AJ:s El & Fastighet AB

Org.nr:

556128-7565

Adress:

Sockenvägen 475

Postnummer:

122 33 Enskede

Telefon:

070-7106870
Antal sökningar:

20

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 365 1 377 1 687 353
Rörelseresultat (tkr) 108 245 170 -175
Årets resultat (tkr) 59 163 658 1 197
Summa eget kapital (tkr) 12 537 12 467 12 294 8 109
Rörelsemarginal % 7.9 17.8 10.1 -49.6
Avk. eget kapital % 0.6 1.4 8.4 18.4
Soliditet % 67.7 69.0 69.2 48.2
Omsättning/anställd (tkr) 683 689 844 177
Resultat/anställd (tkr) 54 123 85 -88
Lön/anställd (tkr) 0 201 180 233

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 365 1 377 1 687 353
Arbetskraftskostnad 0 -402 -360 -465
Avskrivningar -162 -193 -204 -198
Andra rörelsekostnader -598 -160 -337 -456
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 116 184 0 1 506
Övriga rörelsekostnader -613 -561 -616 -915
Rörelseresultat 108 245 170 -175
Ränteintäkter 0 0 942 56
Räntekostnader -3 -7 -19 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 1 889
Finansnetto -3 -7 923 1 924
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 105 238 1 093 1 749
Skatt -35 -64 -241 -386
Årets resultat 70 174 852 1 363
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 70 174 852 1 363
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -11 -12 -193 -166
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 -3 -55 -47
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 519 1 653 1 787 1 933
Maskiner och inventarier 0 28 87 145
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 519 1 681 1 874 2 078
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 800
Summa operativa anläggningstillgångar 1 519 1 681 1 874 2 878
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 91 37 79
Övriga omsättningstillgångar 712 684 801 429
Summa operativa omsättningstillgångar 712 775 838 508
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 15 310 14 800 14 500 6 860
Likvida medel 970 803 556 6 584
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 280 15 603 15 056 13 444
Summa tillgångar 18 511 18 059 17 768 16 830

Eget kapitalEget kapital, redovisat 11 669 11 610 11 448 7 682
EK-andel av obeskattade reserver 868 857 846 427
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 537 12 467 12 294 8 109

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 3 673
Summa finansiella skulder 0 0 0 3 673

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 772 5 433 4 987 4 738
Leverantörsskulder 66 61 61 60
Övriga kortfristiga skulder 136 98 427 250
Summa operativa skulder 5 974 5 592 5 475 5 048

Summa skulder och eget kapital 18 511 18 059 17 769 16 830
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 7.9 17.8 10.1 -49.6
Avkastning på eget kapital % 0.6 1.4 8.4 18.4
Soliditet % 67.7 69.0 69.2 48.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 45.3
Kassalikviditet % 833.0 992.0 286.0 178.0
Likviditetsberedskap % 0.71 0.58 0.33 18.65
Räntetäckningsgrad % 36 35 58.53 84.29
Omsättning per anställd (tkr) 683 689 844 177
Rörelseresultat per anställd (tkr) 54 123 85 -88
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 201 180 233

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 249
Värdeförändring (%) - - 201 249
Tillväxt i omsättning (%) - - 201 249
Rörelsemarginal (%) - - 201 249
Avkastning på eget kapital (%) - - 201 249
Soliditet (%) - - 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 201 249
Nettoomsättning (tkr) - - 201 249
Rörelseresultat (tkr) - - 201 249
Antal anställda - - 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

AJ:s El & Fastighet AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

AJ:s El & Fastighet AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

AJ:s El & Fastighet AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

AJ:s El & Fastighet AB har under det senaste året en soliditet på 67.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

AJ:s El & Fastighet AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elektrisk installationsrörelse, VVS- installationsrörelse, värdepappersrörelse, förvalta av bolaget ägda fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 20

AJ:s El & Fastighet AB

Org.nr: 556128-7565

Adress:

Sockenvägen 475

Postnummer:

122 33 Enskede

Telefon:

070-7106870

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 2
Nettooms (tkr) 1 365
Rörelseresultat (tkr) 108
Årets resultat (tkr) 70
Summa eget kapital (tkr) 12 537
Rörelsemarginal % 7.9
Avk. eget kapital % 0.6
Soliditet % 67.7
Omsättning/anställd (tkr) 683
Resultat/anställd (tkr) 54
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 1 365
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -162
Andra rörelsekostnader -598
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 116
Övriga rörelsekostnader -613
Rörelseresultat 108
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -3
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -3
Res. efter finans. intkt. och kostn. 105
Skatt -35
Årets resultat 70
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 70
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -11
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -3
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 1 519
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 519
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 519
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 712
Sum. operativa oms.tillg. 712
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 15 310
Likvida medel 970
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 16 280
Summa tillgångar 18 511


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 11 669
EK-andel av obeskattade reserver 868
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 537


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 772
Leverantörsskulder 66
Övriga kortfristiga skulder 136
Summa operativa skulder 5 974


Summa skulder och eget kapital 18 511
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 7.9
Avkastning på eget kapital % 0.6
Soliditet % 67.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 833.0
Likviditetsberedskap % 0.71
Räntetäckningsgrad % 36
Omsättning per anställd (tkr) 683
Rörelseresultat per anställd (tkr) 54
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

AJ:s El & Fastighet AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

AJ:s El & Fastighet AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

AJ:s El & Fastighet AB har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

AJ:s El & Fastighet AB har under det senaste året en soliditet på 67.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

AJ:s El & Fastighet AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva elektrisk installationsrörelse, VVS- installationsrörelse, värdepappersrörelse, förvalta av bolaget ägda fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.