Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Org.nr:

556000-5190

Adress:

Dotorpsgatan 53

Postnummer:

521 44 Falköping

Telefon:

0515-723550
Antal sökningar:

49

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 8 554 8 546 8 453 8 367
Rörelseresultat (tkr) 3 670 8 450 3 948 4 166
Årets resultat (tkr) 2 020 5 538 1 751 1 839
Summa eget kapital (tkr) 22 578 20 291 14 559 12 496
Rörelsemarginal % 42.9 98.9 46.7 49.8
Avk. eget kapital % 10.7 32.9 15.2 16.6
Soliditet % 16.3 43.5 30.3 25.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 8 554 8 546 8 453 8 367
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -2 316 0 -2 211 -2 249
Andra rörelsekostnader 0 1 0 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 2 230 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 568 -2 327 -2 294 -1 953
Rörelseresultat 3 670 8 450 3 948 4 166
Ränteintäkter 3 1 20 76
Räntekostnader -716 -1 096 -1 328 -1 427
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -713 -1 095 -1 308 -1 351
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 957 7 355 2 640 2 815
Skatt -672 -1 621 -577 -625
Årets resultat 2 285 5 734 2 063 2 190
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 285 5 734 2 063 2 190
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -265 -195 -312 -351
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -75 -55 -88 -99
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 41 645 41 519 38 327 40 470
Maskiner och inventarier 254 28 36 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 71 986 640 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 113 885 42 187 38 363 40 470
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 113 885 42 187 38 363 40 470
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 208 0 8 1 742
Övriga omsättningstillgångar 10 208 836 303 239
Summa operativa omsättningstillgångar 11 416 836 311 1 981
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 1 021 1 136
Likvida medel 13 088 3 573 8 349 5 318
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 088 3 573 9 370 6 454
Summa tillgångar 138 389 46 596 48 044 48 905

Eget kapitalEget kapital, redovisat 19 637 17 616 12 079 10 328
EK-andel av obeskattade reserver 2 941 2 675 2 480 2 168
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 22 578 20 291 14 559 12 496

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 94 350 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 4 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 30 400 32 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 22 228 1 600 1 600
Summa finansiella skulder 98 350 22 228 32 000 33 600

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 957 908 700 612
Leverantörsskulder 16 115 1 152 340 204
Övriga kortfristiga skulder 389 2 016 445 1 993
Summa operativa skulder 17 461 4 076 1 485 2 809

Summa skulder och eget kapital 138 389 46 595 48 044 48 905
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 42.9 98.9 46.7 49.8
Avkastning på eget kapital % 10.7 32.9 15.2 16.6
Soliditet % 16.3 43.5 30.3 25.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 435.6 109.5 219.8 268.9
Kassalikviditet % 120.0 17.0 363.0 192.0
Likviditetsberedskap % 1.53 0.42 0.99 0.64
Räntetäckningsgrad % 5.13 7.71 2.99 2.97
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 94 442
Värdeförändring (%) 3.0 - 94 442
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 94 442
Rörelsemarginal (%) 42.9 - 94 442
Avkastning på eget kapital (%) 10.7 - 94 442
Soliditet (%) 16.3 - 94 442
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 94 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 94 442
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 94 442
Nettoomsättning (tkr) 8 554 - 94 442
Rörelseresultat (tkr) 3 670 - 94 442
Antal anställda 0 - 94 442
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har det senaste året en rörelsemarginal på 42.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 36%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året en soliditet på 16.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 23%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt förvalta industri-, hant- verks-, lager-, kontors- och affärslokaler.Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala lokalise- ringsprincipen, främja näringslivets och kommunens behov av lokaler.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 49

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg

Org.nr: 556000-5190

Adress:

Dotorpsgatan 53

Postnummer:

521 44 Falköping

Telefon:

0515-723550

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 8 554
Rörelseresultat (tkr) 3 670
Årets resultat (tkr) 2 285
Summa eget kapital (tkr) 22 578
Rörelsemarginal % 42.9
Avk. eget kapital % 10.7
Soliditet % 16.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 8 554
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 316
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -2 568
Rörelseresultat 3 670
Ränteintäkter 3
Räntekostnader -716
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -713
Res. efter finans. intkt. och kostn. 2 957
Skatt -672
Årets resultat 2 285
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 2 285
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -265
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -75
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 41 645
Maskiner och inventarier 254
Övr. materiella anläggningstillg. 71 986
Sum. mater. anlägg.tillg. 113 885
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 113 885
Varulager 0
Kundfordringar 1 208
Övriga omsättningstillgångar 10 208
Sum. operativa oms.tillg. 11 416
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 13 088
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 13 088
Summa tillgångar 138 389


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 19 637
EK-andel av obeskattade reserver 2 941
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 22 578


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 94 350
Ext. finans. skulder, kortfrist. 4 000
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 98 350


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 957
Leverantörsskulder 16 115
Övriga kortfristiga skulder 389
Summa operativa skulder 17 461


Summa skulder och eget kapital 138 389
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 42.9
Avkastning på eget kapital % 10.7
Soliditet % 16.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 435.6
Kassalikviditet % 120.0
Likviditetsberedskap % 1.53
Räntetäckningsgrad % 5.13
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2017
Antal företag i Västra götaland: 94 442
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 94 442 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har det senaste året en rörelsemarginal på 42.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 36%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 94 442 företag i länet.

Antal anställda

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 94 442 i länet.

Soliditet

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har under det senaste året en soliditet på 16.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 23%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 94 442 i länet.

Värderating

Fastighetsaktiebolaget Mösseberg har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Falköpings kommun förvärva eller uppföra samt förvalta industri-, hant- verks-, lager-, kontors- och affärslokaler.Bolagets syfte är att med iakttagande av den kommunala lokalise- ringsprincipen, främja näringslivets och kommunens behov av lokaler.