Uddeholm Kraft Aktiebolag

Org.nr:

556000-5539

Adress:

Postnummer:

115 77 Stockholm

Telefon:

019-6030500
Antal sökningar:

50

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) - - - -
Summa eget kapital (tkr) 112 112 112 112
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet % 100.9 100.9 100.9 100.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 0 0 0 0
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 0 0 0
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 1 1 1 1
Summa operativa omsättningstillgångar 1 1 1 1
Fordringar på koncern- och intresseföretag 110 110 110 110
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 110 110 110 110
Summa tillgångar 111 111 111 111

Eget kapitalEget kapital, redovisat 112 112 112 112
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 112 112 112 112

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder -1 -1 -1 -1
Summa operativa skulder -1 -1 -1 -1

Summa skulder och eget kapital 111 111 111 111
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % 0.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet % 100.9 100.9 100.9 100.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Likviditetsberedskap % - - - -
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Värmland)

Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 500
Värdeförändring (%) - - 12 500
Tillväxt i omsättning (%) - - 12 500
Rörelsemarginal (%) - - 12 500
Avkastning på eget kapital (%) - - 12 500
Soliditet (%) - - 12 500
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 12 500
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 12 500
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 12 500
Nettoomsättning (tkr) - - 12 500
Rörelseresultat (tkr) - - 12 500
Antal anställda - - 12 500
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Uddeholm Kraft Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 500 företag i länet.

Rörelsemarginal

Uddeholm Kraft Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 500 företag i länet.

Antal anställda

Uddeholm Kraft Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 500 i länet.

Soliditet

Uddeholm Kraft Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 100.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 500 i länet.

Värderating

Uddeholm Kraft Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Toni Johan Kekkinen (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Jukka Pekka Revell (f. 1962) Ledamot, Ordförande
Dan Olov Netzell (f. 1964) Ledamot
Mats Ola Thunell (f. 1972) Extern firmatecknare
Lars Daniel Wassberg (f. 1980) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och förvalta egna och utomstående tillhöriga vattenkraftverk och andra tillgångar till elektrisk kraft, att köpa, sälja och distribuera sådan kraft, konsultationer i ekonomi och skogsfrågor, äga och förvalta fast egendom och värdepappersamt att bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 50

Uddeholm Kraft Aktiebolag

Org.nr: 556000-5539

Adress:

Postnummer:

115 77 Stockholm

Telefon:

019-6030500

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) 0
Summa eget kapital (tkr) 112
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % 0.0
Soliditet % 100.9
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 0
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 0
Skatt 0
Årets resultat 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 0
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 1
Sum. operativa oms.tillg. 1
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 110
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 110
Summa tillgångar 111


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 112
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 112


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder -1
Summa operativa skulder -1


Summa skulder och eget kapital 111
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % 0.0
Soliditet % 100.9
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % -100.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Värmland)

År: 2017
Antal företag i Värmland: 12 500
Företagets placering i Värmland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Uddeholm Kraft Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 500 företag i länet.

Rörelsemarginal

Uddeholm Kraft Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 500 företag i länet.

Antal anställda

Uddeholm Kraft Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 500 i länet.

Soliditet

Uddeholm Kraft Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 100.9%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 500 i länet.

Värderating

Uddeholm Kraft Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Toni Johan Kekkinen (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Jukka Pekka Revell (f. 1962) Ledamot, Ordförande
Dan Olov Netzell (f. 1964) Ledamot
Mats Ola Thunell (f. 1972) Extern firmatecknare
Lars Daniel Wassberg (f. 1980) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och förvalta egna och utomstående tillhöriga vattenkraftverk och andra tillgångar till elektrisk kraft, att köpa, sälja och distribuera sådan kraft, konsultationer i ekonomi och skogsfrågor, äga och förvalta fast egendom och värdepappersamt att bedriva därmed förenlig verksamhet.