Nyström Publishing AB

Org.nr:

556128-7599

Adress:

Box 91

Postnummer:

440 60 Skärhamn

Telefon:

0304-671242
Antal sökningar:

22

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 32 26 123 74
Rörelseresultat (tkr) 8 -4 40 -7
Årets resultat (tkr) 6 -4 26 -7
Summa eget kapital (tkr) -318 -325 -321 -347
Rörelsemarginal % 25.0 -15.4 32.5 -9.5
Avk. eget kapital % - - - -
Soliditet % -496.9 -396.3 -237.8 -357.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 32 26 123 74
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 -5 0 -7
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -24 -25 -83 -74
Rörelseresultat 8 -4 40 -7
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 -1 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 -4 39 -7
Skatt -2 0 -13 0
Årets resultat 6 -4 26 -7
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 -4 26 -7
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 10 10 10
Summa operativa anläggningstillgångar 10 10 10 10
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 35 50 103 65
Övriga omsättningstillgångar 0 0 1 0
Summa operativa omsättningstillgångar 35 50 104 65
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 15 15 15 15
Likvida medel 4 7 6 7
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 19 22 21 22
Summa tillgångar 64 82 135 97

Eget kapitalEget kapital, redovisat -318 -325 -321 -347
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital -318 -325 -321 -347

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 28 37 21
Övriga kortfristiga skulder 383 379 418 423
Summa operativa skulder 383 407 455 444

Summa skulder och eget kapital 65 82 134 97
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 25.0 -15.4 32.5 -9.5
Avkastning på eget kapital % - - - -
Soliditet % -496.9 -396.3 -237.8 -357.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 10.0 14.0 24.0 16.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.27 0.05 0.09
Räntetäckningsgrad % - - 40 -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 547
Värdeförändring (%) - - 94 547
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 - 94 547
Rörelsemarginal (%) 25.0 - 94 547
Avkastning på eget kapital (%) - - 94 547
Soliditet (%) -496.9 - 94 547
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 94 547
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 94 547
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 94 547
Nettoomsättning (tkr) 32 - 94 547
Rörelseresultat (tkr) 8 - 94 547
Antal anställda 0 - 94 547
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nyström Publishing AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 547 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nyström Publishing AB har det senaste året en rörelsemarginal på 25.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 547 företag i länet.

Antal anställda

Nyström Publishing AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 547 i länet.

Soliditet

Nyström Publishing AB har under det senaste året en soliditet på -496.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 547 i länet.

Värderating

Nyström Publishing AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Rune Staffan Nyström (f. 1949) Ledamot, Verkställande direktör
Ann Eleonor Nyström (f. 1951) Suppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företagsorganisation, journalistiska artiklar, tidningsutgivning, skriftställning, tryckeriverksamhet, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 22

Nyström Publishing AB

Org.nr: 556128-7599

Adress:

Box 91

Postnummer:

440 60 Skärhamn

Telefon:

0304-671242

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 32
Rörelseresultat (tkr) 8
Årets resultat (tkr) 6
Summa eget kapital (tkr) -318
Rörelsemarginal % 25.0
Avk. eget kapital % -
Soliditet % -496.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 32
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -24
Rörelseresultat 8
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 8
Skatt -2
Årets resultat 6
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 6
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 10
Sum. oper. anlägg.tillg. 10
Varulager 0
Kundfordringar 35
Övriga omsättningstillgångar 0
Sum. operativa oms.tillg. 35
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 15
Likvida medel 4
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 19
Summa tillgångar 64


Eget kapital
Eget kapital, redovisat -318
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital -318


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 383
Summa operativa skulder 383


Summa skulder och eget kapital 65
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 25.0
Avkastning på eget kapital % -
Soliditet % -496.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 10.0
Likviditetsberedskap % 0.13
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 547
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Nyström Publishing AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 547 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nyström Publishing AB har det senaste året en rörelsemarginal på 25.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 547 företag i länet.

Antal anställda

Nyström Publishing AB har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 547 i länet.

Soliditet

Nyström Publishing AB har under det senaste året en soliditet på -496.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 547 i länet.

Värderating

Nyström Publishing AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Rune Staffan Nyström (f. 1949) Ledamot, Verkställande direktör
Ann Eleonor Nyström (f. 1951) Suppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet avseende företagsorganisation, journalistiska artiklar, tidningsutgivning, skriftställning, tryckeriverksamhet, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.