Arctic Paper Munkedals Aktiebolag

Org.nr:

556000-5273

Adress:

Postnummer:

455 81 Munkedal

Telefon:

0770-110120

Moderbolag:

ARCTIC PAPER SA
Antal sökningar:

213

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 340 338 324 333
Nettoomsättning (tkr) 1 289 326 1 239 588 1 211 555 1 150 713
Rörelseresultat (tkr) 31 681 -14 243 38 125 -6 078
Årets resultat (tkr) 17 287 -18 758 24 576 -18 524
Summa eget kapital (tkr) 190 480 151 430 174 787 155 495
Rörelsemarginal % 2.5 -1.1 3.1 -0.5
Avk. eget kapital % 11.4 -10.9 17.7 -11.3
Soliditet % 34.6 26.8 29.9 28.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 792 3 667 3 739 3 456
Resultat/anställd (tkr) 93 -42 118 -18
Lön/anställd (tkr) 604 600 588 581

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 289 326 1 239 588 1 211 555 1 150 713
Arbetskraftskostnad -205 401 -202 777 -190 366 -193 425
Avskrivningar -25 138 -22 488 -27 737 -24 121
Andra rörelsekostnader -807 016 -831 061 -755 394 -732 060
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -9 125 10 265 221
Övriga rörelseintäkter 48 972 47 774 24 264 19 254
Övriga rörelsekostnader -259 937 -245 289 -224 462 -226 660
Rörelseresultat 31 681 -14 243 38 125 -6 078
Ränteintäkter 89 69 128 377
Räntekostnader -5 461 -4 261 -5 073 -7 828
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -6 400 553 -2 771 -4 556
Finansnetto -11 772 -3 639 -7 716 -12 007
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 19 909 -17 882 30 409 -18 085
Skatt -338 51 -1 104 -905
Årets resultat 19 571 -17 831 29 305 -18 990
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 19 571 -17 831 29 305 -18 990
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 285 -927 -4 729 466
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -645 -262 -1 334 132
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 078 2 892 6 080 5 488
Summa immateriella anläggningstillgångar 2 078 2 892 6 080 5 488
Byggnader och mark 35 009 38 939 41 958 44 793
Maskiner och inventarier 106 945 97 571 100 070 99 901
Övriga materiella anläggningstillgångar 28 792 28 053 27 944 27 818
Summa materiella anläggningstillgångar 170 746 164 563 169 972 172 512
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 050 13 175 11 165 10 899
Summa operativa anläggningstillgångar 174 874 180 630 187 217 188 899
Varulager 147 439 154 823 128 887 155 900
Kundfordringar 153 325 123 550 118 770 111 118
Övriga omsättningstillgångar 18 240 13 256 29 094 19 150
Summa operativa omsättningstillgångar 319 004 291 629 276 751 286 168
Fordringar på koncern- och intresseföretag 36 192 76 351 77 551 75 146
Övriga externa finansiella tillgångar 6 463 3 613 0 0
Likvida medel 13 789 12 631 43 036 2 121
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 56 444 92 595 120 587 77 267
Summa tillgångar 550 322 564 854 584 555 552 334

Eget kapitalEget kapital, redovisat 143 880 107 115 131 399 114 107
EK-andel av obeskattade reserver 46 600 44 315 43 388 41 388
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 190 480 151 430 174 787 155 495

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 37 859 68 345 55 000 99 607
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 13 224 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 46 527 64 596 73 945 70 945
Summa finansiella skulder 97 610 132 941 128 945 170 552

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 54 386 57 299 55 019 49 519
Leverantörsskulder 118 096 126 080 142 760 90 722
Övriga kortfristiga skulder 89 750 97 104 83 045 86 046
Summa operativa skulder 262 232 280 483 280 824 226 287

Summa skulder och eget kapital 550 322 564 854 584 555 552 334
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 2.5 -1.1 3.1 -0.5
Avkastning på eget kapital % 11.4 -10.9 17.7 -11.3
Soliditet % 34.6 26.8 29.9 28.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 51.2 87.8 73.8 109.7
Kassalikviditet % 63.0 42.0 54.0 38.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.04 0
Räntetäckningsgrad % 4.65 -3.2 6.99 -1.31
Omsättning per anställd (tkr) 3 792 3 667 3 739 3 456
Rörelseresultat per anställd (tkr) 93 -42 118 -18
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 604 600 588 581

