Atlantic Container Line Aktiebolag

Org.nr:

556000-7006

Adress:

Postnummer:

403 36 Göteborg

Telefon:

031-645500
Antal sökningar:

130

Placering i länet:
65
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 62 62 69 76
Nettoomsättning (tkr) 2 722 491 2 924 981 2 727 079 2 610 316
Rörelseresultat (tkr) -112 165 499 955 250 004 7 158
Årets resultat (tkr) -144 030 479 117 232 051 4 173
Summa eget kapital (tkr) 953 391 892 071 758 745 580 901
Rörelsemarginal % -4.1 17.1 9.2 0.3
Avk. eget kapital % -15.6 58.0 34.6 0.7
Soliditet % 46.5 42.3 39.6 44.6
Omsättning/anställd (tkr) 43 911 47 177 39 523 34 346
Resultat/anställd (tkr) -1 809 8 064 3 623 94
Lön/anställd (tkr) 769 793 789 698

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 722 491 2 924 981 2 727 079 2 610 316
Arbetskraftskostnad -47 647 -49 191 -54 442 -53 067
Avskrivningar -33 329 -27 835 -18 786 -16 079
Andra rörelsekostnader 0 0 0 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 128 653 93 930 0
Övriga rörelseintäkter 27 855 5 027 6 566 19 525
Övriga rörelsekostnader -2 781 535 -2 481 680 -2 504 343 -2 553 538
Rörelseresultat -112 165 499 955 250 004 7 158
Ränteintäkter 0 358 629 983
Räntekostnader -23 891 -15 300 -3 616 -3 119
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 716 110 272 461
Finansnetto -23 175 -14 832 -2 715 -1 675
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -135 340 485 123 247 289 5 483
Skatt -8 690 -6 006 -15 238 -1 310
Årets resultat -144 030 479 117 232 051 4 173
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -144 030 479 117 232 051 4 173
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -30 303 -21 590 -51 630 -81 381
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -8 547 -6 089 -14 562 -22 953
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 664
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 664
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 348 198 318 508 231 331 195 547
Övriga materiella anläggningstillgångar 536 411 778 112 516 662 200 216
Summa materiella anläggningstillgångar 884 609 1 096 620 747 993 395 763
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 68 383
Summa operativa anläggningstillgångar 884 609 1 096 620 747 993 464 810
Varulager 28 466 15 852 26 225 33 984
Kundfordringar 0 389 093 389 246 325 917
Övriga omsättningstillgångar 970 381 244 882 326 022 313 355
Summa operativa omsättningstillgångar 998 847 649 827 741 493 673 256
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 154 843 140 219 72 981
Övriga externa finansiella tillgångar 76 028 72 652 74 120 1 267
Likvida medel 91 532 135 949 214 170 89 353
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 167 560 363 444 428 509 163 601
Summa tillgångar 2 051 016 2 109 891 1 917 995 1 301 667

Eget kapitalEget kapital, redovisat 760 389 735 555 620 830 499 520
EK-andel av obeskattade reserver 193 002 156 516 137 915 81 381
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 953 391 892 071 758 745 580 901

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 150 844 0 0 108 134
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 344 432 382 098 235 351
Summa finansiella skulder 150 844 344 432 382 098 343 485

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 382 536 421 908 345 843 41 761
Leverantörsskulder 0 104 815 156 581 122 592
Övriga kortfristiga skulder 564 247 346 665 274 726 212 928
Summa operativa skulder 946 783 873 388 777 150 377 281

Summa skulder och eget kapital 2 051 018 2 109 891 1 917 993 1 301 667
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -4.1 17.1 9.2 0.3
Avkastning på eget kapital % -15.6 58.0 34.6 0.7
Soliditet % 46.5 42.3 39.6 44.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 15.8 38.6 50.4 59.1
Kassalikviditet % 149.0 97.0 114.0 107.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.05 0.08 0.03
Räntetäckningsgrad % -4.66 32.71 69.39 2.76
Omsättning per anställd (tkr) 43 911 47 177 39 523 34 346
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 809 8 064 3 623 94
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 769 793 789 698

