Atlantic Container Line Aktiebolag

Org.nr:

556000-7006

Adress:

Postnummer:

403 36 Göteborg

Telefon:

031-645500
Antal sökningar:

138

Placering i länet:
37
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 63 62 62 69
Nettoomsättning (tkr) 3 042 404 2 722 491 2 924 981 2 727 079
Rörelseresultat (tkr) -59 201 -112 165 499 955 250 004
Årets resultat (tkr) -2 451 -640 127 688 91 206
Summa eget kapital (tkr) 1 394 428 953 391 892 071 758 745
Rörelsemarginal % -1.9 -4.1 17.1 9.2
Avk. eget kapital % -7.7 -15.6 58.0 34.6
Soliditet % 33.6 46.5 42.3 39.6
Omsättning/anställd (tkr) 48 292 43 911 47 177 39 523
Resultat/anställd (tkr) -940 -1 809 8 064 3 623
Lön/anställd (tkr) 805 769 793 789

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 042 404 2 722 491 2 924 981 2 727 079
Arbetskraftskostnad -50 745 -47 647 -49 191 -54 442
Avskrivningar -72 086 -33 329 -27 835 -18 786
Andra rörelsekostnader -1 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 128 653 93 930
Övriga rörelseintäkter 345 655 27 855 5 027 6 566
Övriga rörelsekostnader -3 324 428 -2 781 535 -2 481 680 -2 504 343
Rörelseresultat -59 201 -112 165 499 955 250 004
Ränteintäkter 1 191 0 358 629
Räntekostnader -57 409 -23 891 -15 300 -3 616
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 246 716 110 272
Finansnetto -55 972 -23 175 -14 832 -2 715
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -115 173 -135 340 485 123 247 289
Skatt 25 274 -8 690 -6 006 -15 238
Årets resultat -89 899 -144 030 479 117 232 051
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -89 899 -144 030 479 117 232 051
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 87 447 -30 303 -21 590 -51 630
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 24 664 -8 547 -6 089 -14 562
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 923 823 348 198 318 508 231 331
Övriga materiella anläggningstillgångar 15 888 536 411 778 112 516 662
Summa materiella anläggningstillgångar 1 939 711 884 609 1 096 620 747 993
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 939 711 884 609 1 096 620 747 993
Varulager 32 485 28 466 15 852 26 225
Kundfordringar 0 0 389 093 389 246
Övriga omsättningstillgångar 1 939 977 970 381 244 882 326 022
Summa operativa omsättningstillgångar 1 972 462 998 847 649 827 741 493
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 154 843 140 219
Övriga externa finansiella tillgångar 78 032 76 028 72 652 74 120
Likvida medel 164 283 91 532 135 949 214 170
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 242 315 167 560 363 444 428 509
Summa tillgångar 4 154 488 2 051 016 2 109 891 1 917 995

Eget kapitalEget kapital, redovisat 781 027 760 389 735 555 620 830
EK-andel av obeskattade reserver 613 401 193 002 156 516 137 915
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 394 428 953 391 892 071 758 745

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 327 011 150 844 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 344 432 382 098
Summa finansiella skulder 327 011 150 844 344 432 382 098

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 1 529 682 382 536 421 908 345 843
Leverantörsskulder 0 0 104 815 156 581
Övriga kortfristiga skulder 903 366 564 247 346 665 274 726
Summa operativa skulder 2 433 048 946 783 873 388 777 150

Summa skulder och eget kapital 4 154 487 2 051 018 2 109 891 1 917 993
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -1.9 -4.1 17.1 9.2
Avkastning på eget kapital % -7.7 -15.6 58.0 34.6
Soliditet % 33.6 46.5 42.3 39.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 23.5 15.8 38.6 50.4
Kassalikviditet % 171.0 149.0 97.0 114.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.03 0.05 0.08
Räntetäckningsgrad % -1.01 -4.66 32.71 69.39
Omsättning per anställd (tkr) 48 292 43 911 47 177 39 523
Rörelseresultat per anställd (tkr) -940 -1 809 8 064 3 623
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 805 769 793 789

