Långshytte Handels Aktiebolag

Org.nr:

556000-4409

Adress:

Fack 13

Postnummer:

770 70 Långshyttan

Telefon:

0225-61080
Antal sökningar:

31

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 923 923 923 923
Rörelseresultat (tkr) 318 301 350 353
Årets resultat (tkr) 185 213 202 204
Summa eget kapital (tkr) 3 873 3 266 3 183 3 062
Rörelsemarginal % 34.5 32.6 37.9 38.2
Avk. eget kapital % 6.9 7.2 8.7 9.1
Soliditet % 87.0 77.3 76.4 76.0
Omsättning/anställd (tkr) 923 923 923 923
Resultat/anställd (tkr) 318 301 350 353
Lön/anställd (tkr) 0 0 167 161

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 923 923 923 923
Arbetskraftskostnad 0 0 -167 -161
Avskrivningar -89 -88 -88 -88
Andra rörelsekostnader -168 -173 -6 -6
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 7 0 0
Övriga rörelsekostnader -348 -368 -312 -315
Rörelseresultat 318 301 350 353
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 318 301 350 352
Skatt -72 -68 -79 -79
Årets resultat 246 233 271 273
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 246 233 271 273
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -62 -21 -69 -69
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -17 -6 -20 -19
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 3 498 2 883 2 971 3 021
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 238 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 498 3 121 2 971 3 021
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 498 3 121 2 971 3 021
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 168 120 168 204
Övriga omsättningstillgångar 41 57 26 24
Summa operativa omsättningstillgångar 209 177 194 228
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 744 925 999 780
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 744 925 999 780
Summa tillgångar 4 451 4 223 4 164 4 029

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 467 2 922 2 860 2 808
EK-andel av obeskattade reserver 406 344 323 254
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 873 3 266 3 183 3 062

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 114 97 91 72
Leverantörsskulder 57 0 12 63
Övriga kortfristiga skulder 406 860 877 834
Summa operativa skulder 577 957 980 969

Summa skulder och eget kapital 4 450 4 223 4 163 4 030
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 34.5 32.6 37.9 38.2
Avkastning på eget kapital % 6.9 7.2 8.7 9.1
Soliditet % 87.0 77.3 76.4 76.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 206.0 128.0 134.0 112.0
Likviditetsberedskap % 0.81 1 1.08 0.85
Räntetäckningsgrad % - - - 353
Omsättning per anställd (tkr) 923 923 923 923
Rörelseresultat per anställd (tkr) 318 301 350 353
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 0 167 161

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 878
Värdeförändring (%) 18.0 - 12 878
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 12 878
Rörelsemarginal (%) 34.5 - 12 878
Avkastning på eget kapital (%) 6.9 - 12 878
Soliditet (%) 87.0 - 12 878
Nettoomsättning per anställd (tkr) 923 - 12 878
Rörelseresultat per anställd (tkr) 318 - 12 878
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 12 878
Nettoomsättning (tkr) 923 - 12 878
Rörelseresultat (tkr) 318 - 12 878
Antal anställda 1 - 12 878
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Långshytte Handels Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 878 företag i länet.

Rörelsemarginal

Långshytte Handels Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 34.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 878 företag i länet.

Antal anställda

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 878 i länet.

Soliditet

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 87.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 878 i länet.

Värderating

Långshytte Handels Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 31

Långshytte Handels Aktiebolag

Org.nr: 556000-4409

Adress:

Fack 13

Postnummer:

770 70 Långshyttan

Telefon:

0225-61080

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 923
Rörelseresultat (tkr) 318
Årets resultat (tkr) 246
Summa eget kapital (tkr) 3 873
Rörelsemarginal % 34.5
Avk. eget kapital % 6.9
Soliditet % 87.0
Omsättning/anställd (tkr) 923
Resultat/anställd (tkr) 318
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 923
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -89
Andra rörelsekostnader -168
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -348
Rörelseresultat 318
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 318
Skatt -72
Årets resultat 246
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 246
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -62
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -17
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 3 498
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 498
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 498
Varulager 0
Kundfordringar 168
Övriga omsättningstillgångar 41
Sum. operativa oms.tillg. 209
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 744
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 744
Summa tillgångar 4 451


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 467
EK-andel av obeskattade reserver 406
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 873


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 114
Leverantörsskulder 57
Övriga kortfristiga skulder 406
Summa operativa skulder 577


Summa skulder och eget kapital 4 450
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 34.5
Avkastning på eget kapital % 6.9
Soliditet % 87.0
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 206.0
Likviditetsberedskap % 0.81
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 923
Rörelseresultat per anställd (tkr) 318
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2017
Antal företag i Dalarna: 12 878
Företagets placering i Dalarna: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Långshytte Handels Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 878 företag i länet.

Rörelsemarginal

Långshytte Handels Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 34.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 878 företag i länet.

Antal anställda

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 878 i länet.

Soliditet

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 87.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 878 i länet.

Värderating

Långshytte Handels Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.