Krönleins Bryggeri Aktiebolag

Org.nr:

556000-7089

Adress:

Box 253

Postnummer:

301 07 Halmstad

Telefon:

035-176000
Antal sökningar:

397

Placering i länet:
390
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 106 106 109 104
Nettoomsättning (tkr) 188 845 191 175 203 806 203 244
Rörelseresultat (tkr) -483 -824 3 737 2 440
Årets resultat (tkr) -658 -921 3 425 1 797
Summa eget kapital (tkr) 21 541 22 199 25 323 21 898
Rörelsemarginal % -0.3 -0.4 1.8 1.2
Avk. eget kapital % -3.0 -3.9 14.5 8.6
Soliditet % 18.6 20.4 22.5 20.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 782 1 804 1 870 1 954
Resultat/anställd (tkr) -5 -8 34 23
Lön/anställd (tkr) 457 449 430 439

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 188 845 191 175 203 806 203 244
Arbetskraftskostnad -48 485 -47 622 -46 877 -45 659
Avskrivningar -2 747 -2 636 -2 428 -2 344
Andra rörelsekostnader -79 752 -80 539 -87 928 -89 651
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -58 344 -61 202 -62 836 -63 150
Rörelseresultat -483 -824 3 737 2 440
Ränteintäkter 108 137 100 118
Räntekostnader -723 -683 -909 -1 168
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 440 449 497 407
Finansnetto -175 -97 -312 -643
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -658 -921 3 425 1 797
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -658 -921 3 425 1 797
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -658 -921 3 425 1 797
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 29 397 29 569 29 321 29 122
Maskiner och inventarier 21 341 14 216 12 021 10 541
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 50 738 43 785 41 342 39 663
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 50 738 43 785 41 342 39 663
Varulager 23 170 26 798 26 874 29 957
Kundfordringar 23 699 22 165 26 103 23 312
Övriga omsättningstillgångar 4 396 3 033 4 378 3 176
Summa operativa omsättningstillgångar 51 265 51 996 57 355 56 445
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 13 514 12 917 12 508 12 997
Likvida medel 70 103 1 157 482
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 584 13 020 13 665 13 479
Summa tillgångar 115 587 108 801 112 362 109 587

Eget kapitalEget kapital, redovisat 21 541 22 199 25 323 21 898
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 21 541 22 199 25 323 21 898

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 16 051 7 828 6 757 4 528
Externa finansiella skulder, kortfristiga 7 953 8 276 8 425 8 974
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 191 191 191 191
Summa finansiella skulder 24 195 16 295 15 373 13 693

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 22 680 22 655 21 005 21 667
Leverantörsskulder 15 548 14 731 18 587 19 956
Övriga kortfristiga skulder 31 623 32 920 32 075 32 374
Summa operativa skulder 69 851 70 306 71 667 73 997

Summa skulder och eget kapital 115 587 108 800 112 363 109 588
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Rörelsemarginal % -0.3 -0.4 1.8 1.2
Avkastning på eget kapital % -3.0 -3.9 14.5 8.6
Soliditet % 18.6 20.4 22.5 20.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 112.3 73.4 60.7 62.5
Kassalikviditet % 51.0 45.0 53.0 44.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 0.09 -0.35 4.77 2.54
Omsättning per anställd (tkr) 1 782 1 804 1 870 1 954
Rörelseresultat per anställd (tkr) -5 -8 34 23
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 457 449 430 439

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 390
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 390 18 264
Värdeförändring (%) -7.0 1 762 18 264
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 1 755 18 264
Rörelsemarginal (%) -0.3 2 249 18 264
Avkastning på eget kapital (%) -3.0 2 233 18 264
Soliditet (%) 18.6 2 164 18 264
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 782 1 084 18 264
Rörelseresultat per anställd (tkr) -5 2 261 18 264
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 457 845 18 264
Nettoomsättning (tkr) 188 845 116 18 264
Rörelseresultat (tkr) -483 2 444 18 264
Antal anställda 106 58 18 264
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 116 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 264 företag i länet.

Rörelsemarginal

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -0.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 249 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 264 företag i länet.

Antal anställda

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året 106 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50.5. Företaget är under jämförelseåret den 58 största arbetsgivaren av 18 264 i länet.

Soliditet

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 18.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 2 164 mest solventa företaget av 18 264 i länet.

