Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag

Org.nr:

556000-7105

Adress:

Box 5090

Postnummer:

102 42 Stockholm

Telefon:

08-56228200

Moderbolag:

SVENSKA STIFTELSEN FÖR FRÄLSNINGSARMÉN
Antal sökningar:

102

Placering i länet:
687
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 5 6 6
Nettoomsättning (tkr) 83 341 76 440 71 465 68 358
Rörelseresultat (tkr) 32 893 36 508 29 489 30 885
Årets resultat (tkr) 21 083 25 311 24 315 15 872
Summa eget kapital (tkr) 213 138 203 056 192 743 182 464
Rörelsemarginal % 39.5 47.8 41.3 45.2
Avk. eget kapital % 10.1 12.8 13.0 8.7
Soliditet % 49.2 48.3 44.8 43.2
Omsättning/anställd (tkr) 16 668 15 288 11 911 11 393
Resultat/anställd (tkr) 6 579 7 302 4 915 5 148
Lön/anställd (tkr) 792 669 707 639

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 83 341 76 440 71 465 68 358
Arbetskraftskostnad -3 959 -3 346 -4 243 -3 832
Avskrivningar -11 302 -10 773 -10 066 -8 706
Andra rörelsekostnader -65 -616 -1 029 -482
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 5 337
Övriga rörelseintäkter 992 161 198 443
Övriga rörelsekostnader -36 114 -25 358 -26 836 -30 233
Rörelseresultat 32 893 36 508 29 489 30 885
Ränteintäkter 22 63 209 234
Räntekostnader -5 891 -4 080 -4 728 -5 679
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 63 19 42 -51
Finansnetto -5 806 -3 998 -4 477 -5 496
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 27 087 32 510 25 012 25 389
Skatt -6 004 -7 199 -697 -9 517
Årets resultat 21 083 25 311 24 315 15 872
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 21 083 25 311 24 315 15 872
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 114 -2 147 3 849 2 680
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -314 -606 1 086 756
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 336 479 338 479 337 147 333 623
Maskiner och inventarier 141 187 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 5 428 12 344 11 974 21 919
Summa materiella anläggningstillgångar 342 048 351 010 349 121 355 542
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 342 048 351 010 349 121 355 542
Varulager 0 0 667 1 273
Kundfordringar 176 102 1 219 2 321
Övriga omsättningstillgångar 9 000 4 872 5 540 6 165
Summa operativa omsättningstillgångar 9 176 4 974 7 426 9 759
Fordringar på koncern- och intresseföretag 32 0 77 258
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 82 128 64 465 73 314 56 759
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 82 160 64 465 73 391 57 017
Summa tillgångar 433 384 420 449 429 938 422 318

Eget kapitalEget kapital, redovisat 190 803 181 834 173 668 159 540
EK-andel av obeskattade reserver 22 335 21 222 19 075 22 924
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 213 138 203 056 192 743 182 464

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 127 020 130 500 133 980 153 742
Externa finansiella skulder, kortfristiga 3 480 3 480 20 583 3 790
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 11
Summa finansiella skulder 130 500 133 980 154 563 157 543

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 63 601 63 169 61 653 61 324
Leverantörsskulder 4 135 2 725 4 072 3 487
Övriga kortfristiga skulder 22 009 17 519 16 907 17 500
Summa operativa skulder 89 745 83 413 82 632 82 311

Summa skulder och eget kapital 433 383 420 449 429 938 422 318
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 39.5 47.8 41.3 45.2
Avkastning på eget kapital % 10.1 12.8 13.0 8.7
Soliditet % 49.2 48.3 44.8 43.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 61.2 66.0 80.2 86.3
Kassalikviditet % 308.0 293.0 193.0 263.0
Likviditetsberedskap % 0.99 0.84 1.03 0.83
Räntetäckningsgrad % 5.6 8.97 6.29 5.47
Omsättning per anställd (tkr) 16 668 15 288 11 911 11 393
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6 579 7 302 4 915 5 148
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 792 669 707 639

