D.J. Elgérus Aktiebolag

Org.nr:

556000-5851

Adress:

Ågatan 2

Postnummer:

702 10 Örebro

Telefon:

Antal sökningar:

40

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 312 273 291 276
Rörelseresultat (tkr) 133 85 117 16
Årets resultat (tkr) 124 73 98 -12
Summa eget kapital (tkr) 103 -22 -94 -192
Rörelsemarginal % 42.6 31.1 40.2 5.8
Avk. eget kapital % 306.2 - - -
Soliditet % 14.1 -3.5 -16.6 -39.4
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 312 273 291 276
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -8 -8 -8 -8
Andra rörelsekostnader 1 1 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -172 -181 -166 -252
Rörelseresultat 133 85 117 16
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -9 -12 -19 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -9 -12 -19 -28
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 124 73 98 -12
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 124 73 98 -12
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 124 73 98 -12
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 393 401 409 416
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 393 401 409 416
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 393 401 409 416
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 36 34 27 24
Summa operativa omsättningstillgångar 36 34 27 24
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 304 201 131 47
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 304 201 131 47
Summa tillgångar 733 636 567 487

Eget kapitalEget kapital, redovisat 103 -22 -94 -192
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 103 -22 -94 -192

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 498 542 600 625
Externa finansiella skulder, kortfristiga 39 34 13 9
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 537 576 613 634

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 93 81 48 45
Summa operativa skulder 93 81 48 45

Summa skulder och eget kapital 733 635 567 487
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 42.6 31.1 40.2 5.8
Avkastning på eget kapital % 306.2 - - -
Soliditet % 14.1 -3.5 -16.6 -39.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 521.4 -2 618.2 -652.1 -330.2
Kassalikviditet % 258.0 204.0 259.0 131.0
Likviditetsberedskap % 0.97 0.74 0.45 0.17
Räntetäckningsgrad % 14.78 7.08 6.16 0.57
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 505
Värdeförändring (%) - - 12 505
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 505
Rörelsemarginal (%) - - 12 505
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 505
Soliditet (%) - - 12 505
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 505
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 505
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 505
Nettoomsättning (tkr) - - 12 505
Rörelseresultat (tkr) - - 12 505
Antal anställda - - 12 505
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

D.J. Elgérus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 505 företag i länet.

Rörelsemarginal

D.J. Elgérus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 42.6%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 505 företag i länet.

Antal anställda

D.J. Elgérus Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 505 i länet.

Soliditet

D.J. Elgérus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 14.1%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 505 i länet.

Värderating

D.J. Elgérus Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 40

D.J. Elgérus Aktiebolag

Org.nr: 556000-5851

Adress:

Ågatan 2

Postnummer:

702 10 Örebro

Telefon:

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 312
Rörelseresultat (tkr) 133
Årets resultat (tkr) 124
Summa eget kapital (tkr) 103
Rörelsemarginal % 42.6
Avk. eget kapital % 306.2
Soliditet % 14.1
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 312
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -8
Andra rörelsekostnader 1
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -172
Rörelseresultat 133
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -9
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -9
Res. efter finans. intkt. och kostn. 124
Skatt 0
Årets resultat 124
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 124
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 393
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 393
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 393
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 36
Sum. operativa oms.tillg. 36
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 304
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 304
Summa tillgångar 733


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 103
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 103


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 498
Ext. finans. skulder, kortfrist. 39
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 537


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 93
Summa operativa skulder 93


Summa skulder och eget kapital 733
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 42.6
Avkastning på eget kapital % 306.2
Soliditet % 14.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 521.4
Kassalikviditet % 258.0
Likviditetsberedskap % 0.97
Räntetäckningsgrad % 14.78
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Örebro)

År: 2017
Antal företag i Örebro: 12 505
Företagets placering i Örebro: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

D.J. Elgérus Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 505 företag i länet.

Rörelsemarginal

D.J. Elgérus Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 42.6%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 505 företag i länet.

Antal anställda

D.J. Elgérus Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 505 i länet.

Soliditet

D.J. Elgérus Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 14.1%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 505 i länet.

Värderating

D.J. Elgérus Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet