Circle K Sverige AB

Org.nr:

556000-6834

Adress:

Postnummer:

118 88 Stockholm

Telefon:

08-4296000
Antal sökningar:

305

Placering i länet:
115
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 1 694 1 672 1 718 1 670
Nettoomsättning (tkr) 34 988 000 33 241 000 35 154 000 34 230 000
Rörelseresultat (tkr) 1 502 000 1 707 000 1 239 000 1 350 000
Årets resultat (tkr) 1 188 380 1 314 200 964 200 1 052 360
Summa eget kapital (tkr) 3 395 200 3 426 820 4 012 620 3 095 420
Rörelsemarginal % 4.3 5.1 3.5 3.9
Avk. eget kapital % 34.8 35.3 27.1 21.6
Soliditet % 43.7 47.9 50.7 44.2
Omsättning/anställd (tkr) 20 654 19 881 20 462 20 497
Resultat/anställd (tkr) 887 1 021 721 606
Lön/anställd (tkr) 574 577 579 626

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 34 988 000 33 241 000 35 154 000 34 230 000
Arbetskraftskostnad -973 000 -964 000 -995 000 -1 395 000
Avskrivningar -332 000 -330 000 -328 000 -457 000
Andra rörelsekostnader -32 948 000 -31 172 000 -33 249 000 -31 907 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 115 000 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 668 000 932 000 658 000 897 000
Övriga rörelsekostnader -16 000 0 -1 000 -18 000
Rörelseresultat 1 502 000 1 707 000 1 239 000 1 350 000
Ränteintäkter 11 000 25 000 23 000 30 000
Räntekostnader -5 000 -8 000 -27 000 -3 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 1 000 -34 000 24 000 -18 000
Finansnetto 7 000 -17 000 20 000 9 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 509 000 1 690 000 1 259 000 1 359 000
Skatt -320 620 -375 800 -294 800 -306 640
Årets resultat 1 188 380 1 314 200 964 200 1 052 360
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 188 380 1 314 200 964 200 1 052 360
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -250 380 -343 200 -265 200 -204 360
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -70 620 -96 800 -74 800 -57 640
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar
Goodwill 121 000 156 000 193 000 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 000 -1 000 0 311 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 122 000 155 000 193 000 311 000
Byggnader och mark 1 412 000 1 422 000 1 377 000 1 454 000
Maskiner och inventarier 1 513 000 1 242 000 1 195 000 1 084 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 220 000 219 000 153 000 135 000
Summa materiella anläggningstillgångar 3 145 000 2 883 000 2 725 000 2 673 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 267 000 3 038 000 2 918 000 2 984 000
Varulager 413 000 413 000 438 000 608 000
Kundfordringar 2 251 000 298 000 1 841 000 2 165 000
Övriga omsättningstillgångar 123 000 153 000 187 000 203 000
Summa operativa omsättningstillgångar 2 787 000 864 000 2 466 000 2 976 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 568 000 3 124 000 2 338 000 982 000
Övriga externa finansiella tillgångar 83 000 74 000 87 000 2 000
Likvida medel 69 000 49 000 104 000 67 000
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 720 000 3 247 000 2 529 000 1 051 000
Summa tillgångar 7 774 000 7 149 000 7 913 000 7 011 000

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 180 000 1 462 000 2 391 000 1 739 000
EK-andel av obeskattade reserver 2 215 200 1 964 820 1 621 620 1 356 420
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 395 200 3 426 820 4 012 620 3 095 420

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 69 000 59 000 90 000 15 000
Summa finansiella skulder 69 000 59 000 90 000 15 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 795 800 722 180 695 380 552 580
Leverantörsskulder 1 355 000 796 000 944 000 1 107 000
Övriga kortfristiga skulder 2 159 000 2 145 000 2 171 000 2 241 000
Summa operativa skulder 4 309 800 3 663 180 3 810 380 3 900 580

Summa skulder och eget kapital 7 774 000 7 149 000 7 913 000 7 011 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 4.3 5.1 3.5 3.9
Avkastning på eget kapital % 34.8 35.3 27.1 21.6
Soliditet % 43.7 47.9 50.7 44.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 2.0 1.7 2.2 0.5
Kassalikviditet % 68.0 17.0 67.0 72.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 302.8 212.25 47.63 454
Omsättning per anställd (tkr) 20 654 19 881 20 462 15 373
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887 1 021 721 606
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 577 579 626