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 687
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 687 199 484
Värdeförändring (%) 5.0 10 801 199 484
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 8 562 199 484
Rörelsemarginal (%) 39.5 632 199 484
Avkastning på eget kapital (%) 10.1 14 518 199 484
Soliditet (%) 49.2 7 827 199 484
Nettoomsättning per anställd (tkr) 16 668 381 199 484
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6 579 149 199 484
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 792 2 319 199 484
Nettoomsättning (tkr) 83 341 3 080 199 484
Rörelseresultat (tkr) 32 893 811 199 484
Antal anställda 5 15 347 199 484
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 3 080 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 39.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%. Företaget har under jämförelseåret den 632 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 15 347 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 16%. Företaget är under jämförelseåret det 7 827 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för samfundet Frälsningsarmén och till befrämjande av dess andliga och filantropiska verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom, driva hotellrörelse, förlagsverksamhet och för samfundet lämpad handelsrörelse, av sin vinst anslå medel till Frälsningsarméns verksamhet, i övrigt till Frälsningsarméns nytta förvalta medel som för detta ändamål anförtros åt bolaget.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 102

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag

Org.nr: 556000-7105

Adress:

Box 5090

Postnummer:

102 42 Stockholm

Telefon:

08-56228200

Moderbolag:

SVENSKA STIFTELSEN FÖR FRÄLSNINGSARMÉN

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 5
Nettooms (tkr) 83 341
Rörelseresultat (tkr) 32 893
Årets resultat (tkr) 21 083
Summa eget kapital (tkr) 213 138
Rörelsemarginal % 39.5
Avk. eget kapital % 10.1
Soliditet % 49.2
Omsättning/anställd (tkr) 16 668
Resultat/anställd (tkr) 6 579
Lön/anställd (tkr) 792

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 83 341
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -11 302
Andra rörelsekostnader -65
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 992
Övriga rörelsekostnader -36 114
Rörelseresultat 32 893
Ränteintäkter 22
Räntekostnader -5 891
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 63
Finansnetto -5 806
Res. efter finans. intkt. och kostn. 27 087
Skatt -6 004
Årets resultat 21 083
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 21 083
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -1 114
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -314
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 336 479
Maskiner och inventarier 141
Övr. materiella anläggningstillg. 5 428
Sum. mater. anlägg.tillg. 342 048
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 342 048
Varulager 0
Kundfordringar 176
Övriga omsättningstillgångar 9 000
Sum. operativa oms.tillg. 9 176
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 32
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 82 128
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 82 160
Summa tillgångar 433 384


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 190 803
EK-andel av obeskattade reserver 22 335
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 213 138


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 127 020
Ext. finans. skulder, kortfrist. 3 480
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 130 500


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 63 601
Leverantörsskulder 4 135
Övriga kortfristiga skulder 22 009
Summa operativa skulder 89 745


Summa skulder och eget kapital 433 383
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 39.5
Avkastning på eget kapital % 10.1
Soliditet % 49.2
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 61.2
Kassalikviditet % 308.0
Likviditetsberedskap % 0.99
Räntetäckningsgrad % 5.6
Omsättning per anställd (tkr) 16 668
Rörelseresultat per anställd (tkr) 6 579
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 792

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 199 484
Företagets placering i Stockholm: 687
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 687
Värdeförändring (%) 10 801
Tillväxt i omsättning (%) 8 562
Rörelsemarginal (%) 632
Avkastning på eget kapital (%) 14 518
Soliditet (%) 7 827
Nettoomsättning per anställd (tkr) 381
Rörelseresultat per anställd (tkr) 149
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 319
Nettoomsättning (tkr) 3 080
Rörelseresultat (tkr) 811
Antal anställda 15 347

Analys

Omsättning

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 3 080 största företaget i länet med avseende på omsättning av 199 484 företag i länet.

Rörelsemarginal

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 39.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%. Företaget har under jämförelseåret den 632 högsta nivån på rörelsemarginal av 199 484 företag i länet.

Antal anställda

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 15 347 största arbetsgivaren av 199 484 i länet.

Soliditet

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 49.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 16%. Företaget är under jämförelseåret det 7 827 mest solventa företaget av 199 484 i länet.

Värderating

Frälsningsarméns Förlagsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för samfundet Frälsningsarmén och till befrämjande av dess andliga och filantropiska verksamhet äga och förvalta fast och lös egendom, driva hotellrörelse, förlagsverksamhet och för samfundet lämpad handelsrörelse, av sin vinst anslå medel till Frälsningsarméns verksamhet, i övrigt till Frälsningsarméns nytta förvalta medel som för detta ändamål anförtros åt bolaget.