Byggnads AB S:t Erik

Org.nr:

556000-4037

Adress:

Sköldungag.4

Postnummer:

114 27 Stockholm

Telefon:

08-400800

Moderbolag:

STIFTELSEN OSCAR HIRSCH MINNE
Antal sökningar:

132

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 715 1 709 1 521 1 501
Rörelseresultat (tkr) 926 896 566 -739
Årets resultat (tkr) 616 525 351 -4
Summa eget kapital (tkr) 4 081 5 335 6 626 8 165
Rörelsemarginal % 54.0 52.4 37.2 -49.2
Avk. eget kapital % 15.8 11.8 6.3 -6.1
Soliditet % 88.5 90.7 94.4 95.8
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 1 715 1 709 1 521 1 501
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -34 -34 -34 -34
Andra rörelsekostnader 0 1 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -755 -780 -921 -2 206
Rörelseresultat 926 896 566 -739
Ränteintäkter 0 1 4 68
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 14 19 18 11
Finansnetto 14 20 22 79
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 940 916 588 -660
Skatt -194 -208 -125 144
Årets resultat 746 708 463 -516
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 746 708 463 -516
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -131 -183 -111 512
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -37 -52 -31 144
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 391 1 425 1 459 1 493
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 391 1 425 1 459 1 493
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 391 1 425 1 459 1 493
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 4 0 0
Övriga omsättningstillgångar 66 73 131 247
Summa operativa omsättningstillgångar 66 77 131 247
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 154 4 379 5 430 6 783
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 154 4 379 5 430 6 783
Summa tillgångar 4 611 5 881 7 020 8 523

Eget kapitalEget kapital, redovisat 3 247 4 632 6 107 7 756
EK-andel av obeskattade reserver 834 703 519 409
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 081 5 335 6 626 8 165

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 235 198 147 115
Leverantörsskulder 66 106 59 47
Övriga kortfristiga skulder 228 242 187 196
Summa operativa skulder 529 546 393 358

Summa skulder och eget kapital 4 610 5 881 7 019 8 523
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 54.0 52.4 37.2 -49.2
Avkastning på eget kapital % 15.8 11.8 6.3 -6.1
Soliditet % 88.5 90.7 94.4 95.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 095.0 1 280.0 2 261.0 2 893.0
Likviditetsberedskap % 1.84 2.56 3.57 4.52
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 200 762
Värdeförändring (%) -21.0 - 200 762
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 - 200 762
Rörelsemarginal (%) 54.0 - 200 762
Avkastning på eget kapital (%) 15.8 - 200 762
Soliditet (%) 88.5 - 200 762
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 200 762
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 200 762
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 200 762
Nettoomsättning (tkr) 1 715 - 200 762
Rörelseresultat (tkr) 926 - 200 762
Antal anställda 0 - 200 762
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Byggnads AB S:t Erik har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggnads AB S:t Erik har det senaste året en rörelsemarginal på 54.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året en soliditet på 88.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Byggnads AB S:t Erik har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall såsom socialt bostadsföretag bereda tillgång till lämpliga och sunda bostäder, företrädesvis i Stockholm, samt bedriva allmännyttig verksamhet


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 132

Byggnads AB S:t Erik

Org.nr: 556000-4037

Adress:

Sköldungag.4

Postnummer:

114 27 Stockholm

Telefon:

08-400800

Moderbolag:

STIFTELSEN OSCAR HIRSCH MINNE

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 1 715
Rörelseresultat (tkr) 926
Årets resultat (tkr) 746
Summa eget kapital (tkr) 4 081
Rörelsemarginal % 54.0
Avk. eget kapital % 15.8
Soliditet % 88.5
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12
Nettoomsättning 1 715
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -34
Andra rörelsekostnader 0
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -755
Rörelseresultat 926
Ränteintäkter 0
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 14
Finansnetto 14
Res. efter finans. intkt. och kostn. 940
Skatt -194
Årets resultat 746
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 746
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -131
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -37
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2017-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 1 391
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 391
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 391
Varulager 0
Kundfordringar 0
Övriga omsättningstillgångar 66
Sum. operativa oms.tillg. 66
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 3 154
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 3 154
Summa tillgångar 4 611


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 3 247
EK-andel av obeskattade reserver 834
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 4 081


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 235
Leverantörsskulder 66
Övriga kortfristiga skulder 228
Summa operativa skulder 529


Summa skulder och eget kapital 4 610
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12
Rörelsemarginal % 54.0
Avkastning på eget kapital % 15.8
Soliditet % 88.5
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 1 095.0
Likviditetsberedskap % 1.84
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2017
Antal företag i Stockholm: 200 762
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Byggnads AB S:t Erik har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 200 762 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggnads AB S:t Erik har det senaste året en rörelsemarginal på 54.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 33%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 200 762 företag i länet.

Antal anställda

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 200 762 i länet.

Soliditet

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året en soliditet på 88.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 200 762 i länet.

Värderating

Byggnads AB S:t Erik har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall såsom socialt bostadsföretag bereda tillgång till lämpliga och sunda bostäder, företrädesvis i Stockholm, samt bedriva allmännyttig verksamhet