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 115
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 115 198 741
Värdeförändring (%) 3.0 11 440 198 741
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 16 002 198 741
Rörelsemarginal (%) 5.1 10 865 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 35.3 8 764 198 741
Soliditet (%) 47.9 8 233 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) 19 881 293 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 021 963 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 577 5 253 198 741
Nettoomsättning (tkr) 33 241 000 11 198 741
Rörelseresultat (tkr) 1 707 000 30 198 741
Antal anställda 1 672 73 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Circle K Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 11 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Circle K Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 10 865 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Circle K Sverige AB har under det senaste året 1 694 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 137.5. Företaget är under jämförelseåret den 73 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Circle K Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 43.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 8 233 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Circle K Sverige AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva produktion, lagring, distribution och handel med energi och energirelaterade produkter såsom petroleumbaserade bränslen och produkter, biobaserade bränslen och produkter, elektricitet, samt andra energiformer, smörjmedel och kemiskaprodukter, handel med bilistrelaterad service och försäljning av konsumentprodukter såsom livsmedel, tidningar samt likartade konsumentprodukter, förvalta aktier och fast egendom, utöva kosult och serviceverksamhet relaterat till verksamheten samtidka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-04 2016-04 2014-04 2012-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 305

Circle K Sverige AB

Org.nr: 556000-6834

Adress:

Postnummer:

118 88 Stockholm

Telefon:

08-4296000

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2017-04
Antal anställda 1 694
Nettooms (tkr) 34 988 000
Rörelseresultat (tkr) 1 502 000
Årets resultat (tkr) 1 188 380
Summa eget kapital (tkr) 3 395 200
Rörelsemarginal % 4.3
Avk. eget kapital % 34.8
Soliditet % 43.7
Omsättning/anställd (tkr) 20 654
Resultat/anställd (tkr) 887
Lön/anställd (tkr) 574

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04
Nettoomsättning 34 988 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -332 000
Andra rörelsekostnader -32 948 000
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 115 000
Övriga rörelseintäkter 668 000
Övriga rörelsekostnader -16 000
Rörelseresultat 1 502 000
Ränteintäkter 11 000
Räntekostnader -5 000
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 1 000
Finansnetto 7 000
Res. efter finans. intkt. och kostn. 1 509 000
Skatt -320 620
Årets resultat 1 188 380
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 1 188 380
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -250 380
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -70 620
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-04
Operativa tillgångar
Goodwill 121 000
Övr. immateriella anläggningstillg. 1 000
Sum. immater. anlägg.tillg. 122 000
Byggnader och mark 1 412 000
Maskiner och inventarier 1 513 000
Övr. materiella anläggningstillg. 220 000
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 145 000
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 267 000
Varulager 413 000
Kundfordringar 2 251 000
Övriga omsättningstillgångar 123 000
Sum. operativa oms.tillg. 2 787 000
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 1 568 000
Övriga externa finansiella tillgångar 83 000
Likvida medel 69 000
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 720 000
Summa tillgångar 7 774 000


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 180 000
EK-andel av obeskattade reserver 2 215 200
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 395 200


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 69 000
Summa finansiella skulder 69 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 795 800
Leverantörsskulder 1 355 000
Övriga kortfristiga skulder 2 159 000
Summa operativa skulder 4 309 800


Summa skulder och eget kapital 7 774 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04
Rörelsemarginal % 4.3
Avkastning på eget kapital % 34.8
Soliditet % 43.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 2.0
Kassalikviditet % 68.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 302.8
Omsättning per anställd (tkr) 20 654
Rörelseresultat per anställd (tkr) 887
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: 115
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 115
Värdeförändring (%) 11 440
Tillväxt i omsättning (%) 16 002
Rörelsemarginal (%) 10 865
Avkastning på eget kapital (%) 8 764
Soliditet (%) 8 233
Nettoomsättning per anställd (tkr) 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) 963
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 5 253
Nettoomsättning (tkr) 11
Rörelseresultat (tkr) 30
Antal anställda 73

Analys

Omsättning

Circle K Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 11 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Circle K Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 10 865 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Circle K Sverige AB har under det senaste året 1 694 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 137.5. Företaget är under jämförelseåret den 73 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Circle K Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 43.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 8 233 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Circle K Sverige AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva produktion, lagring, distribution och handel med energi och energirelaterade produkter såsom petroleumbaserade bränslen och produkter, biobaserade bränslen och produkter, elektricitet, samt andra energiformer, smörjmedel och kemiskaprodukter, handel med bilistrelaterad service och försäljning av konsumentprodukter såsom livsmedel, tidningar samt likartade konsumentprodukter, förvalta aktier och fast egendom, utöva kosult och serviceverksamhet relaterat till verksamheten samtidka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-04
Antal anställda 1 694
Nettoomsättning (tkr) 34 988 000
Rörelseresultat (tkr) 1 502 000
Årets resultat (tkr) 938 000
Summa eget kapital (tkr) 3 395 200
Rörelsemarginal (%) 4.3
Avk. eget kapital (%) 34.8
Soliditet (%) 43.7
Omsättning/anställd (tkr) 20 654
Resultat/anställd (tkr) 887
Lön/anställd (tkr) 574