Långshytte Handels Aktiebolag

Org.nr:

556000-4409

Adress:

Fack 13

Postnummer:

770 70 Långshyttan

Telefon:

0225-61080
Antal sökningar:

29

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 923 923 923 923
Rörelseresultat (tkr) 301 350 353 316
Årets resultat (tkr) 233 271 273 244
Summa eget kapital (tkr) 3 266 3 183 3 062 2 938
Rörelsemarginal % 32.6 37.9 38.2 34.2
Avk. eget kapital % 7.2 8.7 9.1 8.4
Soliditet % 77.3 76.4 76.0 76.7
Omsättning/anställd (tkr) 923 923 923 923
Resultat/anställd (tkr) 301 350 353 316
Lön/anställd (tkr) 0 167 161 164

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 923 923 923 923
Arbetskraftskostnad 0 -167 -161 -164
Avskrivningar -88 -88 -88 -91
Andra rörelsekostnader -173 -6 -6 -5
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -368 -312 -315 -347
Rörelseresultat 301 350 353 316
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 -1 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 -1 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 301 350 352 315
Skatt -68 -79 -79 -71
Årets resultat 233 271 273 244
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 233 271 273 244
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -21 -69 -69 -62
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -6 -20 -19 -17
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 883 2 971 3 021 3 108
Maskiner och inventarier 0 0 0 1
Övriga materiella anläggningstillgångar 238 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 121 2 971 3 021 3 109
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 121 2 971 3 021 3 109
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 120 168 204 204
Övriga omsättningstillgångar 57 26 24 57
Summa operativa omsättningstillgångar 177 194 228 261
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 925 999 780 458
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 925 999 780 458
Summa tillgångar 4 223 4 164 4 029 3 828

Eget kapitalEget kapital, redovisat 2 922 2 860 2 808 2 753
EK-andel av obeskattade reserver 344 323 254 185
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 266 3 183 3 062 2 938

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 97 91 72 52
Leverantörsskulder 0 12 63 4
Övriga kortfristiga skulder 860 877 834 834
Summa operativa skulder 957 980 969 890

Summa skulder och eget kapital 4 223 4 163 4 030 3 828
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 32.6 37.9 38.2 34.2
Avkastning på eget kapital % 7.2 8.7 9.1 8.4
Soliditet % 77.3 76.4 76.0 76.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 128.0 134.0 112.0 86.0
Likviditetsberedskap % 1 1.08 0.85 0.5
Räntetäckningsgrad % - - 353 316
Omsättning per anställd (tkr) 923 923 923 923
Rörelseresultat per anställd (tkr) 301 350 353 316
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 167 161 164

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 12 770
Värdeförändring (%) 2.0 - 12 770
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 12 770
Rörelsemarginal (%) 32.6 - 12 770
Avkastning på eget kapital (%) 7.2 - 12 770
Soliditet (%) 77.3 - 12 770
Nettoomsättning per anställd (tkr) 923 - 12 770
Rörelseresultat per anställd (tkr) 301 - 12 770
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0 - 12 770
Nettoomsättning (tkr) 923 - 12 770
Rörelseresultat (tkr) 301 - 12 770
Antal anställda 1 - 12 770
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Långshytte Handels Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 770 företag i länet.

Rörelsemarginal

Långshytte Handels Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 32.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 770 företag i länet.

Antal anställda

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 770 i länet.

Soliditet

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 77.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 770 i länet.

Värderating

Långshytte Handels Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 29

Långshytte Handels Aktiebolag

Org.nr: 556000-4409

Adress:

Fack 13

Postnummer:

770 70 Långshyttan

Telefon:

0225-61080

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 1
Nettooms (tkr) 923
Rörelseresultat (tkr) 301
Årets resultat (tkr) 233
Summa eget kapital (tkr) 3 266
Rörelsemarginal % 32.6
Avk. eget kapital % 7.2
Soliditet % 77.3
Omsättning/anställd (tkr) 923
Resultat/anställd (tkr) 301
Lön/anställd (tkr) 0

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 923
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -88
Andra rörelsekostnader -173
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 7
Övriga rörelsekostnader -368
Rörelseresultat 301
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 0
Finansnetto 0
Res. efter finans. intkt. och kostn. 301
Skatt -68
Årets resultat 233
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 233
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -21
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -6
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 2 883
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 238
Sum. mater. anlägg.tillg. 3 121
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 3 121
Varulager 0
Kundfordringar 120
Övriga omsättningstillgångar 57
Sum. operativa oms.tillg. 177
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 925
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 925
Summa tillgångar 4 223


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 2 922
EK-andel av obeskattade reserver 344
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 3 266


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 97
Leverantörsskulder 0
Övriga kortfristiga skulder 860
Summa operativa skulder 957


Summa skulder och eget kapital 4 223
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 32.6
Avkastning på eget kapital % 7.2
Soliditet % 77.3
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 128.0
Likviditetsberedskap % 1
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) 923
Rörelseresultat per anställd (tkr) 301
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 0

Rankning i länet (Dalarna)

År: 2016
Antal företag i Dalarna: 12 770
Företagets placering i Dalarna: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Långshytte Handels Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 770 företag i länet.

Rörelsemarginal

Långshytte Handels Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 32.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 12 770 företag i länet.

Antal anställda

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året 1 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 12 770 i länet.

Soliditet

Långshytte Handels Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 77.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 12 770 i länet.

Värderating

Långshytte Handels Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.