Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag

Org.nr:

556128-6914

Adress:

Hammarby Slussväg 4

Postnummer:

118 60 Stockholm

Telefon:

08-6427002

Ordförande:

Antal sökningar:

104

Placering i länet:
4 347
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 10 451 9 645 9 803 9 514
Rörelseresultat (tkr) 6 018 3 954 4 019 3 275
Årets resultat (tkr) 5 006 2 964 2 649 2 752
Summa eget kapital (tkr) 6 034 4 028 4 063 3 947
Rörelsemarginal % 57.6 41.0 41.0 34.4
Avk. eget kapital % 99.5 76.9 77.8 76.1
Soliditet % 65.6 51.8 58.1 64.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 742 1 608 1 634 1 586
Resultat/anställd (tkr) 1 003 659 670 546
Lön/anställd (tkr) 0 0 355 392

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 10 451 9 645 9 803 9 514
Arbetskraftskostnad 0 0 -2 128 -2 351
Avskrivningar -80 -259 -374 -489
Andra rörelsekostnader -3 567 -3 381 -1 256 -1 292
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 223 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 009 -2 051 -2 026 -2 107
Rörelseresultat 6 018 3 954 4 019 3 275
Ränteintäkter 70 1 0 11
Räntekostnader -5 -1 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 65 0 0 11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 083 3 954 4 019 3 286
Skatt -1 077 -844 -903 -284
Årets resultat 5 006 3 110 3 116 3 002
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 006 3 110 3 116 3 002
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -468 -250
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -132 -70
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 4 9 15
Maskiner och inventarier 76 152 406 774
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 76 156 415 789
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 76 156 415 789
Varulager 275 268 237 282
Kundfordringar 81 39 106 71
Övriga omsättningstillgångar 174 814 168 171
Summa operativa omsättningstillgångar 530 1 121 511 524
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 10 7 7
Övriga externa finansiella tillgångar 7 370 4 577 4 577 827
Likvida medel 1 212 1 914 1 487 3 959
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 586 6 501 6 071 4 793
Summa tillgångar 9 192 7 778 6 997 6 106

Eget kapitalEget kapital, redovisat 5 316 3 310 3 345 3 697
EK-andel av obeskattade reserver 718 718 718 250
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 034 4 028 4 063 3 947

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 146 0 0
Summa finansiella skulder 0 146 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 202 202 202 70
Leverantörsskulder 183 291 129 80
Övriga kortfristiga skulder 2 773 3 112 2 603 2 009
Summa operativa skulder 3 158 3 605 2 934 2 159

Summa skulder och eget kapital 9 192 7 779 6 997 6 106
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 57.6 41.0 41.0 34.4
Avkastning på eget kapital % 99.5 76.9 77.8 76.1
Soliditet % 65.6 51.8 58.1 64.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 3.6 0.0 0.0
Kassalikviditet % 50.0 78.0 64.0 201.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.2 0.15 0.42
Räntetäckningsgrad % 1 217.6 3 955 - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 742 1 608 1 634 1 586
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 003 659 670 546
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 355 392

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 4 347
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 347 201 249
Värdeförändring (%) 59.0 3 454 201 249
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 7 787 201 249
Rörelsemarginal (%) 57.6 287 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 99.5 1 685 201 249
Soliditet (%) 65.6 2 930 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 742 8 418 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 003 926 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 5 143 201 249
Nettoomsättning (tkr) 10 451 12 064 201 249
Rörelseresultat (tkr) 6 018 2 787 201 249
Antal anställda 6 12 177 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 12 064 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 57.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 287 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 12 177 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 65.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 2 930 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva uthyrning av badmintonbanor och utöva därmed sammanhängande instruktörsverksamhet, serveringsrörelse, försäljning av diverse idrottsutensilier ävensom äga och förvalta fast ochlös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 104

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag

Org.nr: 556128-6914

Adress:

Hammarby Slussväg 4

Postnummer:

118 60 Stockholm

Telefon:

08-6427002

Ordförande:

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 6
Nettooms (tkr) 10 451
Rörelseresultat (tkr) 6 018
Årets resultat (tkr) 5 006
Summa eget kapital (tkr) 6 034
Rörelsemarginal % 57.6
Avk. eget kapital % 99.5
Soliditet % 65.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 742
Resultat/anställd (tkr) 1 003
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 10 451
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -80
Andra rörelsekostnader -3 567
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1 223
Övriga rörelsekostnader -2 009
Rörelseresultat 6 018
Ränteintäkter 70
Räntekostnader -5
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 65
Res. efter finans. intkt. och kostn. 6 083
Skatt -1 077
Årets resultat 5 006
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 006
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 76
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 76
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 76
Varulager 275
Kundfordringar 81
Övriga omsättningstillgångar 174
Sum. operativa oms.tillg. 530
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 4
Övriga externa finansiella tillgångar 7 370
Likvida medel 1 212
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 8 586
Summa tillgångar 9 192


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 5 316
EK-andel av obeskattade reserver 718
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 034


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 202
Leverantörsskulder 183
Övriga kortfristiga skulder 2 773
Summa operativa skulder 3 158


Summa skulder och eget kapital 9 192
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 57.6
Avkastning på eget kapital % 99.5
Soliditet % 65.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 50.0
Likviditetsberedskap % 0.12
Räntetäckningsgrad % 1 217.6
Omsättning per anställd (tkr) 1 742
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 003
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: 4 347
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 4 347
Värdeförändring (%) 3 454
Tillväxt i omsättning (%) 7 787
Rörelsemarginal (%) 287
Avkastning på eget kapital (%) 1 685
Soliditet (%) 2 930
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 418
Rörelseresultat per anställd (tkr) 926
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 143
Nettoomsättning (tkr) 12 064
Rörelseresultat (tkr) 2 787
Antal anställda 12 177

Analys

Omsättning

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 12 064 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 57.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 287 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 12 177 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 65.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 2 930 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Badmintonstadion vid Eriksdalsbadet Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva uthyrning av badmintonbanor och utöva därmed sammanhängande instruktörsverksamhet, serveringsrörelse, försäljning av diverse idrottsutensilier ävensom äga och förvalta fast ochlös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.