Volvo Financial Services Aktiebolag

Org.nr:

556000-5406

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-666255
Antal sökningar:

255

Placering i länet:
76
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 35 35 31 34
Nettoomsättning (tkr) 337 053 294 114 259 168 207 246
Rörelseresultat (tkr) 30 760 185 442 189 383 327 110
Årets resultat (tkr) 27 736 182 039 185 289 324 467
Summa eget kapital (tkr) 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440
Rörelsemarginal % 9.1 63.1 73.1 157.8
Avk. eget kapital % 3.1 12.5 12.0 18.0
Soliditet % 13.0 93.7 93.4 93.9
Omsättning/anställd (tkr) 9 630 8 403 8 360 6 095
Resultat/anställd (tkr) 879 5 298 6 109 9 621
Lön/anställd (tkr) 1 930 1 704 1 699 2 176

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 337 053 294 114 259 168 207 246
Arbetskraftskostnad -67 540 -59 623 -52 661 -73 982
Avskrivningar 0 -2 -10 -20
Andra rörelsekostnader -267 717 -231 459 -203 041 -128 358
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 588 183 173 186 257 325 866
Övriga rörelsekostnader -624 -761 -330 -3 642
Rörelseresultat 30 760 185 442 189 383 327 110
Ränteintäkter 1 6 165 2 310
Räntekostnader -2 885 -40 -329 -164
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 25 -137 785 -457
Finansnetto -2 859 -171 621 1 689
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 27 901 185 271 190 004 328 799
Skatt -165 -552 -285 168
Årets resultat 27 736 184 719 189 719 328 967
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 27 736 184 719 189 719 328 967
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 8 17
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 8 17
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 341 939 1 341 913 1 341 913 1 460 615
Summa operativa anläggningstillgångar 1 341 939 1 341 913 1 341 921 1 460 632
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 117 397 175
Övriga omsättningstillgångar 1 584 908 991 4 031
Summa operativa omsättningstillgångar 1 584 1 025 1 388 4 206
Fordringar på koncern- och intresseföretag 160 938 328 060 136 756 412 949
Övriga externa finansiella tillgångar 2 880 2 694 2 915 2 978
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 163 818 330 754 139 671 415 927
Summa tillgångar 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765

Eget kapitalEget kapital, redovisat 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 195 523 1 567 771 1 385 172 1 765 440

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 1 211 870 511 1 750
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 274 154 69 926 66 455 61 868
Summa finansiella skulder 1 275 365 70 796 66 966 63 618

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 777 669 2 306 4 477
Leverantörsskulder 6 268 4 805 4 918 8 877
Övriga kortfristiga skulder 29 408 29 651 23 618 38 353
Summa operativa skulder 36 453 35 125 30 842 51 707

Summa skulder och eget kapital 1 507 341 1 673 692 1 482 980 1 880 765
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.1 63.1 73.1 157.8
Avkastning på eget kapital % 3.1 12.5 12.0 18.0
Soliditet % 13.0 93.7 93.4 93.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 652.3 4.5 4.8 3.6
Kassalikviditet % 0.0 1.0 1.0 4.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 10.67 4 632.78 578.52 2 005.87
Omsättning per anställd (tkr) 9 630 8 403 8 360 6 095
Rörelseresultat per anställd (tkr) 879 5 298 6 109 9 621
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 930 1 704 1 699 2 176

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: 76
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 76 94 442
Värdeförändring (%) -38.0 8 900 94 442
Tillväxt i omsättning (%) 15.0 2 661 94 442
Rörelsemarginal (%) 9.1 3 429 94 442
Avkastning på eget kapital (%) 3.1 8 039 94 442
Soliditet (%) 13.0 9 021 94 442
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 630 321 94 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) 879 405 94 442
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 930 20 94 442
Nettoomsättning (tkr) 337 053 304 94 442
Rörelseresultat (tkr) 30 760 217 94 442
Antal anställda 35 1 047 94 442
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Volvo Financial Services Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det 304 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Financial Services Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 3 429 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året 35 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6.5. Företaget är under jämförelseåret den 1 047 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 9 021 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Volvo Financial Services Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Christian Jaeger (f. 1969) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Gustav Gurander (f. 1961) Ledamot, Ordförande
Andrew Patrick Hehir (f. 1977) Ledamot
Håkan Mikael Gisslén (f. 1956) Extern firmatecknare
Tord Magnus Heidenvall (f. 1973) Extern firmatecknare
Fredrik Pierre Roger Jonsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag - bedriva finansieringsverksamhet och fastighetsrörelse samt äga ochförvalta aktier.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - - - -
Avk. eget kapital (%) - - - -
Soliditet (%) - - - -
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 255

