Briscapo Aktiebolag

Org.nr:

556054-5351

Adress:

Havsbadsvägen 40

Postnummer:

262 63 Ängelholm

Telefon:

0431-445880
Antal sökningar:

699

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 10 8 7 6
Nettoomsättning (tkr) 26 388 24 232 20 617 15 574
Rörelseresultat (tkr) 1 295 1 426 1 566 1 074
Årets resultat (tkr) 732 752 729 445
Summa eget kapital (tkr) 3 310 2 605 1 873 1 380
Rörelsemarginal % 4.9 5.9 7.6 6.9
Avk. eget kapital % 34.0 46.1 61.0 57.0
Soliditet % 20.9 20.5 14.0 13.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 639 3 029 2 945 2 596
Resultat/anställd (tkr) 130 178 224 179
Lön/anställd (tkr) 410 442 426 391

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 26 388 24 232 20 617 15 574
Arbetskraftskostnad -4 101 -3 534 -2 981 -2 345
Avskrivningar -6 856 -59 -88 -29
Andra rörelsekostnader -14 982 -14 132 -11 468 -8 552
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 937 1 016 779 706
Övriga rörelsekostnader -91 -6 097 -5 293 -4 280
Rörelseresultat 1 295 1 426 1 566 1 074
Ränteintäkter 279 95 8 11
Räntekostnader -259 -173 -285 -285
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 20 -78 -277 -274
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 315 1 348 1 289 800
Skatt -310 -316 -297 -188
Årets resultat 1 005 1 032 992 612
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 005 1 032 992 612
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0





Resultatandel av bokslutsdispositioner -273 -280 -263 -166
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -77 -79 -74 -47
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 562 178 190 52
Maskiner och inventarier 256 191 193 76
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 19 0 20
Summa materiella anläggningstillgångar 818 388 383 148
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 818 388 383 148
Varulager 7 077 5 499 5 309 2 841
Kundfordringar 5 829 4 906 5 426 4 747
Övriga omsättningstillgångar 1 820 1 704 2 135 2 526
Summa operativa omsättningstillgångar 14 726 12 109 12 870 10 114
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 309 232 115 85
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 309 232 115 85
Summa tillgångar 15 853 12 729 13 368 10 347





Eget kapital



Eget kapital, redovisat 2 328 1 896 1 444 1 214
EK-andel av obeskattade reserver 982 709 429 166
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 310 2 605 1 873 1 380





Finansiella skulder



Externa finansiella skulder, långfristiga 2 600 2 481 3 000 2 317
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 600 2 481 3 000 2 317





Operativa skulder



Långfristiga operativa skulder 277 200 121 423
Leverantörsskulder 6 459 4 223 5 559 4 138
Övriga kortfristiga skulder 3 207 3 220 2 815 2 089
Summa operativa skulder 9 943 7 643 8 495 6 650





Summa skulder och eget kapital 15 853 12 729 13 368 10 347
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 4.9 5.9 7.6 6.9
Avkastning på eget kapital % 34.0 46.1 61.0 57.0
Soliditet % 20.9 20.5 14.0 13.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 78.5 95.2 160.2 167.9
Kassalikviditet % 82.0 92.0 92.0 118.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 6.08 8.79 5.52 3.81
Omsättning per anställd (tkr) 2 639 3 029 2 945 2 596
Rörelseresultat per anställd (tkr) 130 178 224 179
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 410 442 426 391

Rankning i länet (Kronoberg)

Företagets placering i Kronoberg: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 8 699
Värdeförändring (%) - - 8 699
Tillväxt i omsättning (%) - - 8 699
Rörelsemarginal (%) - - 8 699
Avkastning på eget kapital (%) - - 8 699
Soliditet (%) - - 8 699
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 8 699
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 8 699
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 8 699
Nettoomsättning (tkr) - - 8 699
Rörelseresultat (tkr) - - 8 699
Antal anställda - - 8 699
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Briscapo Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 699 företag i länet.

Rörelsemarginal

Briscapo Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 8 699 företag i länet.

Antal anställda

Briscapo Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 8 699 i länet.

Soliditet

Briscapo Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 20.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 8 699 i länet.

Värderating

Briscapo Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med porslin och presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 699

Briscapo Aktiebolag

Org.nr: 556054-5351

Adress:

Havsbadsvägen 40

Postnummer:

262 63 Ängelholm

Telefon:

0431-445880

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 10
Nettooms (tkr) 26 388
Rörelseresultat (tkr) 1 295
Årets resultat (tkr) 1 005
Summa eget kapital (tkr) 3 310
Rörelsemarginal % 4.9
Avk. eget kapital % 34.0
Soliditet % 20.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 639
Resultat/anställd (tkr) 130
Lön/anställd (tkr) 410

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 26 388
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -6 856
Andra rörelsekostnader -14 982
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 937
Övriga rörelsekostnader -91
Rörelseresultat 1 295
Ränteintäkter 279
Räntekostnader -259
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 20
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 315
Skatt -310
Årets resultat 1 005
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 005
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -273
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -77
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 562
Maskiner och inventarier 256
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 818
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 818
Varulager 7 077
Kundfordringar 5 829
Övriga omsättningstillgångar 1 820
Sum. operativa oms.tillg. 14 726
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 309
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 309
Summa tillgångar 15 853


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 328
EK-andel av obeskattade reserver 982
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 310


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 600
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 2 600


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 277
Leverantörsskulder 6 459
Övriga kortfristiga skulder 3 207
Summa operativa skulder 9 943


Summa skulder och eget kapital 15 853
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 4.9
Avkastning på eget kapital % 34.0
Soliditet % 20.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 78.5
Kassalikviditet % 82.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 6.08
Omsättning per anställd (tkr) 2 639
Rörelseresultat per anställd (tkr) 130
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 410

Rankning i länet (Kronoberg)

År: 2017
Antal företag i Kronoberg: 8 699
Företagets placering i Kronoberg: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Briscapo Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 8 699 företag i länet.

Rörelsemarginal

Briscapo Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 4.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 8 699 företag i länet.

Antal anställda

Briscapo Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 8 699 i länet.

Soliditet

Briscapo Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 20.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 8 699 i länet.

Värderating

Briscapo Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med porslin och presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.