Skanska AB

Org.nr:

556000-4615

Adress:

Warfvinges väg 25

Postnummer:

112 74 Stockholm

Telefon:

010-4480000
Antal sökningar:

418

Placering i länet:
32
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 111 108 110 110
Nettoomsättning (tkr) 674 000 679 000 620 000 575 000
Rörelseresultat (tkr) 3 519 000 2 444 000 2 554 000 2 351 000
Årets resultat (tkr) 3 429 000 2 390 000 2 469 000 2 223 000
Summa eget kapital (tkr) 6 360 000 6 474 000 6 938 000 7 115 000
Rörelsemarginal % 522.1 359.9 411.9 408.9
Avk. eget kapital % 53.4 35.6 35.1 30.9
Soliditet % 54.4 55.5 59.7 61.3
Omsättning/anställd (tkr) 6 072 6 287 5 636 5 227
Resultat/anställd (tkr) 31 703 22 630 23 218 21 373
Lön/anställd (tkr) 2 760 2 553 2 541 2 869

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 674 000 679 000 620 000 575 000
Arbetskraftskostnad -306 400 -275 700 -279 500 -315 600
Avskrivningar -2 000 -1 000 -3 000 -3 000
Andra rörelsekostnader -443 600 -496 300 -355 500 -377 400
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 597 000 2 538 000 2 572 000 2 468 000
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 4 000
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 3 519 000 2 444 000 2 554 000 2 351 000
Ränteintäkter 0 1 000 0 2 000
Räntekostnader -75 000 -64 000 -92 000 -137 000
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 2 000 0
Finansnetto -75 000 -63 000 -90 000 -135 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 444 000 2 381 000 2 464 000 2 216 000
Skatt -15 000 9 000 5 000 7 000
Årets resultat 3 429 000 2 390 000 2 469 000 2 223 000
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 429 000 2 390 000 2 469 000 2 223 000
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 19 000 1 000 2 000 5 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 19 000 1 000 2 000 5 000
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 000 3 000 3 000 1 000
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 000 3 000 3 000 1 000
Andelar i koncern- och intresseföretag 11 094 000 11 049 000 10 992 000 10 893 000
Summa operativa anläggningstillgångar 11 115 000 11 053 000 10 997 000 10 899 000
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 152 000 156 000 176 000 138 000
Summa operativa omsättningstillgångar 152 000 156 000 176 000 138 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 268 000 236 000 257 000 389 000
Övriga externa finansiella tillgångar 157 000 230 000 198 000 177 000
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 425 000 466 000 455 000 566 000
Summa tillgångar 11 692 000 11 675 000 11 628 000 11 603 000

Eget kapitalEget kapital, redovisat 6 360 000 6 474 000 6 938 000 7 115 000
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 360 000 6 474 000 6 938 000 7 115 000

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 4 918 000 4 769 000 4 282 000 3 995 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 26 000 9 000 17 000 18 000
Summa finansiella skulder 4 944 000 4 778 000 4 299 000 4 013 000

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 283 000 310 000 304 000 366 000
Leverantörsskulder 28 000 33 000 15 000 26 000
Övriga kortfristiga skulder 77 000 80 000 72 000 83 000
Summa operativa skulder 388 000 423 000 391 000 475 000

Summa skulder och eget kapital 11 692 000 11 675 000 11 628 000 11 603 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 522.1 359.9 411.9 408.9
Avkastning på eget kapital % 53.4 35.6 35.1 30.9
Soliditet % 54.4 55.5 59.7 61.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 77.7 73.8 62.0 56.4
Kassalikviditet % 116.0 128.0 169.0 109.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 46.92 38.2 27.78 17.18
Omsättning per anställd (tkr) 6 072 6 287 5 636 5 227
Rörelseresultat per anställd (tkr) 31 703 22 630 23 218 21 373
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 760 2 553 2 541 2 869

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: 32
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 32 198 741
Värdeförändring (%) -3.0 13 358 198 741
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 14 146 198 741
Rörelsemarginal (%) 522.1 55 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 53.4 5 759 198 741
Soliditet (%) 54.4 6 210 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 072 1 662 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) 31 703 41 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 760 99 198 741
Nettoomsättning (tkr) 674 000 573 198 741
Rörelseresultat (tkr) 3 519 000 13 198 741
Antal anställda 111 1 003 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skanska AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 573 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skanska AB har det senaste året en rörelsemarginal på 522.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 55 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Skanska AB har under det senaste året 111 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 448.5. Företaget är under jämförelseåret den 1 003 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Skanska AB har under det senaste året en soliditet på 54.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 6 210 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Skanska AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Anders Malte Danielsson (f. 1966) Extern verkställande direktör
Claes Erik Larsson (f. 1965) Extern vice verkställande direktör
Caroline Anna C Fellenius Omnell (f. 1968) Extern vice verkställande direktör
Lars Magnus Persson (f. 1976) Extern vice verkställande direktör
Hans Torsten Gunnar Biörck (f. 1951) Ledamot, Ordförande
Pär Göran Mikael Boman (f. 1961) Ledamot
Lars Fredrik Elis Lundberg (f. 1951) Ledamot
Nina Linander (f. 1959) Ledamot
Lena Charlotte Strömberg (f. 1959) Ledamot
Karl Gunnar Johannes Larsson (f. 1953) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Ulf Richard Hörstedt (f. 1963) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Pär-Olov Johansson (f. 1954) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Per Anders Rättgård (f. 1961) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Ingrid Katarina Bylund (f. 1967) Extern firmatecknare
Hamish Stuart Mabon (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksam- het företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 42 903 48 470 57 866 57 105
Nettoomsättning (tkr) 145 364 992 153 048 992 143 324 992 136 488 000
Rörelseresultat (tkr) 7 220 000 6 290 000 5 409 000 5 555 000
Årets resultat (tkr) 5 735 000 4 791 000 3 850 000 3 769 000
Summa eget kapital (tkr) 27 506 000 24 206 000 21 405 000 21 339 000
Rörelsemarginal (%) 5.0 4.1 3.8 4.1
Avk. eget kapital (%) 22.2 21.0 18.0 18.5
Soliditet (%) 25.8 24.8 23.1 24.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 388 3 158 2 477 2 390
Resultat/anställd (tkr) 168 130 93 97
Lön/anställd (tkr) 637 608 482 464