Volvo Financial Services Aktiebolag

Org.nr: 556000-5406

Adress:

Postnummer:

405 08 Göteborg

Telefon:

031-666255

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 35
Nettooms (tkr) 337 053
Rörelseresultat (tkr) 30 760
Årets resultat (tkr) 27 736
Summa eget kapital (tkr) 195 523
Rörelsemarginal % 9.1
Avk. eget kapital % 3.1
Soliditet % 13.0
Omsättning/anställd (tkr) 9 630
Resultat/anställd (tkr) 879
Lön/anställd (tkr) 1 930

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 337 053
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader -267 717
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 29 588
Övriga rörelsekostnader -624
Rörelseresultat 30 760
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -2 885
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 25
Finansnetto -2 859
Res. efter finans. intkt. och kostn. 27 901
Skatt -165
Årets resultat 27 736
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 27 736
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 1 341 939
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 341 939
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 1 584
Sum. operativa oms.tillg. 1 584
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 160 938
Övriga externa finansiella tillgångar 2 880
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 163 818
Summa tillgångar 1 507 341


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 195 523
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 195 523


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 1 211
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 1 274 154
Summa finansiella skulder 1 275 365


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 777
Leverantörsskulder 6 268
Övriga kortfristiga skulder 29 408
Summa operativa skulder 36 453


Summa skulder och eget kapital 1 507 341
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 9.1
Avkastning på eget kapital % 3.1
Soliditet % 13.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 652.3
Kassalikviditet % 0.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 10.67
Omsättning per anställd (tkr) 9 630
Rörelseresultat per anställd (tkr) 879
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 930

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 442
Företagets placering i Västra götaland: 76
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 76
Värdeförändring (%) 8 900
Tillväxt i omsättning (%) 2 661
Rörelsemarginal (%) 3 429
Avkastning på eget kapital (%) 8 039
Soliditet (%) 9 021
Nettoomsättning per anställd (tkr) 321
Rörelseresultat per anställd (tkr) 405
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 20
Nettoomsättning (tkr) 304
Rörelseresultat (tkr) 217
Antal anställda 1 047

Analys

Omsättning

Volvo Financial Services Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 13%. Företaget är under jämförelseåret det 304 största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Volvo Financial Services Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 3 429 högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året 35 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6.5. Företaget är under jämförelseåret den 1 047 största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Volvo Financial Services Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 13.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det 9 021 mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Volvo Financial Services Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Nils Christian Jaeger (f. 1969) Ledamot, Verkställande direktör
Jan Gustav Gurander (f. 1961) Ledamot, Ordförande
Andrew Patrick Hehir (f. 1977) Ledamot
Håkan Mikael Gisslén (f. 1956) Extern firmatecknare
Tord Magnus Heidenvall (f. 1973) Extern firmatecknare
Fredrik Pierre Roger Jonsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - utan att driva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen om kreditmarknadsbolag - bedriva finansieringsverksamhet och fastighetsrörelse samt äga ochförvalta aktier.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 35
Nettoomsättning (tkr) 337 053
Rörelseresultat (tkr) 30 760
Årets resultat (tkr) 27 736
Summa eget kapital (tkr) 195 523
Rörelsemarginal (%) 9.1
Avk. eget kapital (%) 3.1
Soliditet (%) 13.0
Omsättning/anställd (tkr) 9 630
Resultat/anställd (tkr) 879
Lön/anställd (tkr) 1 930