Göteborgs is Aktiebolag

Org.nr:

556000-5323

Adress:

Fiskhamsgatan 4

Postnummer:

414 58 Göteborg

Telefon:

031-144657
Antal sökningar:

151

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 1 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 160 0
Rörelseresultat (tkr) -14 -15 38 -39
Årets resultat (tkr) -15 -16 37 -40
Summa eget kapital (tkr) 126 142 158 121
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -11.2 -10.7 26.5 -28.4
Soliditet % 89.4 91.0 62.2 46.4
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a 160 n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a 38 n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a 271 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 0 0 160 0
Arbetskraftskostnad 0 -191 -271 -363
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 191 161 363
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -14 -15 -12 -39
Rörelseresultat -14 -15 38 -39
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 -1 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -15 -16 37 -40
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -15 -16 37 -40
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -15 -16 37 -40
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 48 16 24 14
Summa operativa omsättningstillgångar 48 16 24 14
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 93 140 230 247
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 93 140 230 247
Summa tillgångar 141 156 254 261

Eget kapitalEget kapital, redovisat 126 142 158 121
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 126 142 158 121

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 14 14 96 140
Summa operativa skulder 14 14 96 140

Summa skulder och eget kapital 140 156 254 261
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -11.2 -10.7 26.5 -28.4
Soliditet % 89.4 91.0 62.2 46.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 007.0 1 114.0 265.0 186.0
Likviditetsberedskap % - - 1.44 -
Räntetäckningsgrad % -14 -15 38 -39
Omsättning per anställd (tkr) - - 160 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a 38 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 271 -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 93 293
Värdeförändring (%) -19.0 - 93 293
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 93 293
Rörelsemarginal (%) - - 93 293
Avkastning på eget kapital (%) -11.2 - 93 293
Soliditet (%) 89.4 - 93 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 93 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 93 293
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 93 293
Nettoomsättning (tkr) 0 - 93 293
Rörelseresultat (tkr) -14 - 93 293
Antal anställda 0 - 93 293
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Göteborgs is Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Göteborgs is Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 89.4%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Göteborgs is Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med is förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 151

Göteborgs is Aktiebolag

Org.nr: 556000-5323

Adress:

Fiskhamsgatan 4

Postnummer:

414 58 Göteborg

Telefon:

031-144657

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -14
Årets resultat (tkr) -15
Summa eget kapital (tkr) 126
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -11.2
Soliditet % 89.4
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -14
Rörelseresultat -14
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. -15
Skatt 0
Årets resultat -15
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -15
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 48
Sum. operativa oms.tillg. 48
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 93
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 93
Summa tillgångar 141


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 126
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 126


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 14
Summa operativa skulder 14


Summa skulder och eget kapital 140
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -11.2
Soliditet % 89.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 1 007.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -14
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 293
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Göteborgs is Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Göteborgs is Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 89.4%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Göteborgs is Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med is förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.