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 418

Skanska AB

Org.nr: 556000-4615

Adress:

Warfvinges väg 25

Postnummer:

112 74 Stockholm

Telefon:

010-4480000

Bolaget

Värderating: VV
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 111
Nettooms (tkr) 674 000
Rörelseresultat (tkr) 3 519 000
Årets resultat (tkr) 3 429 000
Summa eget kapital (tkr) 6 360 000
Rörelsemarginal % 522.1
Avk. eget kapital % 53.4
Soliditet % 54.4
Omsättning/anställd (tkr) 6 072
Resultat/anställd (tkr) 31 703
Lön/anställd (tkr) 2 760

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 674 000
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -2 000
Andra rörelsekostnader -443 600
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 3 597 000
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader 0
Rörelseresultat 3 519 000
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -75 000
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -75 000
Res. efter finans. intkt. och kostn. 3 444 000
Skatt -15 000
Årets resultat 3 429 000
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 3 429 000
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 19 000
Sum. immater. anlägg.tillg. 19 000
Byggnader och mark 0
Maskiner och inventarier 2 000
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 2 000
And. i koncern- & intressefrtg. 11 094 000
Sum. oper. anlägg.tillg. 11 115 000
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 152 000
Sum. operativa oms.tillg. 152 000
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 268 000
Övriga externa finansiella tillgångar 157 000
Likvida medel 0
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 425 000
Summa tillgångar 11 692 000


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 6 360 000
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 6 360 000


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 4 918 000
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 26 000
Summa finansiella skulder 4 944 000


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 283 000
Leverantörsskulder 28 000
Övriga kortfristiga skulder 77 000
Summa operativa skulder 388 000


Summa skulder och eget kapital 11 692 000
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 522.1
Avkastning på eget kapital % 53.4
Soliditet % 54.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 77.7
Kassalikviditet % 116.0
Likviditetsberedskap % 0
Räntetäckningsgrad % 46.92
Omsättning per anställd (tkr) 6 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 31 703
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 2 760

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: 32
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) 32
Värdeförändring (%) 13 358
Tillväxt i omsättning (%) 14 146
Rörelsemarginal (%) 55
Avkastning på eget kapital (%) 5 759
Soliditet (%) 6 210
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 662
Rörelseresultat per anställd (tkr) 41
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 99
Nettoomsättning (tkr) 573
Rörelseresultat (tkr) 13
Antal anställda 1 003

Analys

Omsättning

Skanska AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 573 största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skanska AB har det senaste året en rörelsemarginal på 522.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 55 högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Skanska AB har under det senaste året 111 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 448.5. Företaget är under jämförelseåret den 1 003 största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Skanska AB har under det senaste året en soliditet på 54.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 6 210 mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Skanska AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Anders Malte Danielsson (f. 1966) Extern verkställande direktör
Claes Erik Larsson (f. 1965) Extern vice verkställande direktör
Caroline Anna C Fellenius Omnell (f. 1968) Extern vice verkställande direktör
Lars Magnus Persson (f. 1976) Extern vice verkställande direktör
Hans Torsten Gunnar Biörck (f. 1951) Ledamot, Ordförande
Pär Göran Mikael Boman (f. 1961) Ledamot
Lars Fredrik Elis Lundberg (f. 1951) Ledamot
Nina Linander (f. 1959) Ledamot
Lena Charlotte Strömberg (f. 1959) Ledamot
Karl Gunnar Johannes Larsson (f. 1953) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Ulf Richard Hörstedt (f. 1963) Ledamot, Arbetstagarrepresentant
Pär-Olov Johansson (f. 1954) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Per Anders Rättgård (f. 1961) Suppleant, Arbetstagarrepresentant
Ingrid Katarina Bylund (f. 1967) Extern firmatecknare
Hamish Stuart Mabon (f. 1965) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall - direkt eller genom dotterbolag - bedriva verksam- het företrädesvis inom områdena byggverksamhet, utveckling av och investering i bostäder, kommersiella lokaler och infrastruktur samt kapitalförvaltning - dock ej verksamhet som stadgas i lagen(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse - samt även driva annan med nu nämnda verksamheter förenlig rörelse.

Koncern

Värderating: V+
KoncernInfo 2016-12
Antal anställda 111
Nettoomsättning (tkr) 674 000
Rörelseresultat (tkr) 3 519 000
Årets resultat (tkr) 3 429 000
Summa eget kapital (tkr) 6 360 000
Rörelsemarginal (%) 522.1
Avk. eget kapital (%) 53.4
Soliditet (%) 54.4
Omsättning/anställd (tkr) 6 072
Resultat/anställd (tkr) 31 703
Lön/anställd (tkr) 2 760