Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag

Org.nr:

556128-6831

Adress:

Box 5199

Postnummer:

102 44 Stockholm

Telefon:

08-6947460
Antal sökningar:

22

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 880 261 284 296
Rörelseresultat (tkr) 560 -25 -19 22
Årets resultat (tkr) 319 22 3 48
Summa eget kapital (tkr) 693 261 273 171
Rörelsemarginal % 63.6 -9.6 -6.7 7.4
Avk. eget kapital % 90.6 -4.2 -19.7 -5.4
Soliditet % 82.6 84.1 81.8 37.0
Omsättning/anställd (tkr) 880 n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) 560 n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) 33 n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 880 261 284 296
Arbetskraftskostnad -33 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -10 -21 -20 -15
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -277 -265 -283 -259
Rörelseresultat 560 -25 -19 22
Ränteintäkter 0 0 0 12
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 11 -26 -40
Finansnetto 0 11 -26 -28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 560 -14 -45 -6
Skatt -128 3 1 -11
Årets resultat 432 -11 -44 -17
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 432 -11 -44 -17
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -113 34 47 65
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -32 10 13 18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 44 8 0 38
Övriga omsättningstillgångar 23 61 50 43
Summa operativa omsättningstillgångar 67 69 50 81
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 772 241 284 381
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 772 241 284 381
Summa tillgångar 839 310 334 462

Eget kapitalEget kapital, redovisat 515 196 174 171
EK-andel av obeskattade reserver 178 65 99 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 693 261 273 171

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 50 18 28 187
Leverantörsskulder 12 3 11 33
Övriga kortfristiga skulder 84 28 22 72
Summa operativa skulder 146 49 61 292

Summa skulder och eget kapital 839 310 334 463
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 63.6 -9.6 -6.7 7.4
Avkastning på eget kapital % 90.6 -4.2 -19.7 -5.4
Soliditet % 82.6 84.1 81.8 37.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 874.0 1 000.0 1 012.0 440.0
Likviditetsberedskap % 0.88 0.92 1 1.29
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 880 - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 560 n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 33 - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 217
Värdeförändring (%) 280.0 - 201 217
Tillväxt i omsättning (%) 237.0 - 201 217
Rörelsemarginal (%) 63.6 - 201 217
Avkastning på eget kapital (%) 90.6 - 201 217
Soliditet (%) 82.6 - 201 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) 880 - 201 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) 560 - 201 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 33 - 201 217
Nettoomsättning (tkr) 880 - 201 217
Rörelseresultat (tkr) 560 - 201 217
Antal anställda 1 - 201 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 237.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 63.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 82.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 62%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Waldemar Ejbe (f. 1941) Ledamot, Verkställande direktör
Britt-Marie Westling Göthe (f. 1947) Suppleant

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA KONSULTERANDE VERKSAMHET INOM BYGGNADSBRANSCHEN SAMT FÖRVALTNING OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETER, JÄMTE DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 22

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag

Org.nr: 556128-6831

Adress:

Box 5199

Postnummer:

102 44 Stockholm

Telefon:

08-6947460

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 880
Rörelseresultat (tkr) 560
Årets resultat (tkr) 432
Summa eget kapital (tkr) 693
Rörelsemarginal % 63.6
Avk. eget kapital % 90.6
Soliditet % 82.6
Omsättning/anställd (tkr) 880
Resultat/anställd (tkr) 560
Lön/anställd (tkr) 33

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 880
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -10
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -277
Rörelseresultat 560
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 560
Skatt -128
Årets resultat 432
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 432
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -113
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -32
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 44
Övriga omsättningstillgångar 23
Sum. operativa oms.tillg. 67
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 772
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 772
Summa tillgångar 839


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 515
EK-andel av obeskattade reserver 178
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 693


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 50
Leverantörsskulder 12
Övriga kortfristiga skulder 84
Summa operativa skulder 146


Summa skulder och eget kapital 839
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 63.6
Avkastning på eget kapital % 90.6
Soliditet % 82.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 874.0
Likviditetsberedskap % 0.88
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 880
Rörelseresultat per anställd (tkr) 560
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 33

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 217
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 237.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 63.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 82.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 62%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Byggledning och Bostadslåneberäkning Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Lars Waldemar Ejbe (f. 1941) Ledamot, Verkställande direktör
Britt-Marie Westling Göthe (f. 1947) Suppleant

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA KONSULTERANDE VERKSAMHET INOM BYGGNADSBRANSCHEN SAMT FÖRVALTNING OCH UNDERHÅLL AV FASTIGHETER, JÄMTE DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.