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 442
Värdeförändring (%) - - 94 442
Tillväxt i omsättning (%) - - 94 442
Rörelsemarginal (%) - - 94 442
Avkastning på eget kapital (%) - - 94 442
Soliditet (%) - - 94 442
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 94 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 94 442
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 94 442
Nettoomsättning (tkr) - - 94 442
Rörelseresultat (tkr) - - 94 442
Antal anställda - - 94 442
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har under det senaste året 340 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 351. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 34.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Göran Lindkvist (f. 1958) Ledamot, Verkställande direktör
Per Bengt Olof Skoglund (f. 1960) Ledamot, Ordförande
Toni Lazarevski (f. 1967) Ledamot
Björn Ove Valentin Forssell (f. 1964) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Gullan Anngret Maria Andreasson (f. 1966) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Peter Mikael Nilsson (f. 1965) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Jan Gunnar Lundberg (f. 1956) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Andreas Gunnar Mast (f. 1979) Huvudansvarig revisor
Staffan Olle Edvin Landén (f. 1963) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall inköpa och förvalta fast och lös egendom, bedriva rederirörelse och fabriks- och handelsrörelse inom området papper och pappersmassa, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 213

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag

Org.nr: 556000-5273

Adress:

Postnummer:

455 81 Munkedal

Telefon:

0770-110120

Moderbolag:

ARCTIC PAPER SA

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 340
Nettooms (tkr) 1 289 326
Rörelseresultat (tkr) 31 681
Årets resultat (tkr) 19 571
Summa eget kapital (tkr) 190 480
Rörelsemarginal % 2.5
Avk. eget kapital % 11.4
Soliditet % 34.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 792
Resultat/anställd (tkr) 93
Lön/anställd (tkr) 604

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 1 289 326
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -25 138
Andra rörelsekostnader -807 016
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag -9 125
Övriga rörelseintäkter 48 972
Övriga rörelsekostnader -259 937
Rörelseresultat 31 681
Ränteintäkter 89
Räntekostnader -5 461
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster -6 400
Finansnetto -11 772
Res. efter finans. intkt. och kostn. 19 909
Skatt -338
Årets resultat 19 571
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 19 571
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -2 285
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -645
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 2 078
Sum. immater. anlägg.tillg. 2 078
Byggnader och mark 35 009
Maskiner och inventarier 106 945
Övr. materiella anläggningstillg. 28 792
Sum. mater. anlägg.tillg. 170 746
And. i koncern- & intressefrtg. 2 050
Sum. oper. anlägg.tillg. 174 874
Varulager 147 439
Kundfordringar 153 325
Övriga omsättningstillgångar 18 240
Sum. operativa oms.tillg. 319 004
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 36 192
Övriga externa finansiella tillgångar 6 463
Likvida medel 13 789
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 56 444
Summa tillgångar 550 322


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 143 880
EK-andel av obeskattade reserver 46 600
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 190 480


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 37 859
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 13 224
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 46 527
Summa finansiella skulder 97 610


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 54 386
Leverantörsskulder 118 096
Övriga kortfristiga skulder 89 750
Summa operativa skulder 262 232


Summa skulder och eget kapital 550 322
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 2.5
Avkastning på eget kapital % 11.4
Soliditet % 34.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 51.2
Kassalikviditet % 63.0
Likviditetsberedskap % 0.01
Räntetäckningsgrad % 4.65
Omsättning per anställd (tkr) 3 792
Rörelseresultat per anställd (tkr) 93
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 604

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 442
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har under det senaste året 340 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 351. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 34.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Arctic Paper Munkedals Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Styrelse

Namn Befattning
Göran Lindkvist (f. 1958) Ledamot, Verkställande direktör
Per Bengt Olof Skoglund (f. 1960) Ledamot, Ordförande
Toni Lazarevski (f. 1967) Ledamot
Björn Ove Valentin Forssell (f. 1964) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Gullan Anngret Maria Andreasson (f. 1966) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Peter Mikael Nilsson (f. 1965) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Jan Gunnar Lundberg (f. 1956) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Andreas Gunnar Mast (f. 1979) Huvudansvarig revisor
Staffan Olle Edvin Landén (f. 1963) Revisorssuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall inköpa och förvalta fast och lös egendom, bedriva rederirörelse och fabriks- och handelsrörelse inom området papper och pappersmassa, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Värderating: -
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 340
Nettoomsättning (tkr) 1 289 326
Rörelseresultat (tkr) 31 681
Årets resultat (tkr) 17 287
Summa eget kapital (tkr) 190 480
Rörelsemarginal (%) 2.5
Avk. eget kapital (%) 11.4
Soliditet (%) 34.6
Omsättning/anställd (tkr) 3 792
Resultat/anställd (tkr) 93
Lön/anställd (tkr) 604