Bostadsaktiebolaget Esplanaden

Org.nr:

556000-4508

Adress:

Sturegatan 40, nb

Postnummer:

114 36 Stockholm

Telefon:

Antal sökningar:

287

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 141 1 870 1 811 1 614
Rörelseresultat (tkr) -3 130 -1 132 -1 287 -103
Årets resultat (tkr) -3 139 -1 120 -1 240 -44
Summa eget kapital (tkr) 838 3 976 5 097 6 337
Rörelsemarginal % -146.2 -60.5 -71.1 -6.4
Avk. eget kapital % -130.4 -24.7 -21.7 -0.7
Soliditet % 13.4 50.7 69.6 94.4
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 2 141 1 870 1 811 1 614
Arbetskraftskostnad 0 -88 -87 0
Avskrivningar -247 -193 -225 -205
Andra rörelsekostnader -87 0 -1 -1 512
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 937 -2 721 -2 785 0
Rörelseresultat -3 130 -1 132 -1 287 -103
Ränteintäkter 6 15 47 60
Räntekostnader -15 -2 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -9 13 47 60
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -3 139 -1 119 -1 240 -43
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -3 139 -1 119 -1 240 -43
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -3 139 -1 119 -1 240 -43
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 4 644 4 891 4 093 2 840
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 644 4 891 4 093 2 840
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 644 4 891 4 093 2 840
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 48 48 13 0
Övriga omsättningstillgångar 151 149 102 101
Summa operativa omsättningstillgångar 199 197 115 101
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 412 2 754 3 112 3 769
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 412 2 754 3 112 3 769
Summa tillgångar 6 255 7 842 7 320 6 710

Eget kapitalEget kapital, redovisat 838 3 976 5 097 6 337
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 838 3 976 5 097 6 337

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 2 500 2 000 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 500 2 000 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 297 535 1 252 87
Övriga kortfristiga skulder 2 619 1 330 972 285
Summa operativa skulder 2 916 1 865 2 224 372

Summa skulder och eget kapital 6 254 7 841 7 321 6 709
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % -146.2 -60.5 -71.1 -6.4
Avkastning på eget kapital % -130.4 -24.7 -21.7 -0.7
Soliditet % 13.4 50.7 69.6 94.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 298.3 50.3 0.0 0.0
Kassalikviditet % 55.0 158.0 145.0 1 040.0
Likviditetsberedskap % 0.66 1.47 1.72 2.34
Räntetäckningsgrad % -208.27 -558.5 - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 873
Värdeförändring (%) - - 200 873
Tillväxt i omsättning (%) - - 200 873
Rörelsemarginal (%) - - 200 873
Avkastning på eget kapital (%) - - 200 873
Soliditet (%) - - 200 873
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 873
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 873
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 873
Nettoomsättning (tkr) - - 200 873
Rörelseresultat (tkr) - - 200 873
Antal anställda - - 200 873
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har det senaste året en rörelsemarginal på -146.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har under det senaste året en soliditet på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheten Hjorten 21, Stockholm, med adresserna Karlavägen 47 A och B samt Sturegatan 40 i Stockholm.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 287

Bostadsaktiebolaget Esplanaden

Org.nr: 556000-4508

Adress:

Sturegatan 40, nb

Postnummer:

114 36 Stockholm

Telefon:

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 2 141
Rörelseresultat (tkr) -3 130
Årets resultat (tkr) -3 139
Summa eget kapital (tkr) 838
Rörelsemarginal % -146.2
Avk. eget kapital % -130.4
Soliditet % 13.4
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 2 141
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -247
Andra rörelsekostnader -87
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -4 937
Rörelseresultat -3 130
Ränteintäkter 6
Räntekostnader -15
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -9
Res. efter finans. intkt. och kostn. -3 139
Skatt 0
Årets resultat -3 139
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. -3 139
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 4 644
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 4 644
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 4 644
Varulager 0
Kundfordringar 48
Övriga omsättningstillgångar 151
Sum. operativa oms.tillg. 199
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 1 412
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 1 412
Summa tillgångar 6 255


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 838
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 838


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 2 500
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 2 500


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 0
Leverantörsskulder 297
Övriga kortfristiga skulder 2 619
Summa operativa skulder 2 916


Summa skulder och eget kapital 6 254
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % -146.2
Avkastning på eget kapital % -130.4
Soliditet % 13.4
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 298.3
Kassalikviditet % 55.0
Likviditetsberedskap % 0.66
Räntetäckningsgrad % -208.27
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 873
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har det senaste året en rörelsemarginal på -146.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har under det senaste året en soliditet på 13.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Esplanaden har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheten Hjorten 21, Stockholm, med adresserna Karlavägen 47 A och B samt Sturegatan 40 i Stockholm.