CaMi Billackering AB

Org.nr:

556128-7037

Adress:

Bromsaregatan 11

Postnummer:

291 59 Kristianstad

Telefon:

044-211980
Antal sökningar:

39

Placering i länet:
5 828
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 5 067 5 137 4 365 4 240
Rörelseresultat (tkr) 292 633 385 258
Årets resultat (tkr) 1 76 48 16
Summa eget kapital (tkr) 1 175 1 086 928 812
Rörelsemarginal % 5.8 12.3 8.8 6.1
Avk. eget kapital % 21.9 55.5 35.2 18.7
Soliditet % 46.4 37.4 36.5 30.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 013 1 027 1 091 1 060
Resultat/anställd (tkr) 58 127 96 65
Lön/anställd (tkr) 0 0 569 516

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 067 5 137 4 365 4 240
Arbetskraftskostnad 0 0 -2 275 -2 063
Avskrivningar -131 -127 -127 -148
Andra rörelsekostnader -3 989 -3 641 -1 037 -1 157
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 108 111 218 232
Övriga rörelsekostnader -763 -847 -759 -846
Rörelseresultat 292 633 385 258
Ränteintäkter 0 1 1 2
Räntekostnader -12 -24 -46 -84
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -12 -23 -45 -82
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 280 610 340 176
Skatt -32 -52 -34 -35
Årets resultat 248 558 306 141
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 248 558 306 141
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -87 -83 -67 -98
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -24 -24 -19 -28
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 794 808 935 1 063
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 794 808 935 1 063
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 794 808 935 1 063
Varulager 196 167 83 91
Kundfordringar 679 600 484 514
Övriga omsättningstillgångar 101 101 151 217
Summa operativa omsättningstillgångar 976 868 718 822
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 16
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 762 1 224 891 765
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 762 1 224 891 781
Summa tillgångar 2 532 2 900 2 544 2 666

Eget kapitalEget kapital, redovisat 528 526 451 402
EK-andel av obeskattade reserver 647 560 477 410
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 175 1 086 928 812

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 155 259 467 936
Externa finansiella skulder, kortfristiga 104 208 260 244
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 65 346 101 0
Summa finansiella skulder 324 813 828 1 180

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 182 158 134 116
Leverantörsskulder 331 259 179 126
Övriga kortfristiga skulder 520 583 475 433
Summa operativa skulder 1 033 1 000 788 675

Summa skulder och eget kapital 2 532 2 899 2 544 2 666
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.8 12.3 8.8 6.1
Avkastning på eget kapital % 21.9 55.5 35.2 18.7
Soliditet % 46.4 37.4 36.5 30.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 27.6 74.9 89.3 145.4
Kassalikviditet % 151.0 138.0 150.0 186.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.24 0.2 0.18
Räntetäckningsgrad % 24.33 26.42 8.39 3.1
Omsättning per anställd (tkr) 1 013 1 027 1 091 1 060
Rörelseresultat per anställd (tkr) 58 127 96 65
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 569 516

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: 5 828
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 5 828 70 985
Värdeförändring (%) 4.0 4 183 70 985
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 5 374 70 985
Rörelsemarginal (%) 5.8 3 764 70 985
Avkastning på eget kapital (%) 21.9 4 123 70 985
Soliditet (%) 46.4 3 149 70 985
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 013 6 516 70 985
Rörelseresultat per anställd (tkr) 58 4 889 70 985
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 1 961 70 985
Nettoomsättning (tkr) 5 067 7 118 70 985
Rörelseresultat (tkr) 292 5 583 70 985
Antal anställda 5 5 618 70 985
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

CaMi Billackering AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 7 118 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

CaMi Billackering AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 3 764 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

CaMi Billackering AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 5 618 största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

CaMi Billackering AB har under det senaste året en soliditet på 46.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 3 149 mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

CaMi Billackering AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bil- och industrilackering samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 39

CaMi Billackering AB

Org.nr: 556128-7037

Adress:

Bromsaregatan 11

Postnummer:

291 59 Kristianstad

Telefon:

044-211980

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 5 067
Rörelseresultat (tkr) 292
Årets resultat (tkr) 248
Summa eget kapital (tkr) 1 175
Rörelsemarginal % 5.8
Avk. eget kapital % 21.9
Soliditet % 46.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 013
Resultat/anställd (tkr) 58
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 5 067
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -131
Andra rörelsekostnader -3 989
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 108
Övriga rörelsekostnader -763
Rörelseresultat 292
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -12
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -12
Res. efter finans. intkt. och kostn. 280
Skatt -32
Årets resultat 248
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 248
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -87
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -24
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 794
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 794
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 794
Varulager 196
Kundfordringar 679
Övriga omsättningstillgångar 101
Sum. operativa oms.tillg. 976
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 762
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 762
Summa tillgångar 2 532


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 528
EK-andel av obeskattade reserver 647
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 175


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 155
Ext. finans. skulder, kortfrist. 104
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 65
Summa finansiella skulder 324


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 182
Leverantörsskulder 331
Övriga kortfristiga skulder 520
Summa operativa skulder 1 033


Summa skulder och eget kapital 2 532
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 5.8
Avkastning på eget kapital % 21.9
Soliditet % 46.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 27.6
Kassalikviditet % 151.0
Likviditetsberedskap % 0.15
Räntetäckningsgrad % 24.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 013
Rörelseresultat per anställd (tkr) 58
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Skåne)

År: 2017
Antal företag i Skåne: 70 985
Företagets placering i Skåne: 5 828
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 5 828
Värdeförändring (%) 4 183
Tillväxt i omsättning (%) 5 374
Rörelsemarginal (%) 3 764
Avkastning på eget kapital (%) 4 123
Soliditet (%) 3 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 516
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 889
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 961
Nettoomsättning (tkr) 7 118
Rörelseresultat (tkr) 5 583
Antal anställda 5 618

Analys

Omsättning

CaMi Billackering AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 7 118 största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

CaMi Billackering AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 3 764 högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

CaMi Billackering AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 5 618 största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

CaMi Billackering AB har under det senaste året en soliditet på 46.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 42%. Företaget är under jämförelseåret det 3 149 mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

CaMi Billackering AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bil- och industrilackering samt därmed förenlig verksamhet.