Bostadsaktiebolaget Enighet

Org.nr:

556000-4433

Adress:

Västmannagatan 37A

Postnummer:

113 25 Stockholm

Telefon:

0733-644144
Antal sökningar:

192

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 373 1 372 1 440 1 403
Rörelseresultat (tkr) 285 460 226 352
Årets resultat (tkr) 209 383 102 186
Summa eget kapital (tkr) 3 631 3 422 3 039 2 938
Rörelsemarginal % 20.8 33.5 15.7 25.1
Avk. eget kapital % 5.9 11.9 3.4 6.5
Soliditet % 36.6 33.5 30.8 28.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 373 1 372 1 440 1 403
Arbetskraftskostnad -30 -30 -35 -40
Avskrivningar -139 -139 -139 -131
Andra rörelsekostnader 0 1 0 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -920 -744 -1 040 -881
Rörelseresultat 285 460 226 352
Ränteintäkter 0 0 1 6
Räntekostnader -76 -77 -125 -172
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -76 -77 -124 -166
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 209 383 102 186
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 209 383 102 186
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 209 383 102 186
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 8 852 8 960 9 068 9 176
Maskiner och inventarier 283 314 345 308
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 135 9 274 9 413 9 484
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 135 9 274 9 413 9 484
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 0 0 9 5
Summa operativa omsättningstillgångar 0 0 9 5
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 790 943 455 923
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 790 943 455 923
Summa tillgångar 9 925 10 217 9 877 10 412

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 631 3 422 3 039 2 938
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 631 3 422 3 039 2 938

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 6 000 6 533 6 533 7 138
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 294 261 304 336
Summa operativa skulder 6 294 6 794 6 837 7 474

Summa skulder och eget kapital 9 925 10 216 9 876 10 412
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 20.8 33.5 15.7 25.1
Avkastning på eget kapital % 5.9 11.9 3.4 6.5
Soliditet % 36.6 33.5 30.8 28.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 269.0 361.0 153.0 276.0
Likviditetsberedskap % 0.58 0.69 0.32 0.66
Räntetäckningsgrad % 3.75 5.97 1.82 2.08
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 198 741
Värdeförändring (%) 7.0 - 198 741
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 198 741
Rörelsemarginal (%) 20.8 - 198 741
Avkastning på eget kapital (%) 5.9 - 198 741
Soliditet (%) 36.6 - 198 741
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 198 741
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 198 741
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 198 741
Nettoomsättning (tkr) 1 373 - 198 741
Rörelseresultat (tkr) 285 - 198 741
Antal anställda 0 - 198 741
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Enighet har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Enighet har det senaste året en rörelsemarginal på 20.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året en soliditet på 36.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Enighet har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för all framtid äga och förvalta fastigheten Nr 1 i kvarteret Planeten inom Gustav Vasa Församling i Stockholm.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 192

Bostadsaktiebolaget Enighet

Org.nr: 556000-4433

Adress:

Västmannagatan 37A

Postnummer:

113 25 Stockholm

Telefon:

0733-644144

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 1 373
Rörelseresultat (tkr) 285
Årets resultat (tkr) 209
Summa eget kapital (tkr) 3 631
Rörelsemarginal % 20.8
Avk. eget kapital % 5.9
Soliditet % 36.6
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 1 373
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -139
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 1
Övriga rörelsekostnader -920
Rörelseresultat 285
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -76
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -76
Res. efter finans. intkt. och kostn. 209
Skatt 0
Årets resultat 209
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 209
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 8 852
Maskiner och inventarier 283
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 9 135
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 135
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 0
Sum. operativa oms.tillg. 0
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 790
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 790
Summa tillgångar 9 925


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 631
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 631


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 6 000
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 294
Summa operativa skulder 6 294


Summa skulder och eget kapital 9 925
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 20.8
Avkastning på eget kapital % 5.9
Soliditet % 36.6
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 269.0
Likviditetsberedskap % 0.58
Räntetäckningsgrad % 3.75
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 741
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Enighet har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 741 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Enighet har det senaste året en rörelsemarginal på 20.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 741 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 741 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året en soliditet på 36.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 741 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Enighet har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för all framtid äga och förvalta fastigheten Nr 1 i kvarteret Planeten inom Gustav Vasa Församling i Stockholm.