Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag

Org.nr:

556128-5916

Adress:

Börjelsbyn, Pl 3336

Postnummer:

952 00 Kalix

Telefon:

Antal sökningar:

19

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 1 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -37 -37 -58 -44
Årets resultat (tkr) -7 -36 135 50
Summa eget kapital (tkr) 1 775 2 382 3 018 3 639
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.3 -1.3 -0.6 0.1
Soliditet % 99.3 99.5 98.6 98.1
Omsättning/anställd (tkr) n/a 0 n/a 0
Resultat/anställd (tkr) n/a -37 n/a -44
Lön/anställd (tkr) n/a 0 n/a 19

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 -19
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -27 -25 0 -23
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 50
Övriga rörelsekostnader -10 -12 -58 -52
Rörelseresultat -37 -37 -58 -44
Ränteintäkter 31 1 31 52
Räntekostnader 0 0 0 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 31 1 31 50
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -6 -36 -27 6
Skatt -1 0 6 -3
Årets resultat -7 -36 -21 3
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -7 -36 -21 3
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 156 47
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 44 13
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 301 1 026 2 49
Summa operativa omsättningstillgångar 301 1 026 2 49
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 340 1 340 1 340 1 240
Likvida medel 146 28 1 718 2 422
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 486 1 368 3 058 3 662
Summa tillgångar 1 787 2 394 3 060 3 711

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 775 2 382 3 018 3 483
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 156
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 775 2 382 3 018 3 639

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 44
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 12 42 29
Summa operativa skulder 12 12 42 73

Summa skulder och eget kapital 1 787 2 394 3 060 3 712
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -0.3 -1.3 -0.6 0.1
Soliditet % 99.3 99.5 98.6 98.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 3 725.0 8 783.0 4 095.0 8 521.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - 4
Omsättning per anställd (tkr) - 0 - 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a -37 n/a -44
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 0 - 19

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 10 967
Värdeförändring (%) 38.0 - 10 967
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 10 967
Rörelsemarginal (%) - - 10 967
Avkastning på eget kapital (%) -0.3 - 10 967
Soliditet (%) 99.3 - 10 967
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 10 967
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 10 967
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 10 967
Nettoomsättning (tkr) 0 - 10 967
Rörelseresultat (tkr) -37 - 10 967
Antal anställda 0 - 10 967
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 967 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 967 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 967 i länet.

Soliditet

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.3%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 967 i länet.

Värderating

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 19

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag

Org.nr: 556128-5916

Adress:

Börjelsbyn, Pl 3336

Postnummer:

952 00 Kalix

Telefon:

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -37
Årets resultat (tkr) -7
Summa eget kapital (tkr) 1 775
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -0.3
Soliditet % 99.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -27
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -10
Rörelseresultat -37
Ränteintäkter 31
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 31
Res. efter finans. intkt. och kostn. -6
Skatt -1
Årets resultat -7
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -7
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 301
Sum. operativa oms.tillg. 301
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 340
Likvida medel 146
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 486
Summa tillgångar 1 787


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 775
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 775


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 12
Summa operativa skulder 12


Summa skulder och eget kapital 1 787
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -0.3
Soliditet % 99.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 3 725.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Norrbotten)

År: 2017
Antal företag i Norrbotten: 10 967
Företagets placering i Norrbotten: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 10 967 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 10 967 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 10 967 i länet.

Soliditet

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 99.3%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 10 967 i länet.

Värderating

Fastighetsbolaget Jungfrun Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.