Stensjön Kraft AB

Org.nr:

556000-5158

Adress:

Postnummer:

115 77 Stockholm

Telefon:

0645-33050
Antal sökningar:

91

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 31 635 31 139 38 698 39 056
Rörelseresultat (tkr) -186 -469 1 874 -149
Årets resultat (tkr) -492 -640 -4 -113
Summa eget kapital (tkr) 30 531 31 024 31 662 31 666
Rörelsemarginal % -0.6 -1.5 4.8 -0.4
Avk. eget kapital % -1.6 -2.0 0.0 -0.4
Soliditet % 21.3 23.2 24.6 20.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 31 635 31 139 38 698 39 056
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -4 934 -5 147 -5 295 -4 225
Andra rörelsekostnader 0 0 -7 652 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 808 10 295 3 000 4 102
Övriga rörelsekostnader -34 695 -36 756 -26 877 -39 082
Rörelseresultat -186 -469 1 874 -149
Ränteintäkter 1 2 2 3
Räntekostnader -446 -351 -1 876 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -445 -349 -1 874 3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -631 -818 0 -146
Skatt 139 178 -4 33
Årets resultat -492 -640 -4 -113
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -492 -640 -4 -113
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 58 649 57 568 59 635 37 393
Maskiner och inventarier 56 430 59 120 62 200 48 042
Övriga materiella anläggningstillgångar 23 469 8 006 397 39 544
Summa materiella anläggningstillgångar 138 548 124 694 122 232 124 979
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 138 548 124 694 122 232 124 979
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 1 436 1 611 4 951 4 725
Summa operativa omsättningstillgångar 1 436 1 611 4 951 4 725
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 662 7 646 1 588 23 305
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 662 7 646 1 588 23 305
Summa tillgångar 143 646 133 951 128 771 153 009

Eget kapitalEget kapital, redovisat 26 820 27 313 27 951 27 955
EK-andel av obeskattade reserver 3 711 3 711 3 711 3 711
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 30 531 31 024 31 662 31 666

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 8 027 254 0
Summa finansiella skulder 0 8 027 254 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 92 360 92 499 92 677 92 714
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 20 754 2 401 4 178 28 629
Summa operativa skulder 113 114 94 900 96 855 121 343

Summa skulder och eget kapital 143 645 133 951 128 771 153 009
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -0.6 -1.5 4.8 -0.4
Avkastning på eget kapital % -1.6 -2.0 0.0 -0.4
Soliditet % 21.3 23.2 24.6 20.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 25.9 0.8 0.0
Kassalikviditet % 25.0 89.0 148.0 98.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.25 0.04 0.6
Räntetäckningsgrad % -0.41 -1.33 1 -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 873
Värdeförändring (%) - - 200 873
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 873
Rörelsemarginal (%) - - 200 873
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 873
Soliditet (%) - - 200 873
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 873
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 873
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 873
Nettoomsättning (tkr) - - 200 873
Rörelseresultat (tkr) - - 200 873
Antal anställda - - 200 873
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stensjön Kraft AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stensjön Kraft AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 11%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Stensjön Kraft AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Stensjön Kraft AB har under det senaste året en soliditet på 21.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Stensjön Kraft AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall producera och försälja elektrisk kraft ävensom driva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 91

Stensjön Kraft AB

Org.nr: 556000-5158

Adress:

Postnummer:

115 77 Stockholm

Telefon:

0645-33050

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 31 635
Rörelseresultat (tkr) -186
Årets resultat (tkr) -492
Summa eget kapital (tkr) 30 531
Rörelsemarginal % -0.6
Avk. eget kapital % -1.6
Soliditet % 21.3
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 31 635
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -4 934
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 7 808
Övriga rörelsekostnader -34 695
Rörelseresultat -186
Ränteintäkter 1
Räntekostnader -446
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -445
Res. efter finans. intkt. och kostn. -631
Skatt 139
Årets resultat -492
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -492
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 58 649
Maskiner och inventarier 56 430
Övr. materiella anläggningstillg. 23 469
Sum. mater. anlägg.tillg. 138 548
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 138 548
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 1 436
Sum. operativa oms.tillg. 1 436
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 662
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 662
Summa tillgångar 143 646


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 26 820
EK-andel av obeskattade reserver 3 711
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 30 531


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 92 360
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 20 754
Summa operativa skulder 113 114


Summa skulder och eget kapital 143 645
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -0.6
Avkastning på eget kapital % -1.6
Soliditet % 21.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 25.0
Likviditetsberedskap % 0.12
Räntetäckningsgrad % -0.41
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 873
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Stensjön Kraft AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stensjön Kraft AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 11%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Stensjön Kraft AB har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Stensjön Kraft AB har under det senaste året en soliditet på 21.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 30%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Stensjön Kraft AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall producera och försälja elektrisk kraft ävensom driva därmed förenlig verksamhet.