Ingero Fastighets Aktiebolag

Org.nr:

556128-6666

Adress:

Konvalescentvägen 56

Postnummer:

439 33 Onsala

Telefon:

0300-39373
Antal sökningar:

44

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -109 -16 -80 -271
Årets resultat (tkr) -174 8 037 251 150
Summa eget kapital (tkr) 6 316 8 158 387 235
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -2.4 752.4 81.0 93.5
Soliditet % 99.8 94.2 76.0 92.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a 0
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a -271
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a 189

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 -189
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -53 -15 -58 -32
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -56 -1 -22 -50
Rörelseresultat -109 -16 -80 -271
Ränteintäkter 0 8 053 410 1
Räntekostnader -1 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -64 0 0 425
Finansnetto -65 8 053 410 426
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -174 8 037 330 155
Skatt 0 0 -78 -5
Årets resultat -174 8 037 252 150
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -174 8 037 252 150
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 18 18 36 27
Summa operativa omsättningstillgångar 18 18 36 27
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 700 0 444 177
Likvida medel 613 8 642 29 51
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 313 8 642 473 228
Summa tillgångar 6 331 8 660 509 255

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 316 8 158 387 235
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 316 8 158 387 235

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 502 123 20
Summa operativa skulder 15 502 123 20

Summa skulder och eget kapital 6 331 8 660 510 255
Nyckeltal i genomsnitt 2017-03 2016-03 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -2.4 752.4 81.0 93.5
Soliditet % 99.8 94.2 76.0 92.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 4 207.0 1 725.0 53.0 390.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % -173 - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a -271
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - 189

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 547
Värdeförändring (%) 59.0 - 94 547
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 94 547
Rörelsemarginal (%) - - 94 547
Avkastning på eget kapital (%) -2.4 - 94 547
Soliditet (%) 99.8 - 94 547
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 94 547
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 94 547
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 94 547
Nettoomsättning (tkr) 0 - 94 547
Rörelseresultat (tkr) -109 - 94 547
Antal anställda 0 - 94 547
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ingero Fastighets Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 547 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ingero Fastighets Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 547 företag i länet.

Antal anställda

Ingero Fastighets Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 547 i länet.

Soliditet

Ingero Fastighets Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.8%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 547 i länet.

Värderating

Ingero Fastighets Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 44

Ingero Fastighets Aktiebolag

Org.nr: 556128-6666

Adress:

Konvalescentvägen 56

Postnummer:

439 33 Onsala

Telefon:

0300-39373

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-03
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -109
Årets resultat (tkr) -174
Summa eget kapital (tkr) 6 316
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -2.4
Soliditet % 99.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-03
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -53
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -56
Rörelseresultat -109
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -64
Finansnetto -65
Res. efter finans. intkt. och kostn. -174
Skatt 0
Årets resultat -174
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -174
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-03
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 18
Sum. operativa oms.tillg. 18
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 700
Likvida medel 613
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 313
Summa tillgångar 6 331


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 316
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 316


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 15
Summa operativa skulder 15


Summa skulder och eget kapital 6 331
Nyckeltal i genomsnitt 2017-03
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -2.4
Soliditet % 99.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 4 207.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -173
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 547
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Ingero Fastighets Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 547 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ingero Fastighets Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 547 företag i länet.

Antal anställda

Ingero Fastighets Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 547 i länet.

Soliditet

Ingero Fastighets Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.8%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 547 i länet.

Värderating

Ingero Fastighets Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt förvaltning av värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.