Bostadsaktiebolaget Enighet

Org.nr:

556000-4433

Adress:

Västmannagatan 37A

Postnummer:

113 25 Stockholm

Telefon:

0733-644144
Antal sökningar:

193

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 414 1 373 1 372 1 440
Rörelseresultat (tkr) 261 285 460 226
Årets resultat (tkr) 186 209 383 102
Summa eget kapital (tkr) 3 817 3 631 3 422 3 039
Rörelsemarginal % 18.5 20.8 33.5 15.7
Avk. eget kapital % 5.0 5.9 11.9 3.4
Soliditet % 39.7 36.6 33.5 30.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 414 1 373 1 372 1 440
Arbetskraftskostnad -30 -30 -30 -35
Avskrivningar -152 -139 -139 -139
Andra rörelsekostnader 1 0 1 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 1 0 0
Övriga rörelsekostnader -974 -920 -744 -1 040
Rörelseresultat 261 285 460 226
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -75 -76 -77 -125
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -75 -76 -77 -124
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 186 209 383 102
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 186 209 383 102
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 186 209 383 102
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 8 745 8 852 8 960 9 068
Maskiner och inventarier 405 283 314 345
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 150 9 135 9 274 9 413
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 9 150 9 135 9 274 9 413
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 6 0 0 9
Summa operativa omsättningstillgångar 6 0 0 9
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 453 790 943 455
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 453 790 943 455
Summa tillgångar 9 609 9 925 10 217 9 877

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 817 3 631 3 422 3 039
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 817 3 631 3 422 3 039

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 5 500 6 000 6 533 6 533
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 292 294 261 304
Summa operativa skulder 5 792 6 294 6 794 6 837

Summa skulder och eget kapital 9 609 9 925 10 216 9 876
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 18.5 20.8 33.5 15.7
Avkastning på eget kapital % 5.0 5.9 11.9 3.4
Soliditet % 39.7 36.6 33.5 30.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 157.0 269.0 361.0 153.0
Likviditetsberedskap % 0.32 0.58 0.69 0.32
Räntetäckningsgrad % 3.48 3.75 5.97 1.82
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 873
Värdeförändring (%) 5.0 - 200 873
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 - 200 873
Rörelsemarginal (%) 18.5 - 200 873
Avkastning på eget kapital (%) 5.0 - 200 873
Soliditet (%) 39.7 - 200 873
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 873
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 873
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 873
Nettoomsättning (tkr) 1 414 - 200 873
Rörelseresultat (tkr) 261 - 200 873
Antal anställda 0 - 200 873
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Enighet har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Enighet har det senaste året en rörelsemarginal på 18.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året en soliditet på 39.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Enighet har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för all framtid äga och förvalta fastigheten Nr 1 i kvarteret Planeten inom Gustav Vasa Församling i Stockholm.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 193

Bostadsaktiebolaget Enighet

Org.nr: 556000-4433

Adress:

Västmannagatan 37A

Postnummer:

113 25 Stockholm

Telefon:

0733-644144

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 1 414
Rörelseresultat (tkr) 261
Årets resultat (tkr) 186
Summa eget kapital (tkr) 3 817
Rörelsemarginal % 18.5
Avk. eget kapital % 5.0
Soliditet % 39.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 414
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -152
Andra rörelsekostnader 1
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 2
Övriga rörelsekostnader -974
Rörelseresultat 261
Ränteintäkter 0
Räntekostnader -75
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto -75
Res. efter finans. intkt. och kostn. 186
Skatt 0
Årets resultat 186
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 186
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. 0
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. 0
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 8 745
Maskiner och inventarier 405
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 9 150
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 9 150
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 6
Sum. operativa oms.tillg. 6
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 453
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 453
Summa tillgångar 9 609


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 817
EK-andel av obeskattade reserver 0
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 817


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 5 500
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 292
Summa operativa skulder 5 792


Summa skulder och eget kapital 9 609
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 18.5
Avkastning på eget kapital % 5.0
Soliditet % 39.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 157.0
Likviditetsberedskap % 0.32
Räntetäckningsgrad % 3.48
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 873
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Bostadsaktiebolaget Enighet har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 873 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bostadsaktiebolaget Enighet har det senaste året en rörelsemarginal på 18.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 873 företag i länet.

Antal anställda

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 873 i länet.

Soliditet

Bostadsaktiebolaget Enighet har under det senaste året en soliditet på 39.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 873 i länet.

Värderating

Bostadsaktiebolaget Enighet har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall för all framtid äga och förvalta fastigheten Nr 1 i kvarteret Planeten inom Gustav Vasa Församling i Stockholm.