Husqvarna Aktiebolag

Org.nr:

556000-5331

Adress:

Postnummer:

561 82 Huskvarna

Telefon:

036-146500
Antal sökningar:

406

Placering i länet:
1
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 852 1 775 1 770 1 669
Nettoomsättning (tkr) 15 662 000 14 231 000 12 763 000 11 453 000
Rörelseresultat (tkr) 2 517 000 5 877 000 2 589 000 2 172 000
Årets resultat (tkr) 1 852 000 4 544 000 1 845 000 779 000
Summa eget kapital (tkr) 24 307 680 23 044 000 19 563 000 18 700 500
Rörelsemarginal % 16.1 41.3 20.3 19.0
Avk. eget kapital % 10.3 22.3 10.2 6.3
Soliditet % 59.1 58.8 51.9 49.9
Omsättning/anställd (tkr) 8 457 8 017 7 211 6 862
Resultat/anställd (tkr) 1 359 3 311 1 463 1 301
Lön/anställd (tkr) 879 770 784 720

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 15 662 000 14 231 000 12 763 000 11 453 000
Arbetskraftskostnad -1 628 000 -1 366 000 -1 387 000 -1 202 000
Avskrivningar -607 000 -528 000 -464 000 -119 000
Andra rörelsekostnader -11 718 000 -10 460 000 -9 724 000 -9 434 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 808 000 3 999 000 1 402 000 1 474 000
Övriga rörelseintäkter 0 1 000 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 -1 000 0
Rörelseresultat 2 517 000 5 877 000 2 589 000 2 172 000
Ränteintäkter 76 000 72 000 62 000 52 000
Räntekostnader -359 000 -17 000 -239 000 -290 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 660 000 -1 043 000 -333 000 -949 000
Finansnetto 377 000 -988 000 -510 000 -1 187 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 894 000 4 889 000 2 079 000 985 000
Skatt -449 980 -141 000 -129 500 200 440
Årets resultat 2 444 020 4 748 000 1 949 500 1 185 440
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 444 020 4 748 000 1 949 500 1 185 440
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -592 020 0 19 500 1 560
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -166 980 0 5 500 440
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 803 000 1 683 000 1 633 000 1 472 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 803 000 1 683 000 1 633 000 1 472 000
Byggnader och mark 0 181 000 174 000 131 000
Maskiner och inventarier 0 954 000 434 000 394 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 749 000 355 000 727 000 593 000
Summa materiella anläggningstillgångar 1 749 000 1 490 000 1 335 000 1 118 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 29 128 000 29 136 000 29 133 000
Summa operativa anläggningstillgångar 3 552 000 32 301 000 32 104 000 31 723 000
Varulager 1 676 000 1 513 000 1 414 000 1 449 000
Kundfordringar 467 000 414 000 348 000 332 000
Övriga omsättningstillgångar 720 000 728 000 622 000 932 000
Summa operativa omsättningstillgångar 2 863 000 2 655 000 2 384 000 2 713 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 646 000 3 633 000 2 621 000 2 451 000
Övriga externa finansiella tillgångar 29 791 000 172 000 381 000 429 000
Likvida medel 265 000 412 000 238 000 166 000
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 34 702 000 4 217 000 3 240 000 3 046 000
Summa tillgångar 41 117 000 39 173 000 37 728 000 37 482 000

Eget kapitalEget kapital, redovisat 23 679 000 23 044 000 19 563 000 18 681 000
EK-andel av obeskattade reserver 628 680 0 0 19 500
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 24 307 680 23 044 000 19 563 000 18 700 500

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 8 471 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 6 875 000 0 10 136 000 1 761 000
Summa finansiella skulder 6 875 000 0 10 136 000 10 232 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 4 505 320 4 699 000 4 332 000 5 372 500
Leverantörsskulder 1 242 000 920 000 770 000 703 000
Övriga kortfristiga skulder 4 187 000 10 510 000 2 927 000 2 474 000
Summa operativa skulder 9 934 320 16 129 000 8 029 000 8 549 500

Summa skulder och eget kapital 41 117 000 39 173 000 37 728 000 37 482 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 16.1 41.3 20.3 19.0
Avkastning på eget kapital % 10.3 22.3 10.2 6.3
Soliditet % 59.1 58.8 51.9 49.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 28.3 0.0 51.8 54.7
Kassalikviditet % 12.0 14.0 9.0 29.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.03 0.02 0.01
Räntetäckningsgrad % 9.06 288.59 9.7 4.4
Omsättning per anställd (tkr) 8 457 8 017 7 211 6 862
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 359 3 311 1 463 1 301
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 879 770 784 720

