Volvo Financial Services Aktiebolag

Org.nr:

556000-5406

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-666255
Antal sökningar:

246

Placering i länet:
40
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 35 31 34 32
Nettoomsättning (tkr) 294 114 259 168 207 246 173 039
Rörelseresultat (tkr) 185 442 189 383 327 110 1 777 373
Årets resultat (tkr) 184 719 189 719 328 967 1 782 300
Summa eget kapital (tkr) 1 567 771 1 385 172 1 765 440 1 890 894
Rörelsemarginal % 63.1 73.1 157.8 1 027.2
Avk. eget kapital % 12.5 12.0 18.0 115.6
Soliditet % 93.7 93.4 93.9 97.1
Omsättning/anställd (tkr) 8 403 8 360 6 095 5 407
Resultat/anställd (tkr) 5 298 6 109 9 621 55 543
Lön/anställd (tkr) 1 704 1 699 2 176 1 615

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 294 114 259 168 207 246 173 039
Arbetskraftskostnad -59 623 -52 661 -73 982 -51 674
Avskrivningar -2 -10 -20 -56
Andra rörelsekostnader -231 459 -203 041 -128 358 -124 536
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 183 173 186 257 325 866 1 780 685
Övriga rörelsekostnader -761 -330 -3 642 -85
Rörelseresultat 185 442 189 383 327 110 1 777 373
Ränteintäkter 6 165 2 310 7 192
Räntekostnader -40 -329 -164 -645
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -137 785 -457 -1 807
Finansnetto -171 621 1 689 4 740
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 185 271 190 004 328 799 1 782 113
Skatt -552 -285 168 187
Årets resultat 184 719 189 719 328 967 1 782 300
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 184 719 189 719 328 967 1 782 300
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 2
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 1
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 8 17 37
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 8 17 37
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 341 913 1 341 913 1 460 615 1 390 529
Summa operativa anläggningstillgångar 1 341 913 1 341 921 1 460 632 1 390 566
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 117 397 175 0
Övriga omsättningstillgångar 908 991 4 031 14 884
Summa operativa omsättningstillgångar 1 025 1 388 4 206 14 884
Fordringar på koncern- och intresseföretag 328 060 136 756 412 949 540 059
Övriga externa finansiella tillgångar 2 694 2 915 2 978 2 194
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 330 754 139 671 415 927 542 253
Summa tillgångar 1 673 692 1 482 980 1 880 765 1 947 703

Eget kapitalEget kapital, redovisat 1 567 771 1 385 172 1 765 440 1 890 894
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 567 771 1 385 172 1 765 440 1 890 894

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 870 511 1 750 2 288
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 69 926 66 455 61 868 25 998
Summa finansiella skulder 70 796 66 966 63 618 28 286

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 669 2 306 4 477 3 313
Leverantörsskulder 4 805 4 918 8 877 6 403
Övriga kortfristiga skulder 29 651 23 618 38 353 18 807
Summa operativa skulder 35 125 30 842 51 707 28 523

Summa skulder och eget kapital 1 673 692 1 482 980 1 880 765 1 947 703
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 63.1 73.1 157.8 1 027.2
Avkastning på eget kapital % 12.5 12.0 18.0 115.6
Soliditet % 93.7 93.4 93.9 97.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 4.5 4.8 3.6 1.5
Kassalikviditet % 1.0 1.0 4.0 29.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 4 632.78 578.52 2 005.87 2 763.97
Omsättning per anställd (tkr) 8 403 8 360 6 095 5 407
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 298 6 109 9 621 55 543
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 704 1 699 2 176 1 615