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 65
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 65 93 293
Värdeförändring (%) -8.0 9 291 93 293
Tillväxt i omsättning (%) -7.0 10 577 93 293
Rörelsemarginal (%) -4.1 12 321 93 293
Avkastning på eget kapital (%) -15.6 11 852 93 293
Soliditet (%) 46.5 5 231 93 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) 43 911 31 93 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 809 13 188 93 293
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 769 681 93 293
Nettoomsättning (tkr) 2 722 491 52 93 293
Rörelseresultat (tkr) -112 165 13 206 93 293
Antal anställda 62 792 93 293
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Atlantic Container Line Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 52 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Atlantic Container Line Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -4.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 12 321 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året 62 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 275. Företaget är under jämförelseåret den 792 största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 46.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det 5 231 mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Atlantic Container Line Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Roger Gösta Martin Mattsson (f. 1950) Revisor
Sven Ture Anders Ivarsson (f. 1973) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva linjesjöfart och annan transportrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 404 413 449 444
Nettoomsättning (tkr) 2 975 804 3 185 384 2 985 142 2 849 530
Rörelseresultat (tkr) 82 772 404 081 117 225 -18 498
Årets resultat (tkr) 24 663 297 960 78 347 -26 232
Summa eget kapital (tkr) 2 342 961 2 224 851 1 928 336 1 859 188
Rörelsemarginal (%) 2.8 12.7 3.9 -0.6
Avk. eget kapital (%) 1.1 14.3 4.1 -1.4
Soliditet (%) 40.2 48.5 48.1 54.0
Omsättning/anställd (tkr) 7 366 7 713 6 648 6 418
Resultat/anställd (tkr) 205 978 261 -42
Lön/anställd (tkr) 866 899 719 542


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 130

Atlantic Container Line Aktiebolag

Org.nr: 556000-7006

Adress:

Postnummer:

403 36 Göteborg

Telefon:

031-645500

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 62
Nettooms (tkr) 2 722 491
Rörelseresultat (tkr) -112 165
Årets resultat (tkr) -144 030
Summa eget kapital (tkr) 953 391
Rörelsemarginal % -4.1
Avk. eget kapital % -15.6
Soliditet % 46.5
Omsättning/anställd (tkr) 43 911
Resultat/anställd (tkr) -1 809
Lön/anställd (tkr) 769

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 2 722 491
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -33 329
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 27 855
Övriga rörelsekostnader -2 781 535
Rörelseresultat -112 165
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -23 891
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 716
Finansnetto -23 175
Res. efter finans. intkt. och kostn. -135 340
Skatt -8 690
Årets resultat -144 030
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -144 030
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -30 303
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -8 547
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 348 198
Övr. materiella anläggningstillg. 536 411
Sum. mater. anlägg.tillg. 884 609
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 884 609
Varulager 28 466
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 970 381
Sum. operativa oms.tillg. 998 847
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 76 028
Likvida medel 91 532
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 167 560
Summa tillgångar 2 051 016


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 760 389
EK-andel av obeskattade reserver 193 002
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 953 391


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 150 844
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 150 844


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 382 536
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 564 247
Summa operativa skulder 946 783


Summa skulder och eget kapital 2 051 018
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -4.1
Avkastning på eget kapital % -15.6
Soliditet % 46.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 15.8
Kassalikviditet % 149.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % -4.66
Omsättning per anställd (tkr) 43 911
Rörelseresultat per anställd (tkr) -1 809
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 769

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 293
Företagets placering i Västra götaland: 65
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 65
Värdeförändring (%) 9 291
Tillväxt i omsättning (%) 10 577
Rörelsemarginal (%) 12 321
Avkastning på eget kapital (%) 11 852
Soliditet (%) 5 231
Nettoomsättning per anställd (tkr) 31
Rörelseresultat per anställd (tkr) 13 188
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 681
Nettoomsättning (tkr) 52
Rörelseresultat (tkr) 13 206
Antal anställda 792

Analys

Omsättning

Atlantic Container Line Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 52 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Atlantic Container Line Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -4.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 12 321 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året 62 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 275. Företaget är under jämförelseåret den 792 största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Atlantic Container Line Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 46.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 20%. Företaget är under jämförelseåret det 5 231 mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Atlantic Container Line Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Roger Gösta Martin Mattsson (f. 1950) Revisor
Sven Ture Anders Ivarsson (f. 1973) Särskild delgivningsmottagare

Företagets verksamhet

Bolaget skall, självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag, bedriva linjesjöfart och annan transportrörelse samt idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 62
Nettoomsättning (tkr) 2 722 491
Rörelseresultat (tkr) -112 165
Årets resultat (tkr) -640
Summa eget kapital (tkr) 953 391
Rörelsemarginal (%) -4.1
Avk. eget kapital (%) -15.6
Soliditet (%) 46.5
Omsättning/anställd (tkr) 43 911
Resultat/anställd (tkr) -1 809
Lön/anställd (tkr) 769