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: 1
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 17 446
Värdeförändring (%) 6.0 1 233 17 446
Tillväxt i omsättning (%) 10.0 882 17 446
Rörelsemarginal (%) 16.1 355 17 446
Avkastning på eget kapital (%) 10.3 1 715 17 446
Soliditet (%) 59.1 563 17 446
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 457 79 17 446
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 359 49 17 446
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 879 33 17 446
Nettoomsättning (tkr) 15 662 000 1 17 446
Rörelseresultat (tkr) 2 517 000 1 17 446
Antal anställda 1 852 1 17 446
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Husqvarna Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 1 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 446 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husqvarna Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 16.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 355 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 446 företag i länet.

Antal anställda

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året 1 852 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 360. Företaget är under jämförelseåret den 1 största arbetsgivaren av 17 446 i länet.

Soliditet

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 59.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 563 mest solventa företaget av 17 446 i länet.

Värderating

Husqvarna Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kai Bertil Wärn (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Thomas Calderwood Johnstone (f. 1955) Ledamot, Ordförande
Katarina Maria Fredrika Martinson (f. 1981) Ledamot
Bengt Daniel Nodhäll (f. 1978) Ledamot
Lars Ture Pettersson (f. 1954) Ledamot
Ulla Viveka Litzén (f. 1956) Ledamot
Carita Rose Elionor Svärd (f. 1968) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Soili Hannele Johansson (f. 1962) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Dan Lennart Byström (f. 1971) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Per Ola Samuel Post (f. 1963) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Bengt Göran Rudén (f. 1960) Extern firmatecknare
Per Eric Ericson (f. 1963) Extern firmatecknare
Eric Johan Stegemyr (f. 1967) Extern firmatecknare
Karl-Magnus Ekesund (f. 1964) Extern firmatecknare
Brian Scott Belanger (f. 1969) Extern firmatecknare
Anders Krister Stefan Johanson (f. 1969) Extern firmatecknare
Mona Evelyn ABbasi (f. 1973) Extern firmatecknare
Karin Hillevi Agranius (f. 1971) Extern firmatecknare
Linda Kristina Glimberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Pär Sigvard Åström (f. 1972) Extern firmatecknare
Sofia Christina Bagge (f. 1976) Extern firmatecknare
Henric Gustav Michael Andersson (f. 1973) Extern firmatecknare
Jan Olof Ytterberg (f. 1961) Extern firmatecknare
Olof Andreas Rangert (f. 1968) Extern firmatecknare
Pavel Hajman (f. 1965) Extern firmatecknare
Gunnar Niklas Broberg (f. 1969) Extern firmatecknare
Valentin Dahlhaus (f. 1973) Extern firmatecknare
Tobias Ulf Neuberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Hamish Stuart Mabon (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva industriell och kommersiell verksamhet med produkter för skogsavverkning, röjning och trädgårdsunderhåll, produkter för bearbetning av hårda material, andra motorprodukter ävensom attidka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 13 252 12 704 13 572 14 337
Nettoomsättning (tkr) 39 394 000 35 982 000 36 170 000 32 838 000
Rörelseresultat (tkr) 3 790 000 3 218 000 2 827 000 1 591 000
Årets resultat (tkr) 2 660 000 2 104 000 1 888 000 831 000
Summa eget kapital (tkr) 15 667 000 14 365 000 13 061 000 12 170 000
Rörelsemarginal (%) 9.6 8.9 7.8 4.8
Avk. eget kapital (%) 17.7 15.3 15.0 7.1
Soliditet (%) 44.2 43.6 44.0 41.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 973 2 832 2 665 2 290
Resultat/anställd (tkr) 286 253 208 111
Lön/anställd (tkr) 476 452 416 357


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 406

Husqvarna Aktiebolag

Org.nr: 556000-5331

Adress:

Postnummer:

561 82 Huskvarna

Telefon:

036-146500

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 1 852
Nettooms (tkr) 15 662 000
Rörelseresultat (tkr) 2 517 000
Årets resultat (tkr) 2 444 020
Summa eget kapital (tkr) 24 307 680
Rörelsemarginal % 16.1
Avk. eget kapital % 10.3
Soliditet % 59.1
Omsättning/anställd (tkr) 8 457
Resultat/anställd (tkr) 1 359
Lön/anställd (tkr) 879

