Sörensens Livs Aktiebolag

Org.nr:

556114-2711

Adress:

Box 121

Postnummer:

576 23 Sävsjö

Telefon:

0382-61310
Antal sökningar:

258

Placering i länet:
651
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Antal anställda 46 47 36 31
Nettoomsättning (tkr) 67 398 68 553 54 548 44 465
Rörelseresultat (tkr) 5 169 7 736 2 845 1 285
Årets resultat (tkr) 5 143 7 631 2 864 1 299
Summa eget kapital (tkr) 12 242 12 242 11 611 11 547
Rörelsemarginal % 7.7 11.3 5.2 2.9
Avk. eget kapital % 42.0 64.0 24.7 11.3
Soliditet % 46.1 50.6 52.0 66.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 465 1 459 1 515 1 434
Resultat/anställd (tkr) 112 165 79 41
Lön/anställd (tkr) 339 323 368 365

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 67 398 68 553 54 548 44 465
Arbetskraftskostnad -15 572 -15 202 -13 259 -11 304
Avskrivningar -1 975 -1 599 -1 007 -989
Andra rörelsekostnader -32 467 -32 801 -25 760 -20 269
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 101 0
Övriga rörelsekostnader -12 215 -11 215 -11 778 -10 618
Rörelseresultat 5 169 7 736 2 845 1 285
Ränteintäkter 1 97 59 67
Räntekostnader -24 -21 -20 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -23 76 39 49
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 146 7 812 2 884 1 334
Skatt -3 -181 -20 -35
Årets resultat 5 143 7 631 2 864 1 299
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 143 7 631 2 864 1 299
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -624 0 -78
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -176 0 -22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 9 069 9 094 8 674 6 041
Övriga materiella anläggningstillgångar 188 235 283 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 257 9 329 8 957 6 041
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 257 9 329 8 957 6 041
Varulager 2 730 3 087 2 680 1 976
Kundfordringar 7 049 6 374 7 549 5 372
Övriga omsättningstillgångar 845 947 995 410
Summa operativa omsättningstillgångar 10 624 10 408 11 224 7 758
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 6 686 4 455 2 156 3 452
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 686 4 455 2 156 3 452
Summa tillgångar 26 567 24 192 22 337 17 251

Eget kapitalEget kapital, redovisat 11 540 11 540 11 533 11 469
EK-andel av obeskattade reserver 702 702 78 78
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 242 12 242 11 611 11 547

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 6 405 3 649 2 113 564
Summa finansiella skulder 6 405 3 649 2 113 564

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 198 198 22 22
Leverantörsskulder 4 108 4 455 5 348 2 512
Övriga kortfristiga skulder 3 614 3 648 3 243 2 606
Summa operativa skulder 7 920 8 301 8 613 5 140

Summa skulder och eget kapital 26 567 24 192 22 337 17 251
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Rörelsemarginal % 7.7 11.3 5.2 2.9
Avkastning på eget kapital % 42.0 64.0 24.7 11.3
Soliditet % 46.1 50.6 52.0 66.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 52.3 29.8 18.2 4.9
Kassalikviditet % 103.0 100.0 100.0 163.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.06 0.04 0.08
Räntetäckningsgrad % 215.42 373 145.2 75.11
Omsättning per anställd (tkr) 1 465 1 459 1 515 1 434
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 165 79 41
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 339 323 368 365

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: 651
Nyckeltal 2015 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 651 16 568
Värdeförändring (%) 6.0 1 605 16 568
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 2 206 16 568
Rörelsemarginal (%) 7.7 1 144 16 568
Avkastning på eget kapital (%) 42.0 663 16 568
Soliditet (%) 46.1 1 370 16 568
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 465 1 707 16 568
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112 1 355 16 568
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 339 2 877 16 568
Nettoomsättning (tkr) 67 398 482 16 568
Rörelseresultat (tkr) 5 169 398 16 568
Antal anställda 46 283 16 568
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sörensens Livs Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 482 största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 568 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sörensens Livs Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 144 högsta nivån på rörelsemarginal av 16 568 företag i länet.

Antal anställda

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 283 största arbetsgivaren av 16 568 i länet.

Soliditet

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 46.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 370 mest solventa företaget av 16 568 i länet.

Värderating

Sörensens Livs Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och saluföra livsmedel samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 258

Sörensens Livs Aktiebolag

Org.nr: 556114-2711

Adress:

Box 121

Postnummer:

576 23 Sävsjö

Telefon:

0382-61310

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2015-12
Antal anställda 46
Nettooms (tkr) 67 398
Rörelseresultat (tkr) 5 169
Årets resultat (tkr) 5 143
Summa eget kapital (tkr) 12 242
Rörelsemarginal % 7.7
Avk. eget kapital % 42.0
Soliditet % 46.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 465
Resultat/anställd (tkr) 112
Lön/anställd (tkr) 339

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2015-12
Nettoomsättning 67 398
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -1 975
Andra rörelsekostnader -32 467
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -12 215
Rörelseresultat 5 169
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -24
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -23
Res. efter finans. intkt. och kostn. 5 146
Skatt -3
Årets resultat 5 143
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 143
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2015-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 9 069
Övr. materiella anläggningstillg. 188
Sum. mater. anlägg.tillg. 9 257
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 257
Varulager 2 730
Kundfordringar 7 049
Övriga omsättningstillgångar 845
Sum. operativa oms.tillg. 10 624
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 6 686
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 6 686
Summa tillgångar 26 567


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 11 540
EK-andel av obeskattade reserver 702
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 242


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 6 405
Summa finansiella skulder 6 405


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 198
Leverantörsskulder 4 108
Övriga kortfristiga skulder 3 614
Summa operativa skulder 7 920


Summa skulder och eget kapital 26 567
Nyckeltal i genomsnitt 2015-12
Rörelsemarginal % 7.7
Avkastning på eget kapital % 42.0
Soliditet % 46.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 52.3
Kassalikviditet % 103.0
Likviditetsberedskap % 0.1
Räntetäckningsgrad % 215.42
Omsättning per anställd (tkr) 1 465
Rörelseresultat per anställd (tkr) 112
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 339

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2015
Antal företag i Jönköping: 16 568
Företagets placering i Jönköping: 651
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 651
Värdeförändring (%) 1 605
Tillväxt i omsättning (%) 2 206
Rörelsemarginal (%) 1 144
Avkastning på eget kapital (%) 663
Soliditet (%) 1 370
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 707
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 355
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 877
Nettoomsättning (tkr) 482
Rörelseresultat (tkr) 398
Antal anställda 283

Analys

Omsättning

Sörensens Livs Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 482 största företaget i länet med avseende på omsättning av 16 568 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sörensens Livs Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 144 högsta nivån på rörelsemarginal av 16 568 företag i länet.

Antal anställda

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året 46 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 18. Företaget är under jämförelseåret den 283 största arbetsgivaren av 16 568 i länet.

Soliditet

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 46.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 370 mest solventa företaget av 16 568 i länet.

Värderating

Sörensens Livs Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och saluföra livsmedel samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.