Värderating

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Caspar Magnus Krönlein (f. 1956) Ledamot, Verkställande direktör
Tage Magnus Anders Krönlein (f. 1959) Ledamot, Vice verkställande direktör, Ordförande
Hans Carl Erik Krönlein (f. 1927) Ledamot
Carl Holger Ronny Oscarsson (f. 1950) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Jan Ove Stefan Bengtsson (f. 1964) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bryggeriverksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V
KoncernInfo 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Antal anställda 106 106 109 104
Nettoomsättning (tkr) 188 845 191 175 203 806 203 244
Rörelseresultat (tkr) -483 -824 3 737 2 440
Årets resultat (tkr) -658 -921 3 425 1 797
Summa eget kapital (tkr) 21 731 22 390 25 514 22 089
Rörelsemarginal (%) -0.3 -0.4 1.8 1.2
Avk. eget kapital (%) -3.0 -3.8 14.4 8.5
Soliditet (%) 18.8 20.6 22.7 20.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 782 1 804 1 870 1 954
Resultat/anställd (tkr) -5 -8 34 23
Lön/anställd (tkr) 463 449 430 439


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 397

Krönleins Bryggeri Aktiebolag

Org.nr: 556000-7089

Adress:

Box 253

Postnummer:

301 07 Halmstad

Telefon:

035-176000

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-08
Antal anställda 106
Nettooms (tkr) 188 845
Rörelseresultat (tkr) -483
Årets resultat (tkr) -658
Summa eget kapital (tkr) 21 541
Rörelsemarginal % -0.3
Avk. eget kapital % -3.0
Soliditet % 18.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 782
Resultat/anställd (tkr) -5
Lön/anställd (tkr) 457

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-08
Nettoomsättning 188 845
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 747
Andra rörelsekostnader -79 752
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -58 344
Rörelseresultat -483
Ränteintäkter 108
Räntekostnader -723
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 440
Finansnetto -175
Res. efter finans. intkt. och kostn. -658
Skatt 0
Årets resultat -658
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -658
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-08
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 29 397
Maskiner och inventarier 21 341
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 50 738
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 50 738
Varulager 23 170
Kundfordringar 23 699
Övriga omsättningstillgångar 4 396
Sum. operativa oms.tillg. 51 265
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 13 514
Likvida medel 70
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13 584
Summa tillgångar 115 587


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 21 541
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 21 541


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 16 051
Ext. finans. skulder, kortfrist. 7 953
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 191
Summa finansiella skulder 24 195


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 22 680
Leverantörsskulder 15 548
Övriga kortfristiga skulder 31 623
Summa operativa skulder 69 851


Summa skulder och eget kapital 115 587
Nyckeltal i genomsnitt 2016-08
Rörelsemarginal % -0.3
Avkastning på eget kapital % -3.0
Soliditet % 18.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 112.3
Kassalikviditet % 51.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 0.09
Omsättning per anställd (tkr) 1 782
Rörelseresultat per anställd (tkr) -5
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 457

Rankning i länet (Halland)

År: 2016
Antal företag i Halland: 18 264
Företagets placering i Halland: 390
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 390
Värdeförändring (%) 1 762
Tillväxt i omsättning (%) 1 755
Rörelsemarginal (%) 2 249
Avkastning på eget kapital (%) 2 233
Soliditet (%) 2 164
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 084
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 261
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 845
Nettoomsättning (tkr) 116
Rörelseresultat (tkr) 2 444
Antal anställda 58

Analys

Omsättning

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 116 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 264 företag i länet.

Rörelsemarginal

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -0.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 249 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 264 företag i länet.

Antal anställda

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året 106 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50.5. Företaget är under jämförelseåret den 58 största arbetsgivaren av 18 264 i länet.

Soliditet

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 18.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 2 164 mest solventa företaget av 18 264 i länet.

Värderating

Krönleins Bryggeri Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Carl Caspar Magnus Krönlein (f. 1956) Ledamot, Verkställande direktör
Tage Magnus Anders Krönlein (f. 1959) Ledamot, Vice verkställande direktör, Ordförande
Hans Carl Erik Krönlein (f. 1927) Ledamot
Carl Holger Ronny Oscarsson (f. 1950) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Jan Ove Stefan Bengtsson (f. 1964) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bryggeriverksamhet, förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V
KoncernInfo 2016-08
Antal anställda 106
Nettoomsättning (tkr) 188 845
Rörelseresultat (tkr) -483
Årets resultat (tkr) -659
Summa eget kapital (tkr) 21 541
Rörelsemarginal (%) -0.3
Avk. eget kapital (%) -3.0
Soliditet (%) 18.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 782
Resultat/anställd (tkr) -5
Lön/anställd (tkr) 457