Göteborgs is Aktiebolag

Org.nr:

556000-5323

Adress:

Fiskhamsgatan 4

Postnummer:

414 58 Göteborg

Telefon:

031-144657
Antal sökningar:

158

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 160
Rörelseresultat (tkr) -13 -14 -15 38
Årets resultat (tkr) -15 -15 -16 36
Summa eget kapital (tkr) 112 126 142 158
Rörelsemarginal % - - - -
Avk. eget kapital % -11.8 -11.2 -10.7 26.5
Soliditet % 67.5 89.4 91.0 62.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a 160
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a 38
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a 271

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 0 0 0 160
Arbetskraftskostnad 0 0 -191 -271
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 191 161
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -13 -14 -15 -12
Rörelseresultat -13 -14 -15 38
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 -1 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -14 -15 -16 37
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -14 -15 -16 37
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -14 -15 -16 37
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 48 48 16 24
Summa operativa omsättningstillgångar 48 48 16 24
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 118 93 140 230
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 118 93 140 230
Summa tillgångar 166 141 156 254

Eget kapitalEget kapital, redovisat 112 126 142 158
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 112 126 142 158

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 54 14 14 96
Summa operativa skulder 54 14 14 96

Summa skulder och eget kapital 166 140 156 254
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % - - - -
Avkastning på eget kapital % -11.8 -11.2 -10.7 26.5
Soliditet % 67.5 89.4 91.0 62.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 307.0 1 007.0 1 114.0 265.0
Likviditetsberedskap % - - - 1.44
Räntetäckningsgrad % -13 -14 -15 38
Omsättning per anställd (tkr) - - - 160
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a 38
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - 271

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 442
Värdeförändring (%) -17.0 - 94 442
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 94 442
Rörelsemarginal (%) - - 94 442
Avkastning på eget kapital (%) -11.8 - 94 442
Soliditet (%) 67.5 - 94 442
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 94 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 94 442
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 94 442
Nettoomsättning (tkr) 0 - 94 442
Rörelseresultat (tkr) -13 - 94 442
Antal anställda 0 - 94 442
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Göteborgs is Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Göteborgs is Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.5%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Göteborgs is Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med is förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 158

Göteborgs is Aktiebolag

Org.nr: 556000-5323

Adress:

Fiskhamsgatan 4

Postnummer:

414 58 Göteborg

Telefon:

031-144657

Bolaget

Värderating: -
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) -13
Årets resultat (tkr) -14
Summa eget kapital (tkr) 112
Rörelsemarginal % -
Avk. eget kapital % -11.8
Soliditet % 67.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 0
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -13
Rörelseresultat -13
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1
Res. efter finans. intkt. och kostn. -14
Skatt 0
Årets resultat -14
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -14
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 0
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 0
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 48
Sum. operativa oms.tillg. 48
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 118
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 118
Summa tillgångar 166


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 112
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 112


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 54
Summa operativa skulder 54


Summa skulder och eget kapital 166
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % -
Avkastning på eget kapital % -11.8
Soliditet % 67.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 307.0
Likviditetsberedskap % -
Räntetäckningsgrad % -13
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 442
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Göteborgs is Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Göteborgs is Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -%. Branschmedian saknas. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Göteborgs is Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 67.5%. Branschmedian saknas. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Göteborgs is Aktiebolag har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka handel med is förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.