Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB

Org.nr:

556128-6310

Adress:

Vasagatan 46

Postnummer:

111 20 Stockholm

Telefon:

08-4427840

Moderbolag:

STOCKHOLMS HANTVERKSFÖRENING
Antal sökningar:

24

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 10 106 5 133 7 644 7 986
Rörelseresultat (tkr) 2 423 -3 617 673 1 879
Årets resultat (tkr) 671 0 0 6
Summa eget kapital (tkr) 3 186 2 289 2 289 2 289
Rörelsemarginal % 24.0 -70.5 8.8 23.5
Avk. eget kapital % 32.8 -225.8 -46.5 0.3
Soliditet % 5.1 3.7 4.0 4.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 021 1 283 1 911 1 997
Resultat/anställd (tkr) 485 -904 168 470
Lön/anställd (tkr) 0 600 623 649

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 10 106 5 133 7 644 7 986
Arbetskraftskostnad 0 -2 401 -2 492 -2 595
Avskrivningar -1 268 -1 264 -1 198 -1 199
Andra rörelsekostnader -2 826 -1 7 40
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 320
Övriga rörelseintäkter 111 488 151 257
Övriga rörelsekostnader -3 700 -5 572 -3 439 -2 930
Rörelseresultat 2 423 -3 617 673 1 879
Ränteintäkter 14 0 0 30
Räntekostnader -1 283 -1 541 -1 735 -1 903
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 269 -1 541 -1 735 -1 873
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 154 -5 158 -1 062 6
Skatt -257 -11 -2 0
Årets resultat 897 -5 169 -1 064 6
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 897 -5 169 -1 064 6
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -226 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -64 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 47 765 49 021 47 220 48 899
Maskiner och inventarier 36 48 35 52
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 1 118 1 100
Summa materiella anläggningstillgångar 47 801 49 069 48 373 50 051
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 47 801 49 069 48 373 50 051
Varulager 0 0 0 7
Kundfordringar 748 1 020 2 181 1 408
Övriga omsättningstillgångar 1 794 1 688 128 1 951
Summa operativa omsättningstillgångar 2 542 2 708 2 309 3 366
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 436 6 415 5 930 4 356
Övriga externa finansiella tillgångar 4 049 4 386 0 0
Likvida medel 10 22 279 119
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 12 495 10 823 6 209 4 475
Summa tillgångar 62 838 62 600 56 891 57 892

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 960 2 289 2 289 2 289
EK-andel av obeskattade reserver 226 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 186 2 289 2 289 2 289

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 40 600 40 600 52 590 52 590
Externa finansiella skulder, kortfristiga 127 848 130 727
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 15 8 0 0
Summa finansiella skulder 40 742 41 456 52 720 53 317

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 17 064 17 000 0 0
Leverantörsskulder 214 370 253 1 145
Övriga kortfristiga skulder 1 631 1 486 1 629 1 141
Summa operativa skulder 18 909 18 856 1 882 2 286

Summa skulder och eget kapital 62 837 62 601 56 891 57 892
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 24.0 -70.5 8.8 23.5
Avkastning på eget kapital % 32.8 -225.8 -46.5 0.3
Soliditet % 5.1 3.7 4.0 4.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1 278.7 1 811.1 2 303.2 2 329.3
Kassalikviditet % 128.0 101.0 129.0 115.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.04 0.01
Räntetäckningsgrad % 1.9 -2.35 0.39 1
Omsättning per anställd (tkr) 2 021 1 283 1 911 1 997
Rörelseresultat per anställd (tkr) 485 -904 168 470
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 600 623 649

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 201 217
Värdeförändring (%) - - 201 217
Tillväxt i omsättning (%) - - 201 217
Rörelsemarginal (%) - - 201 217
Avkastning på eget kapital (%) - - 201 217
Soliditet (%) - - 201 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 201 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 201 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 201 217
Nettoomsättning (tkr) - - 201 217
Rörelseresultat (tkr) - - 201 217
Antal anställda - - 201 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har ökat omsättningen senaste året med 97.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har det senaste året en rörelsemarginal på 24.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har under det senaste året en soliditet på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget bedriver servicerörelse för hantverksföretag och deras organisationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva utbildningsverksamhet inom hantverkssektorn.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 24

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB

Org.nr: 556128-6310

Adress:

Vasagatan 46

Postnummer:

111 20 Stockholm

Telefon:

08-4427840

Moderbolag:

STOCKHOLMS HANTVERKSFÖRENING

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 10 106
Rörelseresultat (tkr) 2 423
Årets resultat (tkr) 897
Summa eget kapital (tkr) 3 186
Rörelsemarginal % 24.0
Avk. eget kapital % 32.8
Soliditet % 5.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 021
Resultat/anställd (tkr) 485
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 10 106
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 268
Andra rörelsekostnader -2 826
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 111
Övriga rörelsekostnader -3 700
Rörelseresultat 2 423
Ränteintäkter 14
Räntekostnader -1 283
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 269
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 154
Skatt -257
Årets resultat 897
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 897
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -226
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -64
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 47 765
Maskiner och inventarier 36
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 47 801
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 47 801
Varulager 0
Kundfordringar 748
Övriga omsättningstillgångar 1 794
Sum. operativa oms.tillg. 2 542
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 8 436
Övriga externa finansiella tillgångar 4 049
Likvida medel 10
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 12 495
Summa tillgångar 62 838


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 960
EK-andel av obeskattade reserver 226
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 186


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 40 600
Ext. finans. skulder, kortfrist. 127
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 15
Summa finansiella skulder 40 742


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 17 064
Leverantörsskulder 214
Övriga kortfristiga skulder 1 631
Summa operativa skulder 18 909


Summa skulder och eget kapital 62 837
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 24.0
Avkastning på eget kapital % 32.8
Soliditet % 5.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 1 278.7
Kassalikviditet % 128.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 1.9
Omsättning per anställd (tkr) 2 021
Rörelseresultat per anställd (tkr) 485
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 217
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har ökat omsättningen senaste året med 97.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har det senaste året en rörelsemarginal på 24.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har under det senaste året en soliditet på 5.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget bedriver servicerörelse för hantverksföretag och deras organisationer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva utbildningsverksamhet inom hantverkssektorn.