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 40
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 40 93 293
Värdeförändring (%) 7.0 6 438 93 293
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 4 041 93 293
Rörelsemarginal (%) 63.1 119 93 293
Avkastning på eget kapital (%) 12.5 8 432 93 293
Soliditet (%) 93.7 59 93 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 403 509 93 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 298 53 93 293
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 704 41 93 293
Nettoomsättning (tkr) 294 114 510 93 293
Rörelseresultat (tkr) 185 442 62 93 293
Antal anställda 35 1 504 93 293
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Volvo Financial Services Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 510 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Financial Services Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 63.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 119 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året 35 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 504 största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 93.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det 59 mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Volvo Financial Services Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Christian Jaeger (f. 1969) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Gustav Gurander (f. 1961) Ledamot, Ordförande
Andrew Patrick Hehir (f. 1977) Ledamot
Tord Magnus Heidenvall (f. 1973) Extern firmatecknare
Håkan Mikael Gisslén (f. 1956) Extern firmatecknare
Johan Olof Palmgren (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag - bedriva finansieringsverksamhet och fastighetsrörelse samt äga ochförvalta aktier.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 246

Volvo Financial Services Aktiebolag

Org.nr: 556000-5406

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-666255

Bolaget

Värderating: VVV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 35
Nettooms (tkr) 294 114
Rörelseresultat (tkr) 185 442
Årets resultat (tkr) 184 719
Summa eget kapital (tkr) 1 567 771
Rörelsemarginal % 63.1
Avk. eget kapital % 12.5
Soliditet % 93.7
Omsättning/anställd (tkr) 8 403
Resultat/anställd (tkr) 5 298
Lön/anställd (tkr) 1 704

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 294 114
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2
Andra rörelsekostnader -231 459
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 183 173
Övriga rörelsekostnader -761
Rörelseresultat 185 442
Ränteintäkter 6
Räntekostnader -40
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -137
Finansnetto -171
Res. efter finans. intkt. och kostn. 185 271
Skatt -552
Årets resultat 184 719
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 184 719
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 1 341 913
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 341 913
Varulager 0
Kundfordringar 117
Övriga omsättningstillgångar 908
Sum. operativa oms.tillg. 1 025
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 328 060
Övriga externa finansiella tillgångar 2 694
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 330 754
Summa tillgångar 1 673 692


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 1 567 771
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 1 567 771


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 870
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 69 926
Summa finansiella skulder 70 796


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 669
Leverantörsskulder 4 805
Övriga kortfristiga skulder 29 651
Summa operativa skulder 35 125


Summa skulder och eget kapital 1 673 692
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 63.1
Avkastning på eget kapital % 12.5
Soliditet % 93.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 4.5
Kassalikviditet % 1.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 4 632.78
Omsättning per anställd (tkr) 8 403
Rörelseresultat per anställd (tkr) 5 298
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 704

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 293
Företagets placering i Västra götaland: 40
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 40
Värdeförändring (%) 6 438
Tillväxt i omsättning (%) 4 041
Rörelsemarginal (%) 119
Avkastning på eget kapital (%) 8 432
Soliditet (%) 59
Nettoomsättning per anställd (tkr) 509
Rörelseresultat per anställd (tkr) 53
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 41
Nettoomsättning (tkr) 510
Rörelseresultat (tkr) 62
Antal anställda 1 504

Analys

Omsättning

Volvo Financial Services Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 510 största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Financial Services Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 63.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%. Företaget har under jämförelseåret den 119 högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året 35 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 504 största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 93.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 43%. Företaget är under jämförelseåret det 59 mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Volvo Financial Services Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Christian Jaeger (f. 1969) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Gustav Gurander (f. 1961) Ledamot, Ordförande
Andrew Patrick Hehir (f. 1977) Ledamot
Tord Magnus Heidenvall (f. 1973) Extern firmatecknare
Håkan Mikael Gisslén (f. 1956) Extern firmatecknare
Johan Olof Palmgren (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag - bedriva finansieringsverksamhet och fastighetsrörelse samt äga ochförvalta aktier.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 35
Nettoomsättning (tkr) 294 114
Rörelseresultat (tkr) 185 442
Årets resultat (tkr) 182 039
Summa eget kapital (tkr) 1 567 771
Rörelsemarginal (%) 63.1
Avk. eget kapital (%) 12.5
Soliditet (%) 93.7
Omsättning/anställd (tkr) 8 403
Resultat/anställd (tkr) 5 298
Lön/anställd (tkr) 1 704