Höganäshuset Aktiebolag

Org.nr:

556128-5403

Adress:

Harpsundsvägen 211

Postnummer:

124 59 Bandhagen

Telefon:

08-55621280
Antal sökningar:

53

Placering i länet:
8 367
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 12 12 11
Nettoomsättning (tkr) 40 773 41 096 46 207 45 460
Rörelseresultat (tkr) -248 43 851 1 339
Årets resultat (tkr) -67 -206 -84 -95
Summa eget kapital (tkr) 6 153 6 958 7 892 10 106
Rörelsemarginal % -0.6 0.1 1.8 2.9
Avk. eget kapital % -0.4 3.4 11.7 21.6
Soliditet % 44.7 44.2 44.6 56.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 398 3 425 3 851 4 133
Resultat/anställd (tkr) -21 4 71 122
Lön/anställd (tkr) 0 0 489 522

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 40 773 41 096 46 207 45 460
Arbetskraftskostnad 0 0 -5 872 -5 740
Avskrivningar -309 -145 -219 -218
Andra rörelsekostnader -34 923 -35 484 -33 233 -32 640
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 136 373 251 148
Övriga rörelsekostnader -5 925 -5 797 -6 283 -5 671
Rörelseresultat -248 43 851 1 339
Ränteintäkter 12 13 45 175
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -10 -20 1 254
Finansnetto 12 3 24 1 429
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -236 46 875 2 768
Skatt 208 205 178 121
Årets resultat -28 251 1 053 2 889
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -28 251 1 053 2 889
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 739 728 630 495
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 208 205 178 139
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 394 679 265 484
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 394 679 265 484
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 394 679 265 484
Varulager 4 070 5 737 4 990 4 688
Kundfordringar 2 785 3 113 3 846 4 395
Övriga omsättningstillgångar 980 738 1 082 1 165
Summa operativa omsättningstillgångar 7 835 9 588 9 918 10 248
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 100
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 532 5 472 7 527 7 076
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 532 5 472 7 527 7 176
Summa tillgångar 13 761 15 739 17 710 17 908

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 637 4 704 4 910 6 494
EK-andel av obeskattade reserver 1 516 2 254 2 982 3 612
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 153 6 958 7 892 10 106

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 4 777 5 101 5 865 3 022
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 777 5 101 5 865 3 022

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 427 636 841 1 019
Leverantörsskulder 1 753 2 364 2 538 2 952
Övriga kortfristiga skulder 651 681 575 808
Summa operativa skulder 2 831 3 681 3 954 4 779

Summa skulder och eget kapital 13 761 15 740 17 711 17 907
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.6 0.1 1.8 2.9
Avkastning på eget kapital % -0.4 3.4 11.7 21.6
Soliditet % 44.7 44.2 44.6 56.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 77.6 73.3 74.3 29.9
Kassalikviditet % 345.0 306.0 400.0 336.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.13 0.16 0.16
Räntetäckningsgrad % - - 876 -
Omsättning per anställd (tkr) 3 398 3 425 3 851 4 133
Rörelseresultat per anställd (tkr) -21 4 71 122
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 489 522

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 8 367
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 8 367 201 217
Värdeförändring (%) -16.0 14 221 201 217
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 12 303 201 217
Rörelsemarginal (%) -0.6 16 064 201 217
Avkastning på eget kapital (%) -0.4 15 557 201 217
Soliditet (%) 44.7 8 283 201 217
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 398 3 443 201 217
Rörelseresultat per anställd (tkr) -21 16 495 201 217
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 5 086 201 217
Nettoomsättning (tkr) 40 773 4 706 201 217
Rörelseresultat (tkr) -248 16 666 201 217
Antal anställda 12 7 120 201 217
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Höganäshuset Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 4 706 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Höganäshuset Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 16 064 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Höganäshuset Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 7 120 största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Höganäshuset Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 8 283 mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Höganäshuset Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Erik Urban Svahn (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Anna Maria Karlsson (f. 1970) Suppleant
Lars-Erik Engberg (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med byggkeramisk, sanitetsporslin och andra byggprodukter samt utställningsverksamhet i anslutning därtill samt förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 53

Höganäshuset Aktiebolag

Org.nr: 556128-5403

Adress:

Harpsundsvägen 211

Postnummer:

124 59 Bandhagen

Telefon:

08-55621280

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 12
Nettooms (tkr) 40 773
Rörelseresultat (tkr) -248
Årets resultat (tkr) -28
Summa eget kapital (tkr) 6 153
Rörelsemarginal % -0.6
Avk. eget kapital % -0.4
Soliditet % 44.7
Omsättning/anställd (tkr) 3 398
Resultat/anställd (tkr) -21
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 40 773
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -309
Andra rörelsekostnader -34 923
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 136
Övriga rörelsekostnader -5 925
Rörelseresultat -248
Ränteintäkter 12
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 12
Res. efter finans. intkt. och kostn. -236
Skatt 208
Årets resultat -28
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -28
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 739
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 208
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 394
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 394
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 394
Varulager 4 070
Kundfordringar 2 785
Övriga omsättningstillgångar 980
Sum. operativa oms.tillg. 7 835
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 532
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 532
Summa tillgångar 13 761


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 637
EK-andel av obeskattade reserver 1 516
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 153


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 4 777
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 4 777


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 427
Leverantörsskulder 1 753
Övriga kortfristiga skulder 651
Summa operativa skulder 2 831


Summa skulder och eget kapital 13 761
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -0.6
Avkastning på eget kapital % -0.4
Soliditet % 44.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 77.6
Kassalikviditet % 345.0
Likviditetsberedskap % 0.11
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 3 398
Rörelseresultat per anställd (tkr) -21
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 201 217
Företagets placering i Stockholm: 8 367
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 8 367
Värdeförändring (%) 14 221
Tillväxt i omsättning (%) 12 303
Rörelsemarginal (%) 16 064
Avkastning på eget kapital (%) 15 557
Soliditet (%) 8 283
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 443
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16 495
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 086
Nettoomsättning (tkr) 4 706
Rörelseresultat (tkr) 16 666
Antal anställda 7 120

Analys

Omsättning

Höganäshuset Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 4 706 största företaget i länet med avseende på omsättning av 201 217 företag i länet.

Rörelsemarginal

Höganäshuset Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 16 064 högsta nivån på rörelsemarginal av 201 217 företag i länet.

Antal anställda

Höganäshuset Aktiebolag har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 7 120 största arbetsgivaren av 201 217 i länet.

Soliditet

Höganäshuset Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 44.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 8 283 mest solventa företaget av 201 217 i länet.

Värderating

Höganäshuset Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Erik Urban Svahn (f. 1966) Ledamot, Verkställande direktör
Anna Maria Karlsson (f. 1970) Suppleant
Lars-Erik Engberg (f. 1958) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med byggkeramisk, sanitetsporslin och andra byggprodukter samt utställningsverksamhet i anslutning därtill samt förvalta fastigheter, ävensom idka därmed förenligverksamhet.