Husqvarna Aktiebolag

Org.nr:

556000-5331

Adress:

Postnummer:

561 82 Huskvarna

Telefon:

036-146500
Antal sökningar:

392

Placering i länet:
1
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 775 1 770 1 669 1 736
Nettoomsättning (tkr) 14 231 000 12 763 000 11 453 000 10 442 000
Rörelseresultat (tkr) 5 877 000 2 589 000 2 172 000 1 427 000
Årets resultat (tkr) 4 748 000 1 949 500 1 185 440 1 241 200
Summa eget kapital (tkr) 23 044 000 19 563 000 18 700 500 18 657 060
Rörelsemarginal % 41.3 20.3 19.0 13.7
Avk. eget kapital % 22.3 10.2 6.3 6.7
Soliditet % 58.8 51.9 49.9 50.5
Omsättning/anställd (tkr) 8 017 7 211 6 862 6 015
Resultat/anställd (tkr) 3 311 1 463 1 301 822
Lön/anställd (tkr) 770 784 720 666

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 231 000 12 763 000 11 453 000 10 442 000
Arbetskraftskostnad -1 366 000 -1 387 000 -1 202 000 -1 156 000
Avskrivningar -528 000 -464 000 -119 000 -472 000
Andra rörelsekostnader -10 460 000 -9 724 000 -9 434 000 -8 718 000
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 999 000 1 402 000 1 474 000 1 330 000
Övriga rörelseintäkter 1 000 0 0 1 000
Övriga rörelsekostnader 0 -1 000 0 0
Rörelseresultat 5 877 000 2 589 000 2 172 000 1 427 000
Ränteintäkter 72 000 62 000 52 000 52 000
Räntekostnader -17 000 -239 000 -290 000 -348 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -1 043 000 -333 000 -949 000 -19 000
Finansnetto -988 000 -510 000 -1 187 000 -315 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 889 000 2 079 000 985 000 1 112 000
Skatt -141 000 -129 500 200 440 129 200
Årets resultat 4 748 000 1 949 500 1 185 440 1 241 200
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 748 000 1 949 500 1 185 440 1 241 200
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 19 500 1 560 46 800
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 5 500 440 13 200
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 683 000 1 633 000 1 472 000 1 540 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 683 000 1 633 000 1 472 000 1 540 000
Byggnader och mark 181 000 174 000 131 000 127 000
Maskiner och inventarier 954 000 434 000 394 000 368 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 355 000 727 000 593 000 329 000
Summa materiella anläggningstillgångar 1 490 000 1 335 000 1 118 000 824 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 29 128 000 29 136 000 29 133 000 28 330 000
Summa operativa anläggningstillgångar 32 301 000 32 104 000 31 723 000 30 694 000
Varulager 1 513 000 1 414 000 1 449 000 1 317 000
Kundfordringar 414 000 348 000 332 000 336 000
Övriga omsättningstillgångar 728 000 622 000 932 000 502 000
Summa operativa omsättningstillgångar 2 655 000 2 384 000 2 713 000 2 155 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 633 000 2 621 000 2 451 000 3 717 000
Övriga externa finansiella tillgångar 172 000 381 000 429 000 258 000
Likvida medel 412 000 238 000 166 000 89 000
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 217 000 3 240 000 3 046 000 4 064 000
Summa tillgångar 39 173 000 37 728 000 37 482 000 36 913 000

Eget kapitalEget kapital, redovisat 23 044 000 19 563 000 18 681 000 18 636 000
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 19 500 21 060
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 23 044 000 19 563 000 18 700 500 18 657 060

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 8 471 000 8 575 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 10 136 000 1 761 000 1 431 000
Summa finansiella skulder 0 10 136 000 10 232 000 10 006 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 4 699 000 4 332 000 5 372 500 6 266 940
Leverantörsskulder 920 000 770 000 703 000 637 000
Övriga kortfristiga skulder 10 510 000 2 927 000 2 474 000 1 346 000
Summa operativa skulder 16 129 000 8 029 000 8 549 500 8 249 940

Summa skulder och eget kapital 39 173 000 37 728 000 37 482 000 36 913 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 41.3 20.3 19.0 13.7
Avkastning på eget kapital % 22.3 10.2 6.3 6.7
Soliditet % 58.8 51.9 49.9 50.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 51.8 54.7 53.6
Kassalikviditet % 14.0 9.0 29.0 27.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.02 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 288.59 9.7 4.4 4.2
Omsättning per anställd (tkr) 8 017 7 211 6 862 6 015
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 311 1 463 1 301 822
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770 784 720 666

Rankning i länet (Jönköping)

Företagets placering i Jönköping: 1
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 17 308
Värdeförändring (%) 28.0 819 17 308
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 951 17 308
Rörelsemarginal (%) 41.3 41 17 308
Avkastning på eget kapital (%) 22.3 1 422 17 308
Soliditet (%) 58.8 785 17 308
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 017 105 17 308
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 311 16 17 308
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770 93 17 308
Nettoomsättning (tkr) 14 231 000 1 17 308
Rörelseresultat (tkr) 5 877 000 1 17 308
Antal anställda 1 775 1 17 308
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Husqvarna Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 308 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husqvarna Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 41.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 41 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 308 företag i länet.

