Smarteq Wireless Aktiebolag

Org.nr:

556128-5437

Adress:

Kronoborgsgränd 7

Postnummer:

164 46 Kista

Telefon:

08-7929201

Moderbolag:

Antal sökningar:

133

Placering i länet:
4 943
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 12 14 14
Nettoomsättning (tkr) 59 744 52 685 115 180 86 081
Rörelseresultat (tkr) 2 522 -2 692 9 552 6 444
Årets resultat (tkr) 2 854 -3 129 8 386 5 188
Summa eget kapital (tkr) 18 037 15 182 18 312 9 926
Rörelsemarginal % 4.2 -5.1 8.3 7.5
Avk. eget kapital % 17.2 -18.7 59.4 70.8
Soliditet % 51.4 44.8 31.4 20.9
Omsättning/anställd (tkr) 5 974 4 390 8 227 6 149
Resultat/anställd (tkr) 252 -224 682 460
Lön/anställd (tkr) 984 781 846 890

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 59 744 52 685 115 180 86 081
Arbetskraftskostnad -9 842 -9 375 -11 840 -12 464
Avskrivningar -3 111 -3 163 -12 197 -3 410
Andra rörelsekostnader -37 159 -34 794 -68 993 -52 093
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 689 483 0 0
Övriga rörelsekostnader -7 799 -8 528 -12 598 -11 670
Rörelseresultat 2 522 -2 692 9 552 6 444
Ränteintäkter 473 22 2 50
Räntekostnader -141 -459 -1 168 -1 306
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 332 -437 -1 166 -1 256
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 854 -3 129 8 386 5 188
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 2 854 -3 129 8 386 5 188
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 854 -3 129 8 386 5 188
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 6 722 8 481 10 306 12 263
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 722 8 481 10 306 12 263
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 248 1 271 1 379 1 378
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 248 1 271 1 379 1 378
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 7 970 9 752 11 685 13 641
Varulager 9 729 8 846 9 994 18 247
Kundfordringar 8 324 6 630 8 213 7 817
Övriga omsättningstillgångar 1 736 1 514 2 464 2 737
Summa operativa omsättningstillgångar 19 789 16 990 20 671 28 801
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 300 3 000 676 1 423
Övriga externa finansiella tillgångar 13 0 0 0
Likvida medel 0 4 139 25 243 3 627
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 313 7 139 25 919 5 050
Summa tillgångar 35 072 33 881 58 275 47 492

Eget kapitalEget kapital, redovisat 18 037 15 182 18 312 9 926
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 18 037 15 182 18 312 9 926

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 12 500 12 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 12 500 12 500

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 2 317 0
Leverantörsskulder 11 784 13 968 17 497 21 968
Övriga kortfristiga skulder 5 251 4 730 7 649 3 098
Summa operativa skulder 17 035 18 698 27 463 25 066

Summa skulder och eget kapital 35 072 33 880 58 275 47 492
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.2 -5.1 8.3 7.5
Avkastning på eget kapital % 17.2 -18.7 59.4 70.8
Soliditet % 51.4 44.8 31.4 20.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 68.3 125.9
Kassalikviditet % 59.0 66.0 143.0 57.0
Likviditetsberedskap % 0 0.08 0.22 0.04
Räntetäckningsgrad % 21.24 -5.82 8.18 4.97
Omsättning per anställd (tkr) 5 974 4 390 8 227 6 149
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 -224 682 460
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 984 781 846 890

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 4 943
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 4 943 201 249
Värdeförändring (%) 19.0 6 917 201 249
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 6 072 201 249
Rörelsemarginal (%) 4.2 10 953 201 249
Avkastning på eget kapital (%) 17.2 11 652 201 249
Soliditet (%) 51.4 6 348 201 249
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 974 1 539 201 249
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252 4 715 201 249
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 984 896 201 249
Nettoomsättning (tkr) 59 744 3 574 201 249
Rörelseresultat (tkr) 2 522 5 412 201 249
Antal anställda 10 8 379 201 249
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Smarteq Wireless Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 3 574 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Smarteq Wireless Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 10 953 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Smarteq Wireless Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 8 379 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Smarteq Wireless Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 6 348 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Smarteq Wireless Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av mekaniska produkter, företrädesvis antenner, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 133

Smarteq Wireless Aktiebolag

Org.nr: 556128-5437

Adress:

Kronoborgsgränd 7

Postnummer:

164 46 Kista

Telefon:

08-7929201

Moderbolag:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 59 744
Rörelseresultat (tkr) 2 522
Årets resultat (tkr) 2 854
Summa eget kapital (tkr) 18 037
Rörelsemarginal % 4.2
Avk. eget kapital % 17.2
Soliditet % 51.4
Omsättning/anställd (tkr) 5 974
Resultat/anställd (tkr) 252
Lön/anställd (tkr) 984

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 59 744
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -3 111
Andra rörelsekostnader -37 159
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 689
Övriga rörelsekostnader -7 799
Rörelseresultat 2 522
Ränteintäkter 473
Räntekostnader -141
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 332
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 854
Skatt 0
Årets resultat 2 854
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 854
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 6 722
Sum. immater. anlägg.tillg. 6 722
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 248
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 248
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 7 970
Varulager 9 729
Kundfordringar 8 324
Övriga omsättningstillgångar 1 736
Sum. operativa oms.tillg. 19 789
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 7 300
Övriga externa finansiella tillgångar 13
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 7 313
Summa tillgångar 35 072


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 18 037
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 18 037


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 11 784
Övriga kortfristiga skulder 5 251
Summa operativa skulder 17 035


Summa skulder och eget kapital 35 072
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 4.2
Avkastning på eget kapital % 17.2
Soliditet % 51.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 59.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 21.24
Omsättning per anställd (tkr) 5 974
Rörelseresultat per anställd (tkr) 252
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 984

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 249
Företagets placering i Stockholm: 4 943
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 4 943
Värdeförändring (%) 6 917
Tillväxt i omsättning (%) 6 072
Rörelsemarginal (%) 10 953
Avkastning på eget kapital (%) 11 652
Soliditet (%) 6 348
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 539
Rörelseresultat per anställd (tkr) 4 715
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 896
Nettoomsättning (tkr) 3 574
Rörelseresultat (tkr) 5 412
Antal anställda 8 379

Analys

Omsättning

Smarteq Wireless Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 9%. Företaget är under jämförelseåret det 3 574 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 249 företag i länet.

Rörelsemarginal

Smarteq Wireless Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 10 953 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 249 företag i länet.

Antal anställda

Smarteq Wireless Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21.5. Företaget är under jämförelseåret den 8 379 största arbetsgivaren av 201 249 i länet.

Soliditet

Smarteq Wireless Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 51.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 6 348 mest solventa företaget av 201 249 i länet.

Värderating

Smarteq Wireless Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av mekaniska produkter, företrädesvis antenner, samt idka därmed förenlig verksamhet.