Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital

Org.nr:

556128-7045

Adress:

Sveavägen 17

Postnummer:

111 57 Stockholm

Telefon:

08-145420
Antal sökningar:

25

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 0 2 0
Rörelseresultat (tkr) -1 0 1 0
Årets resultat (tkr) -1 - 1 1
Summa eget kapital (tkr) 123 124 125 124
Rörelsemarginal % -50.0 - - -
Avk. eget kapital % -0.8 0.0 0.8 0.8
Soliditet % 100.0 100.0 17.8 17.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 2 0 2 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 1 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 -1 -1 0
Rörelseresultat -1 0 1 0
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -1 0 1 1
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -1 0 1 1
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -1 0 1 1
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 0 0 0
Summa operativa omsättningstillgångar 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 121 124 704 707
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 123 124 704 707
Summa tillgångar 123 124 704 707

Eget kapitalEget kapital, redovisat 123 124 125 124
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 123 124 125 124

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 579 579
Summa finansiella skulder 0 0 579 579

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 4
Summa operativa skulder 0 0 0 4

Summa skulder och eget kapital 123 124 704 707
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -50.0 - - -
Avkastning på eget kapital % -0.8 0.0 0.8 0.8
Soliditet % 100.0 100.0 17.8 17.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 463.2 466.9
Kassalikviditet % - - 122.0 121.0
Likviditetsberedskap % 60.5 - 352 -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 217
Värdeförändring (%) -7.0 - 201 217
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 201 217
Rörelsemarginal (%) -50.0 - 201 217
Avkastning på eget kapital (%) -0.8 - 201 217
Soliditet (%) 100.0 - 201 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 201 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 201 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 201 217
Nettoomsättning (tkr) 2 - 201 217
Rörelseresultat (tkr) -1 - 201 217
Antal anställda 0 - 201 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har det senaste året en rörelsemarginal på -50.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Gösta Valentin Oscarsson (f. 1944) Suppleant, Verkställande direktör
Jan Erik Sjöström (f. 1941) Ledamot
Bo Magnus Svensson Henryson (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva rörelse med tillverkning av plastprodukter, samt rederiverksamhet och fastighetsförvaltning, samt genom delägarskap och samverkanstödja och utveckla företag, produkter och affärsidéer, äga och förvalta aktier, andelar och rättigheter ävensom för ovanstående verksamhet väsentlig tillgång samt att idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 25

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital

Org.nr: 556128-7045

Adress:

Sveavägen 17

Postnummer:

111 57 Stockholm

Telefon:

08-145420

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 2
Rörelseresultat (tkr) -1
Årets resultat (tkr) -1
Summa eget kapital (tkr) 123
Rörelsemarginal % -50.0
Avk. eget kapital % -0.8
Soliditet % 100.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 2
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -3
Rörelseresultat -1
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. -1
Skatt 0
Årets resultat -1
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -1
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 0
Sum. operativa oms.tillg. 0
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 121
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 123
Summa tillgångar 123


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 123
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 123


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 0
Summa operativa skulder 0


Summa skulder och eget kapital 123
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -50.0
Avkastning på eget kapital % -0.8
Soliditet % 100.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % -
Likviditetsberedskap % 60.5
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 217
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har det senaste året en rörelsemarginal på -50.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har under det senaste året en soliditet på 100.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Aktiebolaget STK Svenskt Tillväxtkapital har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Gösta Valentin Oscarsson (f. 1944) Suppleant, Verkställande direktör
Jan Erik Sjöström (f. 1941) Ledamot
Bo Magnus Svensson Henryson (f. 1969) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom dotterbolag, bedriva rörelse med tillverkning av plastprodukter, samt rederiverksamhet och fastighetsförvaltning, samt genom delägarskap och samverkanstödja och utveckla företag, produkter och affärsidéer, äga och förvalta aktier, andelar och rättigheter ävensom för ovanstående verksamhet väsentlig tillgång samt att idka därmed förenlig verksamhet.