DLF Service Aktiebolag

Org.nr:

556128-5650

Adress:

Box 585

Postnummer:

114 11 Stockholm

Telefon:

08-58884500

Moderbolag:

DAGLIGVARULEVERANTÖRERS FÖRBUND
Antal sökningar:

92

Placering i länet:
4 533
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 24 571 20 019 22 757 20 095
Rörelseresultat (tkr) 95 -2 729 -1 064 -2 967
Årets resultat (tkr) 662 -559 766 -611
Summa eget kapital (tkr) 20 307 19 645 20 204 19 438
Rörelsemarginal % 0.4 -13.6 -4.7 -14.8
Avk. eget kapital % 3.3 -11.4 -7.2 -14.4
Soliditet % 35.2 39.3 45.6 52.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 914 4 004 4 551 4 019
Resultat/anställd (tkr) 19 -546 -213 -593
Lön/anställd (tkr) 2 000 1 904 1 789 1 737

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 24 571 20 019 22 757 20 095
Arbetskraftskostnad -10 000 -9 522 -8 947 -8 684
Avskrivningar -7 -86 -86 -86
Andra rörelsekostnader 756 -55 66 172
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -15 225 -13 085 -14 854 -14 464
Rörelseresultat 95 -2 729 -1 064 -2 967
Ränteintäkter 947 0 16 123
Räntekostnader 0 0 0 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 947 0 16 114
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 042 -2 729 -1 048 -2 853
Skatt -381 455 -387 -2
Årets resultat 661 -2 274 -1 435 -2 855
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 661 -2 274 -1 435 -2 855
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 1 716 0 44
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 484 0 12
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 72 93 179
Övriga materiella anläggningstillgångar 65 0 65 65
Summa materiella anläggningstillgångar 65 72 158 244
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 65 72 158 244
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 534 537 594 408
Övriga omsättningstillgångar 2 717 2 402 2 182 2 869
Summa operativa omsättningstillgångar 3 251 2 939 2 776 3 277
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 431 2 231 2 231 2 231
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 51 914 44 746 39 109 31 428
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 54 345 46 977 41 340 33 659
Summa tillgångar 57 661 49 988 44 274 37 180

Eget kapitalEget kapital, redovisat 20 307 19 645 20 204 19 438
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 307 19 645 20 204 19 438

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 32 301 25 935 19 149 13 284
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 32 301 25 935 19 149 13 284

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 754 425 933 483
Övriga kortfristiga skulder 4 299 3 983 3 989 3 976
Summa operativa skulder 5 053 4 408 4 922 4 459

Summa skulder och eget kapital 57 661 49 988 44 275 37 181
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 0.4 -13.6 -4.7 -14.8
Avkastning på eget kapital % 3.3 -11.4 -7.2 -14.4
Soliditet % 35.2 39.3 45.6 52.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 159.1 132.0 94.8 68.3
Kassalikviditet % 1 092.0 1 082.0 851.0 778.0
Likviditetsberedskap % 2.11 2.24 1.72 1.56
Räntetäckningsgrad % - - - -316
Omsättning per anställd (tkr) 4 914 4 004 4 551 4 019
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 -546 -213 -593
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 000 1 904 1 789 1 737

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 4 533
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 533 201 249
Värdeförändring (%) 3.0 10 091 201 249
Tillväxt i omsättning (%) 23.0 3 866 201 249
Rörelsemarginal (%) 0.4 15 291 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 3.3 14 781 201 249
Soliditet (%) 35.2 11 116 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 914 2 041 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19 14 164 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 000 148 201 249
Nettoomsättning (tkr) 24 571 6 946 201 249
Rörelseresultat (tkr) 95 14 856 201 249
Antal anställda 5 13 551 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

DLF Service Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -1%. Företaget är under jämförelseåret det 6 946 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

DLF Service Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -5%. Företaget har under jämförelseåret den 15 291 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

DLF Service Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 13 551 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

DLF Service Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 35.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 11 116 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

DLF Service Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i att erbjuda medlemmarna i Dagligvarulevernatörers Förbund affärsrelevant kundskap och inspirerande mötesplatser som effektiviserar och utvecklar dagligvarubranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skaäven bistå Dagligvaruleverantörers Förbund med operativa tjänster inom dessa områden.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 92

DLF Service Aktiebolag

Org.nr: 556128-5650

Adress:

Box 585

Postnummer:

114 11 Stockholm

Telefon:

08-58884500

Moderbolag:

DAGLIGVARULEVERANTÖRERS FÖRBUND

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 24 571
Rörelseresultat (tkr) 95
Årets resultat (tkr) 661
Summa eget kapital (tkr) 20 307
Rörelsemarginal % 0.4
Avk. eget kapital % 3.3
Soliditet % 35.2
Omsättning/anställd (tkr) 4 914
Resultat/anställd (tkr) 19
Lön/anställd (tkr) 2 000

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 24 571
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -7
Andra rörelsekostnader 756
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -15 225
Rörelseresultat 95
Ränteintäkter 947
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 947
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 042
Skatt -381
Årets resultat 661
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 661
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 65
Sum. mater. anlägg.tillg. 65
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 65
Varulager 0
Kundfordringar 534
Övriga omsättningstillgångar 2 717
Sum. operativa oms.tillg. 3 251
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 2 431
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 51 914
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 54 345
Summa tillgångar 57 661


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 20 307
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 20 307


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 32 301
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 32 301


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 754
Övriga kortfristiga skulder 4 299
Summa operativa skulder 5 053


Summa skulder och eget kapital 57 661
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 0.4
Avkastning på eget kapital % 3.3
Soliditet % 35.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 159.1
Kassalikviditet % 1 092.0
Likviditetsberedskap % 2.11
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 4 914
Rörelseresultat per anställd (tkr) 19
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 000

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: 4 533
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 4 533
Värdeförändring (%) 10 091
Tillväxt i omsättning (%) 3 866
Rörelsemarginal (%) 15 291
Avkastning på eget kapital (%) 14 781
Soliditet (%) 11 116
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 041
Rörelseresultat per anställd (tkr) 14 164
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 148
Nettoomsättning (tkr) 6 946
Rörelseresultat (tkr) 14 856
Antal anställda 13 551

Analys

Omsättning

DLF Service Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -1%. Företaget är under jämförelseåret det 6 946 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

DLF Service Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -5%. Företaget har under jämförelseåret den 15 291 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

DLF Service Aktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 13 551 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

DLF Service Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 35.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 11 116 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

DLF Service Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall bestå i att erbjuda medlemmarna i Dagligvarulevernatörers Förbund affärsrelevant kundskap och inspirerande mötesplatser som effektiviserar och utvecklar dagligvarubranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skaäven bistå Dagligvaruleverantörers Förbund med operativa tjänster inom dessa områden.