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 37
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 37 94 442
Värdeförändring (%) 34.0 2 483 94 442
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 3 154 94 442
Rörelsemarginal (%) -1.9 9 094 94 442
Avkastning på eget kapital (%) -7.7 8 885 94 442
Soliditet (%) 33.6 5 993 94 442
Nettoomsättning per anställd (tkr) 48 292 26 94 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) -940 9 897 94 442
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 805 322 94 442
Nettoomsättning (tkr) 3 042 404 33 94 442
Rörelseresultat (tkr) -59 201 9 923 94 442
Antal anställda 63 523 94 442
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Atlantic Container Line Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 33 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Atlantic Container Line Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 9 094 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året 63 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 251. Företaget är under jämförelseåret den 523 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 33.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 21%. Företaget är under jämförelseåret det 5 993 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Atlantic Container Line Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Roger Gösta Martin Mattsson (f. 1950) Revisor
Sven Ture Anders Ivarsson (f. 1973) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva linjesjöfart och annan transportrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 413 404 413 449
Nettoomsättning (tkr) 3 315 697 2 975 804 3 185 384 2 985 142
Rörelseresultat (tkr) 170 308 82 772 404 081 117 225
Årets resultat (tkr) 60 343 24 663 297 960 78 347
Summa eget kapital (tkr) 2 598 881 2 342 961 2 224 851 1 928 336
Rörelsemarginal (%) 5.1 2.8 12.7 3.9
Avk. eget kapital (%) 2.4 1.1 14.3 4.1
Soliditet (%) 37.8 40.2 48.5 48.1
Omsättning/anställd (tkr) 8 028 7 366 7 713 6 648
Resultat/anställd (tkr) 412 205 978 261
Lön/anställd (tkr) 873 866 899 719


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 138

Atlantic Container Line Aktiebolag

Org.nr: 556000-7006

Adress:

Postnummer:

403 36 Göteborg

Telefon:

031-645500

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 63
Nettooms (tkr) 3 042 404
Rörelseresultat (tkr) -59 201
Årets resultat (tkr) -89 899
Summa eget kapital (tkr) 1 394 428
Rörelsemarginal % -1.9
Avk. eget kapital % -7.7
Soliditet % 33.6
Omsättning/anställd (tkr) 48 292
Resultat/anställd (tkr) -940
Lön/anställd (tkr) 805

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 3 042 404
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -72 086
Andra rörelsekostnader -1
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 345 655
Övriga rörelsekostnader -3 324 428
Rörelseresultat -59 201
Ränteintäkter 1 191
Räntekostnader -57 409
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 246
Finansnetto -55 972
Res. efter finans. intkt. och kostn. -115 173
Skatt 25 274
Årets resultat -89 899
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -89 899
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 87 447
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 24 664
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 1 923 823
Övr. materiella anläggningstillg. 15 888
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 939 711
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 939 711
Varulager 32 485
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 1 939 977
Sum. operativa oms.tillg. 1 972 462
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 78 032
Likvida medel 164 283
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 242 315
Summa tillgångar 4 154 488


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 781 027
EK-andel av obeskattade reserver 613 401
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 394 428


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 327 011
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 327 011


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 1 529 682
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 903 366
Summa operativa skulder 2 433 048


Summa skulder och eget kapital 4 154 487
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -1.9
Avkastning på eget kapital % -7.7
Soliditet % 33.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 23.5
Kassalikviditet % 171.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % -1.01
Omsättning per anställd (tkr) 48 292
Rörelseresultat per anställd (tkr) -940
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 805

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 442
Företagets placering i Västra götaland: 37
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 37
Värdeförändring (%) 2 483
Tillväxt i omsättning (%) 3 154
Rörelsemarginal (%) 9 094
Avkastning på eget kapital (%) 8 885
Soliditet (%) 5 993
Nettoomsättning per anställd (tkr) 26
Rörelseresultat per anställd (tkr) 9 897
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 322
Nettoomsättning (tkr) 33
Rörelseresultat (tkr) 9 923
Antal anställda 523

Analys

Omsättning

Atlantic Container Line Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 33 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Atlantic Container Line Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 9 094 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året 63 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 251. Företaget är under jämförelseåret den 523 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 33.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 21%. Företaget är under jämförelseåret det 5 993 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Atlantic Container Line Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Roger Gösta Martin Mattsson (f. 1950) Revisor
Sven Ture Anders Ivarsson (f. 1973) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva linjesjöfart och annan transportrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 63
Nettoomsättning (tkr) 3 042 404
Rörelseresultat (tkr) -59 201
Årets resultat (tkr) -2 451
Summa eget kapital (tkr) 1 394 428
Rörelsemarginal (%) -1.9
Avk. eget kapital (%) -7.7
Soliditet (%) 33.6
Omsättning/anställd (tkr) 48 292
Resultat/anställd (tkr) -940
Lön/anställd (tkr) 805