Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Org.nr:

556000-5190

Adress:

Dotorpsgatan 53

Postnummer:

521 44 Falköping

Telefon:

0515-723550
Antal sökningar:

47

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 8 546 8 453 8 367 8 277
Rörelseresultat (tkr) 8 450 3 948 4 166 3 343
Årets resultat (tkr) 5 734 2 063 2 190 1 447
Summa eget kapital (tkr) 20 291 14 559 12 496 13 902
Rörelsemarginal % 98.9 46.7 49.8 40.4
Avk. eget kapital % 32.9 15.2 16.6 11.0
Soliditet % 43.5 30.3 25.6 26.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 8 546 8 453 8 367 8 277
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar 0 -2 211 -2 249 -2 185
Andra rörelsekostnader 1 0 1 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 230 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 327 -2 294 -1 953 -2 749
Rörelseresultat 8 450 3 948 4 166 3 343
Ränteintäkter 1 20 76 41
Räntekostnader -1 096 -1 328 -1 427 -1 511
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 095 -1 308 -1 351 -1 470
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 355 2 640 2 815 1 873
Skatt -1 621 -577 -625 -426
Årets resultat 5 734 2 063 2 190 1 447
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 734 2 063 2 190 1 447
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -195 -312 -351 -164
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -55 -88 -99 -46
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 41 519 38 327 40 470 47 303
Maskiner och inventarier 28 36 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 640 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 42 187 38 363 40 470 47 303
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 42 187 38 363 40 470 47 303
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 8 1 742 77
Övriga omsättningstillgångar 836 303 239 304
Summa operativa omsättningstillgångar 836 311 1 981 381
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 1 021 1 136 259
Likvida medel 3 573 8 349 5 318 4 934
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 573 9 370 6 454 5 193
Summa tillgångar 46 596 48 044 48 905 52 877

Eget kapitalEget kapital, redovisat 17 616 12 079 10 328 12 085
EK-andel av obeskattade reserver 2 675 2 480 2 168 1 817
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 291 14 559 12 496 13 902

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 30 400 32 000 34 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 22 228 1 600 1 600 2 185
Summa finansiella skulder 22 228 32 000 33 600 36 285

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 908 700 612 513
Leverantörsskulder 1 152 340 204 350
Övriga kortfristiga skulder 2 016 445 1 993 1 827
Summa operativa skulder 4 076 1 485 2 809 2 690

Summa skulder och eget kapital 46 595 48 044 48 905 52 877
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 98.9 46.7 49.8 40.4
Avkastning på eget kapital % 32.9 15.2 16.6 11.0
Soliditet % 43.5 30.3 25.6 26.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 109.5 219.8 268.9 261.0
Kassalikviditet % 17.0 363.0 192.0 122.0
Likviditetsberedskap % 0.42 0.99 0.64 0.6
Räntetäckningsgrad % 7.71 2.99 2.97 2.24
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 93 293
Värdeförändring (%) 53.0 - 93 293
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 - 93 293
Rörelsemarginal (%) 98.9 - 93 293
Avkastning på eget kapital (%) 32.9 - 93 293
Soliditet (%) 43.5 - 93 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 93 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 93 293
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 93 293
Nettoomsättning (tkr) 8 546 - 93 293
Rörelseresultat (tkr) 8 450 - 93 293
Antal anställda 0 - 93 293
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har det senaste året en rörelsemarginal på 98.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 34%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året en soliditet på 43.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 17%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt förvalta industri-, hant- verks-, lager-, kontors- och affärslokaler.Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala lokalise- ringsprincipen, främja näringslivets och kommunens behov av lokaler.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 47

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Org.nr: 556000-5190

Adress:

Dotorpsgatan 53

Postnummer:

521 44 Falköping

Telefon:

0515-723550

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 8 546
Rörelseresultat (tkr) 8 450
Årets resultat (tkr) 5 734
Summa eget kapital (tkr) 20 291
Rörelsemarginal % 98.9
Avk. eget kapital % 32.9
Soliditet % 43.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 8 546
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar 0
Andra rörelsekostnader 1
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2 230
Övriga rörelsekostnader -2 327
Rörelseresultat 8 450
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -1 096
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -1 095
Res. efter finans. intkt. och kostn. 7 355
Skatt -1 621
Årets resultat 5 734
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 5 734
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -195
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -55
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 41 519
Maskiner och inventarier 28
Övr. materiella anläggningstillg. 640
Sum. mater. anlägg.tillg. 42 187
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 42 187
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 836
Sum. operativa oms.tillg. 836
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 573
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 573
Summa tillgångar 46 596


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 17 616
EK-andel av obeskattade reserver 2 675
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 20 291


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 22 228
Summa finansiella skulder 22 228


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 908
Leverantörsskulder 1 152
Övriga kortfristiga skulder 2 016
Summa operativa skulder 4 076


Summa skulder och eget kapital 46 595
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 98.9
Avkastning på eget kapital % 32.9
Soliditet % 43.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 109.5
Kassalikviditet % 17.0
Likviditetsberedskap % 0.42
Räntetäckningsgrad % 7.71
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 293
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har det senaste året en rörelsemarginal på 98.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 34%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året en soliditet på 43.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 17%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt förvalta industri-, hant- verks-, lager-, kontors- och affärslokaler.Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala lokalise- ringsprincipen, främja näringslivets och kommunens behov av lokaler.