Poseidon Diving Systems Aktiebolag

Org.nr:

556128-7318

Adress:

Åkeredsvägen 1

Postnummer:

421 63 Västra Frölunda

Telefon:

031-7342900
Antal sökningar:

80

Placering i länet:
1 435
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 13 11 16 23
Nettoomsättning (tkr) 27 732 30 587 41 604 39 248
Rörelseresultat (tkr) 1 938 -9 437 -15 204 -19 197
Årets resultat (tkr) 1 175 -7 443 -12 229 -15 442
Summa eget kapital (tkr) 38 870 28 391 30 636 42 865
Rörelsemarginal % 7.0 -30.9 -36.5 -48.9
Avk. eget kapital % 3.5 -25.2 -33.3 -30.9
Soliditet % 67.6 59.3 63.8 73.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 133 2 781 2 600 1 706
Resultat/anställd (tkr) 149 -858 -950 -835
Lön/anställd (tkr) 927 993 956 765

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 732 30 587 41 604 39 248
Arbetskraftskostnad -12 053 -10 919 -15 302 -17 603
Avskrivningar -341 -348 -557 -439
Andra rörelsekostnader -13 499 -17 753 -27 457 -24 145
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 629 275 687 571
Övriga rörelsekostnader -7 530 -11 279 -14 179 -16 829
Rörelseresultat 1 938 -9 437 -15 204 -19 197
Ränteintäkter 296 233 106 78
Räntekostnader -1 059 -339 -581 -678
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -763 -106 -475 -600
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 175 -9 543 -15 679 -19 797
Skatt 0 2 099 3 449 4 355
Årets resultat 1 175 -7 444 -12 230 -15 442
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 175 -7 444 -12 230 -15 442
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 371 712 606 1 168
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 371 712 606 1 168
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 371 712 606 1 168
Varulager 17 765 9 283 10 935 16 404
Kundfordringar 8 626 7 209 6 244 7 976
Övriga omsättningstillgångar 1 665 1 670 1 073 4 370
Summa operativa omsättningstillgångar 28 056 18 162 18 252 28 750
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 2 057 4 790
Övriga externa finansiella tillgångar 28 975 28 975 26 876 23 426
Likvida medel 90 16 218 2
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 29 065 28 991 29 151 28 218
Summa tillgångar 57 492 47 865 48 009 58 136

Eget kapitalEget kapital, redovisat 38 870 28 391 30 636 42 865
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 38 870 28 391 30 636 42 865

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 833 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 867 4 030 3 997 4 163
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 6 700 4 030 3 997 4 163

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 3 925 0 0 0
Leverantörsskulder 3 422 6 706 7 803 6 787
Övriga kortfristiga skulder 4 574 8 738 5 573 4 321
Summa operativa skulder 11 921 15 444 13 376 11 108

Summa skulder och eget kapital 57 491 47 865 48 009 58 136
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.0 -30.9 -36.5 -48.9
Avkastning på eget kapital % 3.5 -25.2 -33.3 -30.9
Soliditet % 67.6 59.3 63.8 73.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.2 14.2 13.0 9.7
Kassalikviditet % 88.0 46.0 43.0 81.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 2.11 -27.15 -25.99 -28.2
Omsättning per anställd (tkr) 2 133 2 781 2 600 1 706
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 -858 -950 -835
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 927 993 956 765

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 1 435
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 435 94 547
Värdeförändring (%) 37.0 2 722 94 547
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 10 044 94 547
Rörelsemarginal (%) 7.0 5 075 94 547
Avkastning på eget kapital (%) 3.5 9 451 94 547
Soliditet (%) 67.6 1 515 94 547
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 133 4 153 94 547
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149 4 514 94 547
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 927 238 94 547
Nettoomsättning (tkr) 27 732 3 778 94 547
Rörelseresultat (tkr) 1 938 3 696 94 547
Antal anställda 13 3 826 94 547
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 3 778 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 547 företag i länet.

Rörelsemarginal

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 5 075 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 547 företag i länet.

Antal anställda

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 3 826 största arbetsgivaren av 94 547 i länet.

Soliditet

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 515 mest solventa företaget av 94 547 i länet.

Värderating

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med dykutrustning och dykutbildning jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 80

Poseidon Diving Systems Aktiebolag

Org.nr: 556128-7318

Adress:

Åkeredsvägen 1

Postnummer:

421 63 Västra Frölunda

Telefon:

031-7342900

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 13
Nettooms (tkr) 27 732
Rörelseresultat (tkr) 1 938
Årets resultat (tkr) 1 175
Summa eget kapital (tkr) 38 870
Rörelsemarginal % 7.0
Avk. eget kapital % 3.5
Soliditet % 67.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 133
Resultat/anställd (tkr) 149
Lön/anställd (tkr) 927

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 27 732
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -341
Andra rörelsekostnader -13 499
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 7 629
Övriga rörelsekostnader -7 530
Rörelseresultat 1 938
Ränteintäkter 296
Räntekostnader -1 059
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -763
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 175
Skatt 0
Årets resultat 1 175
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 175
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 371
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 371
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 371
Varulager 17 765
Kundfordringar 8 626
Övriga omsättningstillgångar 1 665
Sum. operativa oms.tillg. 28 056
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 28 975
Likvida medel 90
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 29 065
Summa tillgångar 57 492


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 38 870
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 38 870


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 833
Ext. finans. skulder, kortfrist. 3 867
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 6 700


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3 925
Leverantörsskulder 3 422
Övriga kortfristiga skulder 4 574
Summa operativa skulder 11 921


Summa skulder och eget kapital 57 491
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 7.0
Avkastning på eget kapital % 3.5
Soliditet % 67.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 17.2
Kassalikviditet % 88.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 2.11
Omsättning per anställd (tkr) 2 133
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 927

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 547
Företagets placering i Västra götaland: 1 435
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1 435
Värdeförändring (%) 2 722
Tillväxt i omsättning (%) 10 044
Rörelsemarginal (%) 5 075
Avkastning på eget kapital (%) 9 451
Soliditet (%) 1 515
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 153
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 514
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 238
Nettoomsättning (tkr) 3 778
Rörelseresultat (tkr) 3 696
Antal anställda 3 826

Analys

Omsättning

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 3 778 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 547 företag i länet.

Rörelsemarginal

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 5 075 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 547 företag i länet.

Antal anställda

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 3 826 största arbetsgivaren av 94 547 i länet.

Soliditet

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 515 mest solventa företaget av 94 547 i länet.

Värderating

Poseidon Diving Systems Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med dykutrustning och dykutbildning jämte därmed förenlig verksamhet.