Stig Lundmarks Herrsalong AB

Org.nr:

556128-5734

Adress:

Verkstadsgatan 5

Postnummer:

904 32 Umeå

Telefon:

090-121355
Antal sökningar:

28

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 657 618 688 667
Rörelseresultat (tkr) 141 -260 359 343
Årets resultat (tkr) 141 -237 280 276
Summa eget kapital (tkr) 1 062 921 1 485 1 365
Rörelsemarginal % 21.5 -42.1 52.2 51.4
Avk. eget kapital % 14.2 -19.7 19.6 20.9
Soliditet % 78.7 94.7 87.5 86.2
Omsättning/anställd (tkr) 657 618 688 667
Resultat/anställd (tkr) 141 -260 359 343
Lön/anställd (tkr) 0 0 199 199

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 657 618 688 667
Arbetskraftskostnad 0 0 -199 -199
Avskrivningar -35 -35 0 0
Andra rörelsekostnader -263 -247 -22 -19
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -218 -596 -108 -106
Rörelseresultat 141 -260 359 343
Ränteintäkter 0 0 0 12
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 24 0 0
Finansnetto 0 24 0 12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 141 -236 359 355
Skatt 0 -1 -79 -78
Årets resultat 141 -237 280 277
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 141 -237 280 277
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 106 141 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 106 141 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 106 141 0 0
Varulager 6 2 2 2
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 183 117 1 0
Summa operativa omsättningstillgångar 189 119 3 2
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 545 545 0 0
Likvida medel 509 168 1 695 1 582
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 054 713 1 695 1 582
Summa tillgångar 1 349 973 1 698 1 584

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 062 921 1 485 1 365
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 062 921 1 485 1 365

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 96 1 20 9
Leverantörsskulder 9 14 0 0
Övriga kortfristiga skulder 182 38 193 210
Summa operativa skulder 287 53 213 219

Summa skulder och eget kapital 1 349 974 1 698 1 584
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 21.5 -42.1 52.2 51.4
Avkastning på eget kapital % 14.2 -19.7 19.6 20.9
Soliditet % 78.7 94.7 87.5 86.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 362.0 548.0 879.0 753.0
Likviditetsberedskap % 0.77 0.27 2.46 2.37
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 657 618 688 667
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 -260 359 343
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 199 199

Rankning i länet (Västerbotten)

Företagets placering i Västerbotten: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 681
Värdeförändring (%) 17.0 - 12 681
Tillväxt i omsättning (%) 6.0 - 12 681
Rörelsemarginal (%) 21.5 - 12 681
Avkastning på eget kapital (%) 14.2 - 12 681
Soliditet (%) 78.7 - 12 681
Nettoomsättning per anställd (tkr) 657 - 12 681
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 - 12 681
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 12 681
Nettoomsättning (tkr) 657 - 12 681
Rörelseresultat (tkr) 141 - 12 681
Antal anställda 1 - 12 681
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stig Lundmarks Herrsalong AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 681 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stig Lundmarks Herrsalong AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 681 företag i länet.

Antal anställda

Stig Lundmarks Herrsalong AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 681 i länet.

Soliditet

Stig Lundmarks Herrsalong AB har under det senaste året en soliditet på 78.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 681 i länet.

Värderating

Stig Lundmarks Herrsalong AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva herrfrisering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 28

Stig Lundmarks Herrsalong AB

Org.nr: 556128-5734

Adress:

Verkstadsgatan 5

Postnummer:

904 32 Umeå

Telefon:

090-121355

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 657
Rörelseresultat (tkr) 141
Årets resultat (tkr) 141
Summa eget kapital (tkr) 1 062
Rörelsemarginal % 21.5
Avk. eget kapital % 14.2
Soliditet % 78.7
Omsättning/anställd (tkr) 657
Resultat/anställd (tkr) 141
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 657
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -35
Andra rörelsekostnader -263
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -218
Rörelseresultat 141
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 141
Skatt 0
Årets resultat 141
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 141
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 106
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 106
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 106
Varulager 6
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 183
Sum. operativa oms.tillg. 189
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 545
Likvida medel 509
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 054
Summa tillgångar 1 349


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 062
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 062


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 96
Leverantörsskulder 9
Övriga kortfristiga skulder 182
Summa operativa skulder 287


Summa skulder och eget kapital 1 349
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 21.5
Avkastning på eget kapital % 14.2
Soliditet % 78.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 362.0
Likviditetsberedskap % 0.77
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 657
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västerbotten)

År: 2017
Antal företag i Västerbotten: 12 681
Företagets placering i Västerbotten: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Stig Lundmarks Herrsalong AB har ökat omsättningen senaste året med 6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 681 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stig Lundmarks Herrsalong AB har det senaste året en rörelsemarginal på 21.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 681 företag i länet.

Antal anställda

Stig Lundmarks Herrsalong AB har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 681 i länet.

Soliditet

Stig Lundmarks Herrsalong AB har under det senaste året en soliditet på 78.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 47%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 681 i länet.

Värderating

Stig Lundmarks Herrsalong AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva herrfrisering, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.