Glanshammars Musteri Aktiebolag

Org.nr:

556128-5452

Adress:

Gamla Arbogavägen 4

Postnummer:

703 85 Glanshammar

Telefon:

019-465100
Antal sökningar:

50

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 1 1
Nettoomsättning (tkr) 73 103 113 223
Rörelseresultat (tkr) 8 -5 -7 15
Årets resultat (tkr) 6 4 1 23
Summa eget kapital (tkr) 199 393 398 405
Rörelsemarginal % 11.0 -4.9 -6.2 6.7
Avk. eget kapital % 2.0 -1.4 -2.1 2.5
Soliditet % 48.0 95.0 91.7 85.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a 113 223
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a -7 15
Lön/anställd (tkr) n/a n/a 1 22

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 73 103 113 223
Arbetskraftskostnad 0 0 -1 -22
Avskrivningar -15 -14 -11 -7
Andra rörelsekostnader -16 -19 -25 -33
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 60 60 55
Övriga rörelsekostnader -94 -135 -143 -201
Rörelseresultat 8 -5 -7 15
Ränteintäkter 1 1 1 0
Räntekostnader -1 -3 -4 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 1
Finansnetto 0 -2 -3 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 8 -7 -10 12
Skatt -2 1 2 -2
Årets resultat 6 -6 -8 10
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 6 -6 -8 10
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0





Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 9 9 14
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 2 3 4
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 288 288 288 288
Maskiner och inventarier 17 32 31 43
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 305 320 319 331
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 305 320 319 331
Varulager 3 6 7 3
Kundfordringar 6 0 9 14
Övriga omsättningstillgångar 25 17 38 27
Summa operativa omsättningstillgångar 34 23 54 44
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 13 13 13 13
Likvida medel 63 58 48 86
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 76 71 61 99
Summa tillgångar 415 414 434 474





Eget kapital



Eget kapital, redovisat 190 384 380 378
EK-andel av obeskattade reserver 9 9 18 27
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 199 393 398 405





Finansiella skulder



Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0





Operativa skulder



Långfristiga operativa skulder 3 3 5 8
Leverantörsskulder 2 8 15 35
Övriga kortfristiga skulder 212 10 17 27
Summa operativa skulder 217 21 37 70





Summa skulder och eget kapital 416 414 435 475
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 11.0 -4.9 -6.2 6.7
Avkastning på eget kapital % 2.0 -1.4 -2.1 2.5
Soliditet % 48.0 95.0 91.7 85.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 44.0 417.0 297.0 205.0
Likviditetsberedskap % 0.86 0.56 0.42 0.39
Räntetäckningsgrad % 9 -1.33 -1.5 4
Omsättning per anställd (tkr) - - 113 223
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a -7 15
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 1 22

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 563
Värdeförändring (%) - - 12 563
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 563
Rörelsemarginal (%) - - 12 563
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 563
Soliditet (%) - - 12 563
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 563
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 563
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 563
Nettoomsättning (tkr) - - 12 563
Rörelseresultat (tkr) - - 12 563
Antal anställda - - 12 563
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Glanshammars Musteri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -29.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 563 företag i länet.

Rörelsemarginal

Glanshammars Musteri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 563 företag i länet.

Antal anställda

Glanshammars Musteri Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 563 i länet.

Soliditet

Glanshammars Musteri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 48.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 563 i länet.

Värderating

Glanshammars Musteri Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av sylt, saft, must, råsafter och konserver samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 50

Glanshammars Musteri Aktiebolag

Org.nr: 556128-5452

Adress:

Gamla Arbogavägen 4

Postnummer:

703 85 Glanshammar

Telefon:

019-465100

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 73
Rörelseresultat (tkr) 8
Årets resultat (tkr) 6
Summa eget kapital (tkr) 199
Rörelsemarginal % 11.0
Avk. eget kapital % 2.0
Soliditet % 48.0
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 73
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -15
Andra rörelsekostnader -16
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 60
Övriga rörelsekostnader -94
Rörelseresultat 8
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 8
Skatt -2
Årets resultat 6
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 6
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 288
Maskiner och inventarier 17
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 305
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 305
Varulager 3
Kundfordringar 6
Övriga omsättningstillgångar 25
Sum. operativa oms.tillg. 34
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 13
Likvida medel 63
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 76
Summa tillgångar 415


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 190
EK-andel av obeskattade reserver 9
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 199


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 3
Leverantörsskulder 2
Övriga kortfristiga skulder 212
Summa operativa skulder 217


Summa skulder och eget kapital 416
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 11.0
Avkastning på eget kapital % 2.0
Soliditet % 48.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 44.0
Likviditetsberedskap % 0.86
Räntetäckningsgrad % 9
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Örebro)

År: 2017
Antal företag i Örebro: 12 563
Företagets placering i Örebro: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Glanshammars Musteri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -29.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 563 företag i länet.

Rörelsemarginal

Glanshammars Musteri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 563 företag i länet.

Antal anställda

Glanshammars Musteri Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 563 i länet.

Soliditet

Glanshammars Musteri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 48.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 563 i länet.

Värderating

Glanshammars Musteri Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av sylt, saft, must, råsafter och konserver samt därmed förenlig verksamhet.