KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag

Org.nr:

556000-6628

Adress:

Kriebsensgatan 13

Postnummer:

632 20 Eskilstuna

Telefon:

016-144370

Moderbolag:

KFUK-KFUM ESKILSTUNA
Antal sökningar:

24

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 1 039 1 030 937 488
Rörelseresultat (tkr) 183 222 180 -256
Årets resultat (tkr) 71 103 7 -432
Summa eget kapital (tkr) 3 126 3 055 2 952 2 945
Rörelsemarginal % 17.6 21.6 19.2 -52.5
Avk. eget kapital % 2.3 3.4 0.3 -13.7
Soliditet % 46.9 45.9 44.0 45.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 039 1 030 937 n/a
Resultat/anställd (tkr) 183 222 180 n/a
Lön/anställd (tkr) 0 452 213 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 039 1 030 937 488
Arbetskraftskostnad 0 -452 -213 0
Avskrivningar -177 -179 -180 -182
Andra rörelsekostnader -178 -1 1 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 91 342 177 0
Övriga rörelsekostnader -592 -518 -542 -562
Rörelseresultat 183 222 180 -256
Ränteintäkter 0 0 2 3
Räntekostnader -107 -119 -174 -179
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -107 -119 -172 -176
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 76 103 8 -432
Skatt -6 0 0 0
Årets resultat 70 103 8 -432
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 70 103 8 -432
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 5 384 5 409 5 584 5 761
Maskiner och inventarier 0 0 3 6
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 384 5 409 5 587 5 767
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 384 5 409 5 587 5 767
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 839 802 580 137
Övriga omsättningstillgångar 385 377 405 378
Summa operativa omsättningstillgångar 1 224 1 179 985 515
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 55 75 136 261
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 55 75 136 261
Summa tillgångar 6 663 6 663 6 708 6 543

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 126 3 055 2 952 2 945
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 126 3 055 2 952 2 945

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 3 175 3 225 3 271 3 321
Externa finansiella skulder, kortfristiga 62 50 138 50
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 237 3 275 3 409 3 371

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 34 26 30 33
Övriga kortfristiga skulder 266 307 317 193
Summa operativa skulder 300 333 347 226

Summa skulder och eget kapital 6 663 6 663 6 708 6 542
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 17.6 21.6 19.2 -52.5
Avkastning på eget kapital % 2.3 3.4 0.3 -13.7
Soliditet % 46.9 45.9 44.0 45.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 103.6 107.2 115.5 114.5
Kassalikviditet % 353.0 327.0 231.0 281.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.07 0.15 0.53
Räntetäckningsgrad % 1.71 1.87 1.05 -1.41
Omsättning per anställd (tkr) 1 039 1 030 937 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 183 222 180 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 452 213 -

Rankning i länet (Södermanland)

Företagets placering i Södermanland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 438
Värdeförändring (%) - - 12 438
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 438
Rörelsemarginal (%) - - 12 438
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 438
Soliditet (%) - - 12 438
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 438
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 438
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 438
Nettoomsättning (tkr) - - 12 438
Rörelseresultat (tkr) - - 12 438
Antal anställda - - 12 438
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 438 företag i länet.

Rörelsemarginal

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 438 företag i länet.

Antal anställda

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 438 i länet.

Soliditet

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 46.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 438 i länet.

Värderating

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga fastigheter och driva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet med huvudsakligt syfte att tillhandahålla bra och ändamålsenliga lokaler åt organisationeroch föreningar med anknytning till KFUK-KFUM-rörelsen i Eskilstuna kommun.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 24

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag

Org.nr: 556000-6628

Adress:

Kriebsensgatan 13

Postnummer:

632 20 Eskilstuna

Telefon:

016-144370

Moderbolag:

KFUK-KFUM ESKILSTUNA

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 1 039
Rörelseresultat (tkr) 183
Årets resultat (tkr) 70
Summa eget kapital (tkr) 3 126
Rörelsemarginal % 17.6
Avk. eget kapital % 2.3
Soliditet % 46.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 039
Resultat/anställd (tkr) 183
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 1 039
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -177
Andra rörelsekostnader -178
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 91
Övriga rörelsekostnader -592
Rörelseresultat 183
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -107
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -107
Res. efter finans. intkt. och kostn. 76
Skatt -6
Årets resultat 70
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 70
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 5 384
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 5 384
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 5 384
Varulager 0
Kundfordringar 839
Övriga omsättningstillgångar 385
Sum. operativa oms.tillg. 1 224
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 55
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 55
Summa tillgångar 6 663


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 126
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 126


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 3 175
Ext. finans. skulder, kortfrist. 62
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 3 237


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 34
Övriga kortfristiga skulder 266
Summa operativa skulder 300


Summa skulder och eget kapital 6 663
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 17.6
Avkastning på eget kapital % 2.3
Soliditet % 46.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 103.6
Kassalikviditet % 353.0
Likviditetsberedskap % 0.05
Räntetäckningsgrad % 1.71
Omsättning per anställd (tkr) 1 039
Rörelseresultat per anställd (tkr) 183
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Södermanland)

År: 2017
Antal företag i Södermanland: 12 438
Företagets placering i Södermanland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 438 företag i länet.

Rörelsemarginal

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 17.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 438 företag i länet.

Antal anställda

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 438 i länet.

Soliditet

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 46.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 438 i länet.

Värderating

KFUK-KFUM:s i Eskilstuna Fastighetsaktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga fastigheter och driva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet med huvudsakligt syfte att tillhandahålla bra och ändamålsenliga lokaler åt organisationeroch föreningar med anknytning till KFUK-KFUM-rörelsen i Eskilstuna kommun.