Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag

Org.nr:

556128-6294

Adress:

Box 60086

Postnummer:

216 10 Limhamn

Telefon:

040-153115
Antal sökningar:

108

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 792 714 584 737
Rörelseresultat (tkr) -334 -307 -320 -343
Årets resultat (tkr) -342 -316 -330 -352
Summa eget kapital (tkr) 51 70 71 71
Rörelsemarginal % -42.2 -43.0 -54.8 -46.5
Avk. eget kapital % -565.3 -448.2 -464.8 -403.4
Soliditet % 24.3 32.6 34.6 34.1
Omsättning/anställd (tkr) 792 714 584 737
Resultat/anställd (tkr) -334 -307 -320 -343
Lön/anställd (tkr) 0 428 427 425

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 792 714 584 737
Arbetskraftskostnad 0 -428 -427 -425
Avskrivningar -6 -6 -5 -7
Andra rörelsekostnader -774 -345 -277 -357
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 1 1
Övriga rörelsekostnader -346 -242 -196 -292
Rörelseresultat -334 -307 -320 -343
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -8 -9 -10 -8
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -8 -9 -10 -8
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -342 -316 -330 -351
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -342 -316 -330 -351
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -342 -316 -330 -351
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 6 12 17
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 6 12 17
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 6 12 17
Varulager 171 175 173 171
Kundfordringar 0 7 0 1
Övriga omsättningstillgångar 36 27 19 18
Summa operativa omsättningstillgångar 207 209 192 190
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 0 1 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 0 1 1
Summa tillgångar 210 215 205 208

Eget kapitalEget kapital, redovisat 51 70 71 71
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 51 70 71 71

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 85 81 88 85
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 85 81 88 85

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 49 25 9 34
Övriga kortfristiga skulder 25 39 36 19
Summa operativa skulder 74 64 45 53

Summa skulder och eget kapital 210 215 204 209
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -42.2 -43.0 -54.8 -46.5
Avkastning på eget kapital % -565.3 -448.2 -464.8 -403.4
Soliditet % 24.3 32.6 34.6 34.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 166.7 115.7 123.9 119.7
Kassalikviditet % 53.0 53.0 44.0 38.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -41.75 -34.11 -32 -42.88
Omsättning per anställd (tkr) 792 714 584 737
Rörelseresultat per anställd (tkr) -334 -307 -320 -343
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 428 427 425

Rankning i länet (Skåne)

Företagets placering i Skåne: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 70 985
Värdeförändring (%) - - 70 985
Tillväxt i omsättning (%) - - 70 985
Rörelsemarginal (%) - - 70 985
Avkastning på eget kapital (%) - - 70 985
Soliditet (%) - - 70 985
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 70 985
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 70 985
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 70 985
Nettoomsättning (tkr) - - 70 985
Rörelseresultat (tkr) - - 70 985
Antal anställda - - 70 985
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -42.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av glasögon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 108

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag

Org.nr: 556128-6294

Adress:

Box 60086

Postnummer:

216 10 Limhamn

Telefon:

040-153115

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 792
Rörelseresultat (tkr) -334
Årets resultat (tkr) -342
Summa eget kapital (tkr) 51
Rörelsemarginal % -42.2
Avk. eget kapital % -565.3
Soliditet % 24.3
Omsättning/anställd (tkr) 792
Resultat/anställd (tkr) -334
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 792
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6
Andra rörelsekostnader -774
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -346
Rörelseresultat -334
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -8
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -8
Res. efter finans. intkt. och kostn. -342
Skatt 0
Årets resultat -342
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -342
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 171
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 36
Sum. operativa oms.tillg. 207
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3
Summa tillgångar 210


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 51
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 51


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 85
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 85


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 49
Övriga kortfristiga skulder 25
Summa operativa skulder 74


Summa skulder och eget kapital 210
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -42.2
Avkastning på eget kapital % -565.3
Soliditet % 24.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 166.7
Kassalikviditet % 53.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % -41.75
Omsättning per anställd (tkr) 792
Rörelseresultat per anställd (tkr) -334
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Skåne)

År: 2017
Antal företag i Skåne: 70 985
Företagets placering i Skåne: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 70 985 företag i länet.

Rörelsemarginal

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -42.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 70 985 företag i länet.

Antal anställda

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 70 985 i länet.

Soliditet

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 70 985 i länet.

Värderating

Leg.optiker Manne Ellman Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av glasögon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.