Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag

Org.nr:

556128-7219

Adress:

Vasagatan 46

Postnummer:

111 20 Stockholm

Telefon:

08-109201

Moderbolag:

SVERIGES TAPETSERARMÄSTARE CENTRALFÖRENING
Antal sökningar:

19

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 185 1 244 1 308 1 228
Rörelseresultat (tkr) 132 148 166 181
Årets resultat (tkr) 101 116 129 168
Summa eget kapital (tkr) 897 796 680 551
Rörelsemarginal % 11.1 11.9 12.7 14.7
Avk. eget kapital % 11.9 15.6 21.1 36.0
Soliditet % 62.1 78.9 66.7 58.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 185 1 244 1 308 1 228
Arbetskraftskostnad -268 -464 -462 -279
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -255 -586 -547 -691
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 79 84 81 87
Övriga rörelsekostnader -609 -130 -214 -164
Rörelseresultat 132 148 166 181
Ränteintäkter 0 0 0 5
Räntekostnader -2 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -2 0 0 5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 130 148 166 186
Skatt -29 -33 -36 -18
Årets resultat 101 115 130 168
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 101 115 130 168
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 214 139 83 27
Övriga omsättningstillgångar 229 117 155 110
Summa operativa omsättningstillgångar 443 256 238 137
Fordringar på koncern- och intresseföretag 67 39 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 934 714 782 809
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 001 753 782 809
Summa tillgångar 1 444 1 009 1 020 946

Eget kapitalEget kapital, redovisat 897 796 680 551
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 897 796 680 551

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 211 241
Summa finansiella skulder 0 0 211 241

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 238 2 10 81
Övriga kortfristiga skulder 309 211 119 73
Summa operativa skulder 547 213 129 154

Summa skulder och eget kapital 1 444 1 009 1 020 946
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.1 11.9 12.7 14.7
Avkastning på eget kapital % 11.9 15.6 21.1 36.0
Soliditet % 62.1 78.9 66.7 58.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 31.0 43.7
Kassalikviditet % 252.0 455.0 300.0 239.0
Likviditetsberedskap % 0.79 0.57 0.6 0.66
Räntetäckningsgrad % 66 - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 217
Värdeförändring (%) 10.0 - 201 217
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 - 201 217
Rörelsemarginal (%) 11.1 - 201 217
Avkastning på eget kapital (%) 11.9 - 201 217
Soliditet (%) 62.1 - 201 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 201 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 201 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 201 217
Nettoomsättning (tkr) 1 185 - 201 217
Rörelseresultat (tkr) 132 - 201 217
Antal anställda 0 - 201 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 0.0%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 62.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 71%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultations- och informationsverksamhet i kommersiella, tekniska och övriga med tapetserarbranschen gemen samma frågor. Bolaget skall även bedriva och förmedla köp och försäljning av tapetserarmaterial, reklammaterial och andra förtapetsserarhantverket erforderliga förnödenheter.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 19

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag

Org.nr: 556128-7219

Adress:

Vasagatan 46

Postnummer:

111 20 Stockholm

Telefon:

08-109201

Moderbolag:

SVERIGES TAPETSERARMÄSTARE CENTRALFÖRENING

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 1 185
Rörelseresultat (tkr) 132
Årets resultat (tkr) 101
Summa eget kapital (tkr) 897
Rörelsemarginal % 11.1
Avk. eget kapital % 11.9
Soliditet % 62.1
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 185
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -255
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 79
Övriga rörelsekostnader -609
Rörelseresultat 132
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -2
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -2
Res. efter finans. intkt. och kostn. 130
Skatt -29
Årets resultat 101
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 101
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 214
Övriga omsättningstillgångar 229
Sum. operativa oms.tillg. 443
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 67
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 934
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 001
Summa tillgångar 1 444


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 897
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 897


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 238
Övriga kortfristiga skulder 309
Summa operativa skulder 547


Summa skulder och eget kapital 1 444
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 11.1
Avkastning på eget kapital % 11.9
Soliditet % 62.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 252.0
Likviditetsberedskap % 0.79
Räntetäckningsgrad % 66
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 217
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 0.0%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 62.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 71%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Sveriges Tapetserarmästares Centralförenings Service Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultations- och informationsverksamhet i kommersiella, tekniska och övriga med tapetserarbranschen gemen samma frågor. Bolaget skall även bedriva och förmedla köp och försäljning av tapetserarmaterial, reklammaterial och andra förtapetsserarhantverket erforderliga förnödenheter.