkr) 1 288 944 3 159 3 094
Årets resultat (tkr) 679 651 609 667
Summa eget kapital (tkr) 4 197 3 502 2 851 2 242
Rörelsemarginal % 44.7 33.2 66.0 64.5
Avk. eget kapital % 23.5 20.5 113.1 132.7
Soliditet % 20.9 18.5 15.5 12.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 879 2 847 4 789 4 795
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -186 -186 -269 -239
Andra rörelsekostnader 0 0 0 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 405 -1 717 -1 361 -1 463
Rörelseresultat 1 288 944 3 159 3 094
Ränteintäkter 0 1 1 1
Räntekostnader -128 -109 -109 -374
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -128 -108 -108 -373
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 160 836 3 051 2 721
Skatt -256 -184 -172 -188
Årets resultat 904 652 2 879 2 533
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 904 652 2 879 2 533
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -226 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -64 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 6 327 6 513 6 699 4 623
Maskiner och inventarier 0 0 0 2 345
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 327 6 513 6 699 6 968
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 327 6 513 6 699 6 968
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 420 420 420 0
Övriga omsättningstillgångar 177 2 146 3 132 3 136
Summa operativa omsättningstillgångar 597 2 566 3 552 3 136
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 730 8 000 4 865 5 490
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 462 1 873 3 235 1 808
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 192 9 873 8 100 7 298
Summa tillgångar 20 116 18 952 18 351 17 402

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 181 3 502 2 851 2 242
EK-andel av obeskattade reserver 16 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 197 3 502 2 851 2 242

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 14 700 14 700 14 700 14 700
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 14 700 14 700 14 700 14 700

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 712 531 354 187
Leverantörsskulder 11 40 211 58
Övriga kortfristiga skulder 496 179 235 214
Summa operativa skulder 1 219 750 800 459

Summa skulder och eget kapital 20 116 18 952 18 351 17 401
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 44.7 33.2 66.0 64.5
Avkastning på eget kapital % 23.5 20.5 113.1 132.7
Soliditet % 20.9 18.5 15.5 12.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 350.3 419.8 515.6 655.7
Kassalikviditet % 406.0 2 027.0 1 522.0 1 818.0
Likviditetsberedskap % 0.51 0.66 0.68 0.38
Räntetäckningsgrad % 10.06 8.67 28.99 8.28
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 249
Värdeförändring (%) 8.0 - 201 249
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 - 201 249
Rörelsemarginal (%) 44.7 - 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 23.5 - 201 249
Soliditet (%) 20.9 - 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 201 249
Nettoomsättning (tkr) 2 879 - 201 249
Rörelseresultat (tkr) 1 288 - 201 249
Antal anställda 0 - 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 44.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 34%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har under det senaste året en soliditet på 20.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 23%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Johan Näsström (f. 1973) Suppleant, Verkställande direktör
Ann Nagel (f. 1971) Ledamot
Kjell Åke Henry Petersson (f. 1951) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 33

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB

Org.nr: 556128-7615

Adress:

Box 1173

Postnummer:

181 23 Lidingö

Telefon:

08-7315895

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 2 879
Rörelseresultat (tkr) 1 288
Årets resultat (tkr) 904
Summa eget kapital (tkr) 4 197
Rörelsemarginal % 44.7
Avk. eget kapital % 23.5
Soliditet % 20.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 2 879
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -186
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -1 405
Rörelseresultat 1 288
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -128
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -128
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 160
Skatt -256
Årets resultat 904
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 904
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -226
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -64
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 6 327
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 6 327
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 6 327
Varulager 0
Kundfordringar 420
Övriga omsättningstillgångar 177
Sum. operativa oms.tillg. 597
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 11 730
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 462
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13 192
Summa tillgångar 20 116


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 181
EK-andel av obeskattade reserver 16
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 197


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 14 700
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 14 700


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 712
Leverantörsskulder 11
Övriga kortfristiga skulder 496
Summa operativa skulder 1 219


Summa skulder och eget kapital 20 116
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 44.7
Avkastning på eget kapital % 23.5
Soliditet % 20.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 350.3
Kassalikviditet % 406.0
Likviditetsberedskap % 0.51
Räntetäckningsgrad % 10.06
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 44.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 34%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har under det senaste året en soliditet på 20.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 23%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

När-Livs Fastigheter i Stockholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Johan Näsström (f. 1973) Suppleant, Verkställande direktör
Ann Nagel (f. 1971) Ledamot
Kjell Åke Henry Petersson (f. 1951) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.