Krönleins Bryggeri Aktiebolag

Org.nr:

556000-7089

Adress:

Box 253

Postnummer:

301 07 Halmstad

Telefon:

035-176000
Antal sökningar:

436

Placering i länet:
574
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V-
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 109 106 106 109
Nettoomsättning (tkr) 183 111 188 845 191 175 203 806
Rörelseresultat (tkr) -9 571 -483 -824 3 737
Årets resultat (tkr) -10 911 -659 -922 3 425
Summa eget kapital (tkr) 10 630 21 541 22 199 25 323
Rörelsemarginal % -5.2 -0.3 -0.4 1.8
Avk. eget kapital % -67.8 -3.0 -3.9 14.5
Soliditet % 7.7 18.6 20.4 22.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 680 1 782 1 804 1 870
Resultat/anställd (tkr) -88 -5 -8 34
Lön/anställd (tkr) 489 457 449 430

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 183 111 188 845 191 175 203 806
Arbetskraftskostnad -53 262 -48 485 -47 622 -46 877
Avskrivningar -3 259 -2 747 -2 636 -2 428
Andra rörelsekostnader -76 483 -79 752 -80 539 -87 928
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -59 678 -58 344 -61 202 -62 836
Rörelseresultat -9 571 -483 -824 3 737
Ränteintäkter 98 108 137 100
Räntekostnader -1 762 -723 -683 -909
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 324 440 449 497
Finansnetto -1 340 -175 -97 -312
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -10 911 -658 -921 3 425
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -10 911 -658 -921 3 425
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -10 911 -658 -921 3 425
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 33 287 29 397 29 569 29 321
Maskiner och inventarier 38 125 21 341 14 216 12 021
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 71 412 50 738 43 785 41 342
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 71 412 50 738 43 785 41 342
Varulager 28 166 23 170 26 798 26 874
Kundfordringar 19 942 23 699 22 165 26 103
Övriga omsättningstillgångar 2 871 4 396 3 033 4 378
Summa operativa omsättningstillgångar 50 979 51 265 51 996 57 355
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 12 153 13 514 12 917 12 508
Likvida medel 4 252 70 103 1 157
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 405 13 584 13 020 13 665
Summa tillgångar 138 796 115 587 108 801 112 362

Eget kapitalEget kapital, redovisat 10 630 21 541 22 199 25 323
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 630 21 541 22 199 25 323

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 32 218 16 051 7 828 6 757
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 604 7 953 8 276 8 425
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 191 191 191 191
Summa finansiella skulder 35 013 24 195 16 295 15 373

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 39 875 22 680 22 655 21 005
Leverantörsskulder 17 207 15 548 14 731 18 587
Övriga kortfristiga skulder 36 071 31 623 32 920 32 075
Summa operativa skulder 93 153 69 851 70 306 71 667

Summa skulder och eget kapital 138 796 115 587 108 800 112 363
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % -5.2 -0.3 -0.4 1.8
Avkastning på eget kapital % -67.8 -3.0 -3.9 14.5
Soliditet % 7.7 18.6 20.4 22.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 329.4 112.3 73.4 60.7
Kassalikviditet % 48.0 51.0 45.0 53.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0 0 0.01
Räntetäckningsgrad % -5.19 0.09 -0.35 4.77
Omsättning per anställd (tkr) 1 680 1 782 1 804 1 870
Rörelseresultat per anställd (tkr) -88 -5 -8 34
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489 457 449 430

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 574
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 574 18 456
Värdeförändring (%) -58.0 1 941 18 456
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 1 494 18 456
Rörelsemarginal (%) -5.2 1 963 18 456
Avkastning på eget kapital (%) -67.8 1 990 18 456
Soliditet (%) 7.7 1 960 18 456
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 680 966 18 456
Rörelseresultat per anställd (tkr) -88 1 964 18 456
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489 206 18 456
Nettoomsättning (tkr) 183 111 72 18 456
Rörelseresultat (tkr) -9 571 2 027 18 456
Antal anställda 109 29 18 456
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 72 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 456 företag i länet.

Rörelsemarginal

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 963 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 456 företag i länet.

Antal anställda

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året 109 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 29 största arbetsgivaren av 18 456 i länet.

Soliditet

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 960 mest solventa företaget av 18 456 i länet.