Antal anställda

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året 1 775 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 384. Företaget är under jämförelseåret den 1 största arbetsgivaren av 17 308 i länet.

Soliditet

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 58.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 785 mest solventa företaget av 17 308 i länet.

Värderating

Husqvarna Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kai Bertil Wärn (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Thomas Calderwood Johnstone (f. 1955) Ledamot, Ordförande
Ulla Viveka Litzén (f. 1956) Ledamot
Lars Ture Pettersson (f. 1954) Ledamot
Bengt Daniel Nodhäll (f. 1978) Ledamot
Katarina Maria Fredrika Martinson (f. 1981) Ledamot
Soili Hannele Johansson (f. 1962) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Eva Annika Marie Ögren (f. 1965) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Carita Rose Elionor Svärd (f. 1968) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Lotta Britta Elisabeth Widehäll (f. 1976) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Olof Andreas Rangert (f. 1968) Extern firmatecknare
Pavel Hajman (f. 1965) Extern firmatecknare
Gunnar Niklas Broberg (f. 1969) Extern firmatecknare
Valentin Dahlhaus (f. 1973) Extern firmatecknare
Tobias Ulf Neuberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Bengt Göran Rudén (f. 1960) Extern firmatecknare
Per Eric Ericson (f. 1963) Extern firmatecknare
Eric Johan Stegemyr (f. 1967) Extern firmatecknare
Karl-Magnus Ekesund (f. 1964) Extern firmatecknare
Brian Scott Belanger (f. 1969) Extern firmatecknare
Jan Olof Ytterberg (f. 1961) Extern firmatecknare
Henric Gustav Michael Andersson (f. 1973) Extern firmatecknare
Sofia Christina Bagge (f. 1976) Extern firmatecknare
Pär Sigvard Åström (f. 1972) Extern firmatecknare
Linda Kristina Glimberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Anders Krister Stefan Johanson (f. 1969) Extern firmatecknare
Mona Evelyn ABbasi (f. 1973) Extern firmatecknare
Karin Hillevi Agranius (f. 1971) Extern firmatecknare
Hamish Stuart Mabon (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva industriell och kommersiell verksamhet med produkter för skogsavverkning, röjning och trädgårdsunderhåll, produkter för bearbetning av hårda material, andra motorprodukter ävensom attidka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 12 704 13 572 14 337 14 156
Nettoomsättning (tkr) 35 982 000 36 170 000 32 838 000 30 307 000
Rörelseresultat (tkr) 3 218 000 2 827 000 1 591 000 1 608 000
Årets resultat (tkr) 2 104 000 1 888 000 831 000 916 000
Summa eget kapital (tkr) 14 365 000 13 061 000 12 170 000 11 390 000
Rörelsemarginal (%) 8.9 7.8 4.8 5.3
Avk. eget kapital (%) 15.3 15.0 7.1 8.0
Soliditet (%) 43.6 44.0 41.5 42.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 832 2 665 2 290 2 141
Resultat/anställd (tkr) 253 208 111 114
Lön/anställd (tkr) 452 416 357 5


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 392

Husqvarna Aktiebolag

Org.nr: 556000-5331

Adress:

Postnummer:

561 82 Huskvarna

Telefon:

036-146500

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1 775
Nettooms (tkr) 14 231 000
Rörelseresultat (tkr) 5 877 000
Årets resultat (tkr) 4 748 000
Summa eget kapital (tkr) 23 044 000
Rörelsemarginal % 41.3
Avk. eget kapital % 22.3
Soliditet % 58.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 017
Resultat/anställd (tkr) 3 311
Lön/anställd (tkr) 770

