Svenska Neoplan Aktiebolag

Org.nr:

556128-7052

Adress:

Kungens Kurvaleden 4

Postnummer:

141 75 Kungens Kurva

Telefon:

08-6851400
Antal sökningar:

36

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 618 151 460 947 502 692 1 001 605
Rörelseresultat (tkr) 49 117 -68 487 42 202 56 800
Årets resultat (tkr) 25 057 569 0 8 931
Summa eget kapital (tkr) 83 661 49 252 48 683 48 683
Rörelsemarginal % 7.9 -14.9 8.4 5.7
Avk. eget kapital % 59.3 -140.0 86.8 125.4
Soliditet % 22.9 16.5 20.4 16.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 618 151 460 947 502 692 1 001 605
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -2 112 -148 -73 -282
Andra rörelsekostnader -567 339 -402 210 -421 601 -879 072
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 38 280 1 317 2 175 393
Övriga rörelsekostnader -37 863 -128 393 -40 991 -65 844
Rörelseresultat 49 117 -68 487 42 202 56 800
Ränteintäkter 31 146 62 153
Räntekostnader -10 -23 0 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 21 123 62 147
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 49 138 -68 364 42 264 56 947
Skatt -9 730 -188 -19 -3 387
Årets resultat 39 408 -68 552 42 245 53 560
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 39 408 -68 552 42 245 53 560
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -9 352 0 0 -3 001
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -2 638 0 0 -847
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 44 949 601 548 99
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 949 601 548 99
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 44 949 601 548 99
Varulager 155 064 94 769 83 431 90 127
Kundfordringar 88 203 72 212 52 998 54 667
Övriga omsättningstillgångar 14 482 9 751 4 583 12 191
Summa operativa omsättningstillgångar 257 749 176 732 141 012 156 985
Fordringar på koncern- och intresseföretag 10 000 77 605 53 849 99 750
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 52 428 43 119 43 156 30 769
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 62 428 120 724 97 005 130 519
Summa tillgångar 365 126 298 057 238 565 287 603

Eget kapitalEget kapital, redovisat 71 307 46 250 45 681 45 681
EK-andel av obeskattade reserver 12 354 3 002 3 002 3 002
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 83 661 49 252 48 683 48 683

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 18 080 0 55 923 77 130
Summa finansiella skulder 18 080 0 55 923 77 130

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 169 415 195 001 104 953 104 953
Leverantörsskulder 77 370 33 866 19 971 48 578
Övriga kortfristiga skulder 16 600 19 939 9 036 8 259
Summa operativa skulder 263 385 248 806 133 960 161 790

Summa skulder och eget kapital 365 126 298 058 238 566 287 603
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.9 -14.9 8.4 5.7
Avkastning på eget kapital % 59.3 -140.0 86.8 125.4
Soliditet % 22.9 16.5 20.4 16.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 21.6 0.0 114.9 158.4
Kassalikviditet % 138.0 232.0 119.0 73.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.09 0.09 0.03
Räntetäckningsgrad % 4 914.8 -2 971.35 - 9 492.17
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 249
Värdeförändring (%) 78.0 - 201 249
Tillväxt i omsättning (%) 34.0 - 201 249
Rörelsemarginal (%) 7.9 - 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 59.3 - 201 249
Soliditet (%) 22.9 - 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 201 249
Nettoomsättning (tkr) 618 151 - 201 249
Rörelseresultat (tkr) 49 117 - 201 249
Antal anställda 0 - 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Svenska Neoplan Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 34.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Svenska Neoplan Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Svenska Neoplan Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Svenska Neoplan Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 22.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Svenska Neoplan Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Claus Hinrich Bay (f. 1942) Ledamot, Verkställande direktör
Fritz Stefan Eriksson (f. 1950) Ledamot, Vice verkställande direktör, Ordförande
Claus Joachim Bay (f. 1964) Ledamot
Moa Isabella Evelina Bay (f. 1993) Suppleant
Stellan Anders Jeanson (f. 1959) Revisor
Olof Sören Maxén (f. 1960) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva inköp, försäljning, uthyrning och finansiering av motorfordon och reservdelar, och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 36

Svenska Neoplan Aktiebolag

Org.nr: 556128-7052

Adress:

Kungens Kurvaleden 4

Postnummer:

141 75 Kungens Kurva

Telefon:

08-6851400

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 618 151
Rörelseresultat (tkr) 49 117
Årets resultat (tkr) 39 408
Summa eget kapital (tkr) 83 661
Rörelsemarginal % 7.9
Avk. eget kapital % 59.3
Soliditet % 22.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 618 151
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 112
Andra rörelsekostnader -567 339
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 38 280
Övriga rörelsekostnader -37 863
Rörelseresultat 49 117
Ränteintäkter 31
Räntekostnader -10
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 21
Res. efter finans. intkt. och kostn. 49 138
Skatt -9 730
Årets resultat 39 408
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 39 408
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -9 352
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -2 638
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 44 949
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 44 949
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 44 949
Varulager 155 064
Kundfordringar 88 203
Övriga omsättningstillgångar 14 482
Sum. operativa oms.tillg. 257 749
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 10 000
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 52 428
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 62 428
Summa tillgångar 365 126


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 71 307
EK-andel av obeskattade reserver 12 354
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 83 661


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 18 080
Summa finansiella skulder 18 080


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 169 415
Leverantörsskulder 77 370
Övriga kortfristiga skulder 16 600
Summa operativa skulder 263 385


Summa skulder och eget kapital 365 126
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 7.9
Avkastning på eget kapital % 59.3
Soliditet % 22.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 21.6
Kassalikviditet % 138.0
Likviditetsberedskap % 0.08
Räntetäckningsgrad % 4 914.8
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Svenska Neoplan Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 34.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Svenska Neoplan Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Svenska Neoplan Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 134. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Svenska Neoplan Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 22.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Svenska Neoplan Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Claus Hinrich Bay (f. 1942) Ledamot, Verkställande direktör
Fritz Stefan Eriksson (f. 1950) Ledamot, Vice verkställande direktör, Ordförande
Claus Joachim Bay (f. 1964) Ledamot
Moa Isabella Evelina Bay (f. 1993) Suppleant
Stellan Anders Jeanson (f. 1959) Revisor
Olof Sören Maxén (f. 1960) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva inköp, försäljning, uthyrning och finansiering av motorfordon och reservdelar, och idka därmed förenlig verksamhet.