Värderating

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har Värderating: V-

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Caspar Magnus Krönlein (f. 1956) Ledamot, Ledamot, Verkställande direktör, Verkställande direktör
Tage Magnus Anders Krönlein (f. 1959) Ledamot, Ledamot, Vice verkställande direktör, Vice verkställande direktör, Ordförande, Ordförande
Carl Holger Ronny Oscarsson (f. 1950) Ledamot, Ledamot, Arbetstagarrepresentant, Arbetstagarrepresentant
Hans Carl Erik Krönlein (f. 1927) Ledamot, Ledamot
Jan Ove Stefan Bengtsson (f. 1964) Revisor, Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bryggeriverksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V-
KoncernInfo 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 109 106 106 109
Nettoomsättning (tkr) 183 111 188 845 191 175 203 806
Rörelseresultat (tkr) -9 571 -483 -824 3 737
Årets resultat (tkr) -10 911 -658 -921 3 425
Summa eget kapital (tkr) 10 820 21 731 22 390 25 514
Rörelsemarginal (%) -5.2 -0.3 -0.4 1.8
Avk. eget kapital (%) -67.0 -3.0 -3.8 14.4
Soliditet (%) 7.8 18.8 20.6 22.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 680 1 782 1 804 1 870
Resultat/anställd (tkr) -88 -5 -8 34
Lön/anställd (tkr) 465 463 449 430


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 436

Krönleins Bryggeri Aktiebolag

Org.nr: 556000-7089

Adress:

Box 253

Postnummer:

301 07 Halmstad

Telefon:

035-176000

Bolaget

Värderating: V-
Företagsinfo 2017-08
Antal anställda 109
Nettooms (tkr) 183 111
Rörelseresultat (tkr) -9 571
Årets resultat (tkr) -10 911
Summa eget kapital (tkr) 10 630
Rörelsemarginal % -5.2
Avk. eget kapital % -67.8
Soliditet % 7.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 680
Resultat/anställd (tkr) -88
Lön/anställd (tkr) 489

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08
Nettoomsättning 183 111
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -3 259
Andra rörelsekostnader -76 483
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -59 678
Rörelseresultat -9 571
Ränteintäkter 98
Räntekostnader -1 762
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 324
Finansnetto -1 340
Res. efter finans. intkt. och kostn. -10 911
Skatt 0
Årets resultat -10 911
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -10 911
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 33 287
Maskiner och inventarier 38 125
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 71 412
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 71 412
Varulager 28 166
Kundfordringar 19 942
Övriga omsättningstillgångar 2 871
Sum. operativa oms.tillg. 50 979
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 12 153
Likvida medel 4 252
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 16 405
Summa tillgångar 138 796


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 10 630
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 10 630


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 32 218
Ext. finans. skulder, kortfrist. 2 604
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 191
Summa finansiella skulder 35 013


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 39 875
Leverantörsskulder 17 207
Övriga kortfristiga skulder 36 071
Summa operativa skulder 93 153


Summa skulder och eget kapital 138 796
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08
Rörelsemarginal % -5.2
Avkastning på eget kapital % -67.8
Soliditet % 7.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 329.4
Kassalikviditet % 48.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % -5.19
Omsättning per anställd (tkr) 1 680
Rörelseresultat per anställd (tkr) -88
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 489

Rankning i länet (Halland)

År: 2017
Antal företag i Halland: 18 456
Företagets placering i Halland: 574
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 574
Värdeförändring (%) 1 941
Tillväxt i omsättning (%) 1 494
Rörelsemarginal (%) 1 963
Avkastning på eget kapital (%) 1 990
Soliditet (%) 1 960
Nettoomsättning per anställd (tkr) 966
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 964
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 206
Nettoomsättning (tkr) 72
Rörelseresultat (tkr) 2 027
Antal anställda 29

Analys

Omsättning

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 72 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 456 företag i länet.

Rörelsemarginal

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -5.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 963 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 456 företag i länet.

Antal anställda

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året 109 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 52. Företaget är under jämförelseåret den 29 största arbetsgivaren av 18 456 i länet.

Soliditet

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 1 960 mest solventa företaget av 18 456 i länet.

Värderating

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har Värderating: V-

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Caspar Magnus Krönlein (f. 1956) Ledamot, Ledamot, Verkställande direktör, Verkställande direktör
Tage Magnus Anders Krönlein (f. 1959) Ledamot, Ledamot, Vice verkställande direktör, Vice verkställande direktör, Ordförande, Ordförande
Carl Holger Ronny Oscarsson (f. 1950) Ledamot, Ledamot, Arbetstagarrepresentant, Arbetstagarrepresentant
Hans Carl Erik Krönlein (f. 1927) Ledamot, Ledamot
Jan Ove Stefan Bengtsson (f. 1964) Revisor, Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bryggeriverksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V-
KoncernInfo 2017-08
Antal anställda 109
Nettoomsättning (tkr) 183 111
Rörelseresultat (tkr) -9 571
Årets resultat (tkr) -10 911
Summa eget kapital (tkr) 10 630
Rörelsemarginal (%) -5.2
Avk. eget kapital (%) -67.8
Soliditet (%) 7.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 680
Resultat/anställd (tkr) -88
Lön/anställd (tkr) 489