Dalslands Kanal Aktiebolag

Org.nr:

556000-4573

Adress:

Nils Ericsons väg 1

Postnummer:

464 72 Håverud

Telefon:

0530-44750

Moderbolag:

STIFTELSEN FÖR DALSLANDS KANALS FRAMTIDA BESTÅND
Antal sökningar:

75

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 13 14 14 15
Nettoomsättning (tkr) 2 550 2 434 2 773 2 575
Rörelseresultat (tkr) -7 622 -7 575 -7 580 -7 428
Årets resultat (tkr) -7 602 -6 083 -7 337 -6 912
Summa eget kapital (tkr) 11 511 10 891 8 780 8 320
Rörelsemarginal % -298.9 -311.2 -273.4 -288.5
Avk. eget kapital % -67.9 -61.8 -85.8 -85.5
Soliditet % 71.5 70.9 64.2 62.8
Omsättning/anställd (tkr) 196 174 198 172
Resultat/anställd (tkr) -586 -541 -541 -495
Lön/anställd (tkr) 0 449 468 421

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 550 2 434 2 773 2 575
Arbetskraftskostnad 0 -6 289 -6 552 -6 313
Avskrivningar -139 -106 -111 -96
Andra rörelsekostnader -6 814 -509 -336 -328
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 186
Övriga rörelsekostnader -3 219 -3 105 -3 354 -3 452
Rörelseresultat -7 622 -7 575 -7 580 -7 428
Ränteintäkter 0 17 104 145
Räntekostnader -1 -2 -3 -105
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 21 1 477 142 476
Finansnetto 20 1 492 243 516
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -7 602 -6 083 -7 337 -6 912
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -7 602 -6 083 -7 337 -6 912
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -7 602 -6 083 -7 337 -6 912
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 623 637 652 666
Maskiner och inventarier 629 351 338 336
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 252 988 990 1 002
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 252 988 990 1 002
Varulager 106 111 138 73
Kundfordringar 71 56 38 37
Övriga omsättningstillgångar 338 371 284 418
Summa operativa omsättningstillgångar 515 538 460 528
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 7 719 7 681 5 976 0
Likvida medel 6 611 6 158 6 252 11 720
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 14 330 13 839 12 228 11 720
Summa tillgångar 16 097 15 365 13 678 13 250

Eget kapitalEget kapital, redovisat 11 511 10 891 8 780 8 320
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 11 511 10 891 8 780 8 320

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 149 149 149 149
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 149 149 149 149

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 999 1 019 1 038 770
Leverantörsskulder 273 159 87 402
Övriga kortfristiga skulder 3 166 3 148 3 624 3 608
Summa operativa skulder 4 438 4 326 4 749 4 780

Summa skulder och eget kapital 16 098 15 366 13 678 13 249
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -298.9 -311.2 -273.4 -288.5
Avkastning på eget kapital % -67.9 -61.8 -85.8 -85.5
Soliditet % 71.5 70.9 64.2 62.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.3 1.4 1.7 1.8
Kassalikviditet % 204.0 199.0 177.0 304.0
Likviditetsberedskap % 2.59 2.53 2.25 4.55
Räntetäckningsgrad % -7 601 -3 040.5 -2 444.67 -64.83
Omsättning per anställd (tkr) 196 174 198 172
Rörelseresultat per anställd (tkr) -586 -541 -541 -495
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 449 468 421

Rankning i länet (Västra götaland)

Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 93 293
Värdeförändring (%) 6.0 - 93 293
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 - 93 293
Rörelsemarginal (%) -298.9 - 93 293
Avkastning på eget kapital (%) -67.9 - 93 293
Soliditet (%) 71.5 - 93 293
Nettoomsättning per anställd (tkr) 196 - 93 293
Rörelseresultat per anställd (tkr) -586 - 93 293
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 93 293
Nettoomsättning (tkr) 2 550 - 93 293
Rörelseresultat (tkr) -7 622 - 93 293
Antal anställda 13 - 93 293
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dalslands Kanal Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dalslands Kanal Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -298.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Dalslands Kanal Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Dalslands Kanal Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 71.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Dalslands Kanal Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall anlägga och underhålla en kanalled för begagnande såsom allmän farled mot avgifter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 75

Dalslands Kanal Aktiebolag

Org.nr: 556000-4573

Adress:

Nils Ericsons väg 1

Postnummer:

464 72 Håverud

Telefon:

0530-44750

Moderbolag:

STIFTELSEN FÖR DALSLANDS KANALS FRAMTIDA BESTÅND

Bolaget

Värderating: V
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 13
Nettooms (tkr) 2 550
Rörelseresultat (tkr) -7 622
Årets resultat (tkr) -7 602
Summa eget kapital (tkr) 11 511
Rörelsemarginal % -298.9
Avk. eget kapital % -67.9
Soliditet % 71.5
Omsättning/anställd (tkr) 196
Resultat/anställd (tkr) -586
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 2 550
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -139
Andra rörelsekostnader -6 814
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -3 219
Rörelseresultat -7 622
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -1
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 21
Finansnetto 20
Res. efter finans. intkt. och kostn. -7 602
Skatt 0
Årets resultat -7 602
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -7 602
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 623
Maskiner och inventarier 629
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 252
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 252
Varulager 106
Kundfordringar 71
Övriga omsättningstillgångar 338
Sum. operativa oms.tillg. 515
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 7 719
Likvida medel 6 611
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 14 330
Summa tillgångar 16 097


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 11 511
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 11 511


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 149
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 149


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 999
Leverantörsskulder 273
Övriga kortfristiga skulder 3 166
Summa operativa skulder 4 438


Summa skulder och eget kapital 16 098
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -298.9
Avkastning på eget kapital % -67.9
Soliditet % 71.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 1.3
Kassalikviditet % 204.0
Likviditetsberedskap % 2.59
Räntetäckningsgrad % -7 601
Omsättning per anställd (tkr) 196
Rörelseresultat per anställd (tkr) -586
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Västra götaland)

År: 2016
Antal företag i Västra götaland: 93 293
Företagets placering i Västra götaland: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Dalslands Kanal Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 93 293 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dalslands Kanal Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -298.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 93 293 företag i länet.

Antal anställda

Dalslands Kanal Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 93 293 i länet.

Soliditet

Dalslands Kanal Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 71.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 93 293 i länet.

Värderating

Dalslands Kanal Aktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall anlägga och underhålla en kanalled för begagnande såsom allmän farled mot avgifter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.