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 15 662 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -607 000
Andra rörelsekostnader -11 718 000
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 808 000
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 2 517 000
Ränteintäkter 76 000
Räntekostnader -359 000
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 660 000
Finansnetto 377 000
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 894 000
Skatt -449 980
Årets resultat 2 444 020
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 444 020
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -592 020
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -166 980
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 1 803 000
Sum. immater. anlägg.tillg. 1 803 000
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 1 749 000
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 749 000
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 552 000
Varulager 1 676 000
Kundfordringar 467 000
Övriga omsättningstillgångar 720 000
Sum. operativa oms.tillg. 2 863 000
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 4 646 000
Övriga externa finansiella tillgångar 29 791 000
Likvida medel 265 000
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 34 702 000
Summa tillgångar 41 117 000


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 23 679 000
EK-andel av obeskattade reserver 628 680
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 24 307 680


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 6 875 000
Summa finansiella skulder 6 875 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 4 505 320
Leverantörsskulder 1 242 000
Övriga kortfristiga skulder 4 187 000
Summa operativa skulder 9 934 320


Summa skulder och eget kapital 41 117 000
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 16.1
Avkastning på eget kapital % 10.3
Soliditet % 59.1
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 28.3
Kassalikviditet % 12.0
Likviditetsberedskap % 0.02
Räntetäckningsgrad % 9.06
Omsättning per anställd (tkr) 8 457
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 359
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 879

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2017
Antal företag i Jönköping: 17 446
Företagets placering i Jönköping: 1
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1
Värdeförändring (%) 1 233
Tillväxt i omsättning (%) 882
Rörelsemarginal (%) 355
Avkastning på eget kapital (%) 1 715
Soliditet (%) 563
Nettoomsättning per anställd (tkr) 79
Rörelseresultat per anställd (tkr) 49
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 33
Nettoomsättning (tkr) 1
Rörelseresultat (tkr) 1
Antal anställda 1

Analys

Omsättning

Husqvarna Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 10.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 1 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 446 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husqvarna Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 16.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 355 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 446 företag i länet.

Antal anställda

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året 1 852 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 360. Företaget är under jämförelseåret den 1 största arbetsgivaren av 17 446 i länet.

Soliditet

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 59.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 563 mest solventa företaget av 17 446 i länet.

Värderating

Husqvarna Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kai Bertil Wärn (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Thomas Calderwood Johnstone (f. 1955) Ledamot, Ordförande
Katarina Maria Fredrika Martinson (f. 1981) Ledamot
Bengt Daniel Nodhäll (f. 1978) Ledamot
Lars Ture Pettersson (f. 1954) Ledamot
Ulla Viveka Litzén (f. 1956) Ledamot
Carita Rose Elionor Svärd (f. 1968) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Soili Hannele Johansson (f. 1962) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Dan Lennart Byström (f. 1971) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Per Ola Samuel Post (f. 1963) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Bengt Göran Rudén (f. 1960) Extern firmatecknare
Per Eric Ericson (f. 1963) Extern firmatecknare
Eric Johan Stegemyr (f. 1967) Extern firmatecknare
Karl-Magnus Ekesund (f. 1964) Extern firmatecknare
Brian Scott Belanger (f. 1969) Extern firmatecknare
Anders Krister Stefan Johanson (f. 1969) Extern firmatecknare
Mona Evelyn ABbasi (f. 1973) Extern firmatecknare
Karin Hillevi Agranius (f. 1971) Extern firmatecknare
Linda Kristina Glimberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Pär Sigvard Åström (f. 1972) Extern firmatecknare
Sofia Christina Bagge (f. 1976) Extern firmatecknare
Henric Gustav Michael Andersson (f. 1973) Extern firmatecknare
Jan Olof Ytterberg (f. 1961) Extern firmatecknare
Olof Andreas Rangert (f. 1968) Extern firmatecknare
Pavel Hajman (f. 1965) Extern firmatecknare
Gunnar Niklas Broberg (f. 1969) Extern firmatecknare
Valentin Dahlhaus (f. 1973) Extern firmatecknare
Tobias Ulf Neuberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Hamish Stuart Mabon (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva industriell och kommersiell verksamhet med produkter för skogsavverkning, röjning och trädgårdsunderhåll, produkter för bearbetning av hårda material, andra motorprodukter ävensom attidka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 1 852
Nettoomsättning (tkr) 15 662 000
Rörelseresultat (tkr) 2 517 000
Årets resultat (tkr) 1 852 000
Summa eget kapital (tkr) 24 307 680
Rörelsemarginal (%) 16.1
Avk. eget kapital (%) 10.3
Soliditet (%) 59.1
Omsättning/anställd (tkr) 8 457
Resultat/anställd (tkr) 1 359
Lön/anställd (tkr) 879