Sörensens Livs Aktiebolag

Org.nr:

556114-2711

Adress:

Box 121

Postnummer:

576 00

Telefon:

0382-61310
Antal sökningar:

309

Placering i länet:
660
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 41 46 47 36
Nettoomsättning (tkr) 60 605 67 398 68 553 54 548
Rörelseresultat (tkr) 3 198 5 169 7 736 2 845
Årets resultat (tkr) 3 177 5 143 7 631 2 864
Summa eget kapital (tkr) 12 242 12 242 12 242 11 611
Rörelsemarginal % 5.3 7.7 11.3 5.2
Avk. eget kapital % 26.0 42.0 64.0 24.7
Soliditet % 47.9 46.1 50.6 52.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 478 1 465 1 459 1 515
Resultat/anställd (tkr) 78 112 165 79
Lön/anställd (tkr) 390 339 323 368

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 60 605 67 398 68 553 54 548
Arbetskraftskostnad -15 980 -15 572 -15 202 -13 259
Avskrivningar -2 220 -1 975 -1 599 -1 007
Andra rörelsekostnader -27 923 -32 467 -32 801 -25 760
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 620 0 0 101
Övriga rörelsekostnader -11 904 -12 215 -11 215 -11 778
Rörelseresultat 3 198 5 169 7 736 2 845
Ränteintäkter 0 1 97 59
Räntekostnader -17 -24 -21 -20
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -17 -23 76 39
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 181 5 146 7 812 2 884
Skatt -4 -3 -181 -20
Årets resultat 3 177 5 143 7 631 2 864
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 177 5 143 7 631 2 864
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -624 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -176 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 12 483 9 069 9 094 8 674
Övriga materiella anläggningstillgångar 606 188 235 283
Summa materiella anläggningstillgångar 13 089 9 257 9 329 8 957
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 13 089 9 257 9 329 8 957
Varulager 2 752 2 730 3 087 2 680
Kundfordringar 5 263 7 049 6 374 7 549
Övriga omsättningstillgångar 1 258 845 947 995
Summa operativa omsättningstillgångar 9 273 10 624 10 408 11 224
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 196 6 686 4 455 2 156
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 196 6 686 4 455 2 156
Summa tillgångar 25 558 26 567 24 192 22 337

Eget kapitalEget kapital, redovisat 11 540 11 540 11 540 11 533
EK-andel av obeskattade reserver 702 702 702 78
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 242 12 242 12 242 11 611

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 642 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 4 394 6 405 3 649 2 113
Summa finansiella skulder 5 036 6 405 3 649 2 113

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 694 198 198 22
Leverantörsskulder 3 120 4 108 4 455 5 348
Övriga kortfristiga skulder 3 466 3 614 3 648 3 243
Summa operativa skulder 8 280 7 920 8 301 8 613

Summa skulder och eget kapital 25 558 26 567 24 192 22 337
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 5.3 7.7 11.3 5.2
Avkastning på eget kapital % 26.0 42.0 64.0 24.7
Soliditet % 47.9 46.1 50.6 52.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 41.1 52.3 29.8 18.2
Kassalikviditet % 84.0 103.0 100.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.1 0.06 0.04
Räntetäckningsgrad % 188.12 215.42 373 145.2
Omsättning per anställd (tkr) 1 478 1 465 1 459 1 515
Rörelseresultat per anställd (tkr) 78 112 165 79
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 390 339 323 368

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: 660
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 660 17 337
Värdeförändring (%) -3.0 2 126 17 337
Tillväxt i omsättning (%) -10.0 2 744 17 337
Rörelsemarginal (%) 5.3 1 643 17 337
Avkastning på eget kapital (%) 26.0 1 258 17 337
Soliditet (%) 47.9 1 305 17 337
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 478 1 780 17 337
Rörelseresultat per anställd (tkr) 78 1 760 17 337
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 390 1 610 17 337
Nettoomsättning (tkr) 60 605 548 17 337
Rörelseresultat (tkr) 3 198 655 17 337
Antal anställda 41 341 17 337
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Sörensens Livs Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 548 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 337 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sörensens Livs Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 643 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 337 företag i länet.

Antal anställda

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året 41 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 17. Företaget är under jämförelseåret den 341 största arbetsgivaren av 17 337 i länet.

Soliditet

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 47.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 305 mest solventa företaget av 17 337 i länet.

Värderating

Sörensens Livs Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och saluföra livsmedel samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 309

Sörensens Livs Aktiebolag

Org.nr: 556114-2711

Adress:

Box 121

Postnummer:

576 00

Telefon:

0382-61310

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 41
Nettooms (tkr) 60 605
Rörelseresultat (tkr) 3 198
Årets resultat (tkr) 3 177
Summa eget kapital (tkr) 12 242
Rörelsemarginal % 5.3
Avk. eget kapital % 26.0
Soliditet % 47.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 478
Resultat/anställd (tkr) 78
Lön/anställd (tkr) 390

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 60 605
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 220
Andra rörelsekostnader -27 923
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 620
Övriga rörelsekostnader -11 904
Rörelseresultat 3 198
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -17
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -17
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 181
Skatt -4
Årets resultat 3 177
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 177
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 12 483
Övr. materiella anläggningstillg. 606
Sum. mater. anlägg.tillg. 13 089
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 13 089
Varulager 2 752
Kundfordringar 5 263
Övriga omsättningstillgångar 1 258
Sum. operativa oms.tillg. 9 273
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 196
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 196
Summa tillgångar 25 558


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 11 540
EK-andel av obeskattade reserver 702
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 12 242


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 642
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 4 394
Summa finansiella skulder 5 036


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 694
Leverantörsskulder 3 120
Övriga kortfristiga skulder 3 466
Summa operativa skulder 8 280


Summa skulder och eget kapital 25 558
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 5.3
Avkastning på eget kapital % 26.0
Soliditet % 47.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 41.1
Kassalikviditet % 84.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 188.12
Omsättning per anställd (tkr) 1 478
Rörelseresultat per anställd (tkr) 78
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 390

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2016
Antal företag i Jönköping: 17 337
Företagets placering i Jönköping: 660
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 660
Värdeförändring (%) 2 126
Tillväxt i omsättning (%) 2 744
Rörelsemarginal (%) 1 643
Avkastning på eget kapital (%) 1 258
Soliditet (%) 1 305
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 780
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 760
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 610
Nettoomsättning (tkr) 548
Rörelseresultat (tkr) 655
Antal anställda 341

Analys

Omsättning

Sörensens Livs Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 548 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 337 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sörensens Livs Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 5.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 643 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 337 företag i länet.

Antal anställda

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året 41 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 17. Företaget är under jämförelseåret den 341 största arbetsgivaren av 17 337 i länet.

Soliditet

Sörensens Livs Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 47.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 305 mest solventa företaget av 17 337 i länet.

Värderating

Sörensens Livs Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att tillverka och saluföra livsmedel samt äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.