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 14 231 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -528 000
Andra rörelsekostnader -10 460 000
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 999 000
Övriga rörelseintäkter 1 000
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 5 877 000
Ränteintäkter 72 000
Räntekostnader -17 000
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -1 043 000
Finansnetto -988 000
Res. efter finans. intkt. och kostn. 4 889 000
Skatt -141 000
Årets resultat 4 748 000
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 4 748 000
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 1 683 000
Sum. immater. anlägg.tillg. 1 683 000
Byggnader och mark 181 000
Maskiner och inventarier 954 000
Övr. materiella anläggningstillg. 355 000
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 490 000
And. i koncern- & intressefrtg. 29 128 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 32 301 000
Varulager 1 513 000
Kundfordringar 414 000
Övriga omsättningstillgångar 728 000
Sum. operativa oms.tillg. 2 655 000
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 3 633 000
Övriga externa finansiella tillgångar 172 000
Likvida medel 412 000
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 217 000
Summa tillgångar 39 173 000


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 23 044 000
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 23 044 000


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 4 699 000
Leverantörsskulder 920 000
Övriga kortfristiga skulder 10 510 000
Summa operativa skulder 16 129 000


Summa skulder och eget kapital 39 173 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 41.3
Avkastning på eget kapital % 22.3
Soliditet % 58.8
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 14.0
Likviditetsberedskap % 0.03
Räntetäckningsgrad % 288.59
Omsättning per anställd (tkr) 8 017
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 311
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 770

Rankning i länet (Jönköping)

År: 2016
Antal företag i Jönköping: 17 308
Företagets placering i Jönköping: 1
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 1
Värdeförändring (%) 819
Tillväxt i omsättning (%) 951
Rörelsemarginal (%) 41
Avkastning på eget kapital (%) 1 422
Soliditet (%) 785
Nettoomsättning per anställd (tkr) 105
Rörelseresultat per anställd (tkr) 16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 93
Nettoomsättning (tkr) 1
Rörelseresultat (tkr) 1
Antal anställda 1

Analys

Omsättning

Husqvarna Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 största företaget i länet med avseende på omsättning av 17 308 företag i länet.

Rörelsemarginal

Husqvarna Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 41.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 41 högsta nivån på rörelsemarginal av 17 308 företag i länet.

Antal anställda

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året 1 775 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 384. Företaget är under jämförelseåret den 1 största arbetsgivaren av 17 308 i länet.

Soliditet

Husqvarna Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 58.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 785 mest solventa företaget av 17 308 i länet.

Värderating

Husqvarna Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Kai Bertil Wärn (f. 1959) Ledamot, Verkställande direktör
Thomas Calderwood Johnstone (f. 1955) Ledamot, Ordförande
Ulla Viveka Litzén (f. 1956) Ledamot
Lars Ture Pettersson (f. 1954) Ledamot
Bengt Daniel Nodhäll (f. 1978) Ledamot
Katarina Maria Fredrika Martinson (f. 1981) Ledamot
Soili Hannele Johansson (f. 1962) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Eva Annika Marie Ögren (f. 1965) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Carita Rose Elionor Svärd (f. 1968) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Lotta Britta Elisabeth Widehäll (f. 1976) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Olof Andreas Rangert (f. 1968) Extern firmatecknare
Pavel Hajman (f. 1965) Extern firmatecknare
Gunnar Niklas Broberg (f. 1969) Extern firmatecknare
Valentin Dahlhaus (f. 1973) Extern firmatecknare
Tobias Ulf Neuberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Bengt Göran Rudén (f. 1960) Extern firmatecknare
Per Eric Ericson (f. 1963) Extern firmatecknare
Eric Johan Stegemyr (f. 1967) Extern firmatecknare
Karl-Magnus Ekesund (f. 1964) Extern firmatecknare
Brian Scott Belanger (f. 1969) Extern firmatecknare
Jan Olof Ytterberg (f. 1961) Extern firmatecknare
Henric Gustav Michael Andersson (f. 1973) Extern firmatecknare
Sofia Christina Bagge (f. 1976) Extern firmatecknare
Pär Sigvard Åström (f. 1972) Extern firmatecknare
Linda Kristina Glimberg (f. 1974) Extern firmatecknare
Anders Krister Stefan Johanson (f. 1969) Extern firmatecknare
Mona Evelyn ABbasi (f. 1973) Extern firmatecknare
Karin Hillevi Agranius (f. 1971) Extern firmatecknare
Hamish Stuart Mabon (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva industriell och kommersiell verksamhet med produkter för skogsavverkning, röjning och trädgårdsunderhåll, produkter för bearbetning av hårda material, andra motorprodukter ävensom attidka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 1 775
Nettoomsättning (tkr) 14 231 000
Rörelseresultat (tkr) 5 877 000
Årets resultat (tkr) 4 544 000
Summa eget kapital (tkr) 23 044 000
Rörelsemarginal (%) 41.3
Avk. eget kapital (%) 22.3
Soliditet (%) 58.8
Omsättning/anställd (tkr) 8 017
Resultat/anställd (tkr) 3 311
Lön/anställd (tkr) 770