Byggnads AB S:t Erik

Org.nr:

556000-4037

Adress:

Sköldungag.4

Postnummer:

114 27 Stockholm

Telefon:

08-400800

Moderbolag:

STIFTELSEN OSCAR HIRSCH MINNE
Antal sökningar:

127

Placering i länet:
-
Värderating:

Bolaget

Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 1 709 1 521 1 501 1 574
Rörelseresultat (tkr) 896 566 -739 901
Årets resultat (tkr) 708 463 -516 760
Summa eget kapital (tkr) 5 335 6 626 8 165 8 679
Rörelsemarginal % 52.4 37.2 -49.2 57.2
Avk. eget kapital % 11.8 6.3 -6.1 9.2
Soliditet % 90.7 94.4 95.8 95.2
Omsättning/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Lön/anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 709 1 521 1 501 1 574
Arbetskraftskostnad 0 0 0 0
Avskrivningar -34 -34 -34 -34
Andra rörelsekostnader 1 0 0 1
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 14
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -780 -921 -2 206 -654
Rörelseresultat 896 566 -739 901
Ränteintäkter 1 4 68 77
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 19 18 11 -5
Finansnetto 20 22 79 72
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 916 588 -660 973
Skatt -208 -125 144 -213
Årets resultat 708 463 -516 760
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 708 463 -516 760
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -183 -111 512 -189
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -52 -31 144 -53
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
                                                                       
Balansräkning (tkr) 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 425 1 459 1 493 1 527
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 425 1 459 1 493 1 527
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 425 1 459 1 493 1 527
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 73 131 247 184
Summa operativa omsättningstillgångar 77 131 247 184
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 379 5 430 6 783 7 404
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 379 5 430 6 783 7 404
Summa tillgångar 5 881 7 020 8 523 9 115

Eget kapitalEget kapital, redovisat 4 632 6 107 7 756 7 759
EK-andel av obeskattade reserver 703 519 409 920
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 335 6 626 8 165 8 679

Finansiella skulderExterna finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

Operativa skulderLångfristiga operativa skulder 198 147 115 260
Leverantörsskulder 106 59 47 71
Övriga kortfristiga skulder 242 187 196 104
Summa operativa skulder 546 393 358 435

Summa skulder och eget kapital 5 881 7 019 8 523 9 114
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 52.4 37.2 -49.2 57.2
Avkastning på eget kapital % 11.8 6.3 -6.1 9.2
Soliditet % 90.7 94.4 95.8 95.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 280.0 2 261.0 2 893.0 4 336.0
Likviditetsberedskap % 2.56 3.57 4.52 4.7
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a n/a n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - - -

Rankning i länet (Stockholm)

Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal 2016 Placering Antal företag
Värde (tkr) * - 198 838
Värdeförändring (%) -16.0 - 198 838
Tillväxt i omsättning (%) 12.0 - 198 838
Rörelsemarginal (%) 52.4 - 198 838
Avkastning på eget kapital (%) 11.8 - 198 838
Soliditet (%) 90.7 - 198 838
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 198 838
Rörelseresultat per anställd (tkr) - - 198 838
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 198 838
Nettoomsättning (tkr) 1 709 - 198 838
Rörelseresultat (tkr) 896 - 198 838
Antal anställda 0 - 198 838
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
- Senaste bokslut inväntas innan rankingplacering för detta företag visas. Detta för att erhålla en rättvis och relevant ranking med andra bolag under samma period.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Byggnads AB S:t Erik har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 838 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggnads AB S:t Erik har det senaste året en rörelsemarginal på 52.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 838 företag i länet.

Antal anställda

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 838 i länet.

Soliditet

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året en soliditet på 90.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 838 i länet.

Värderating

Byggnads AB S:t Erik har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall såsom socialt bostadsföretag bereda tillgång till lämpliga och sunda bostäder, företrädesvis i Stockholm, samt bedriva allmännyttig verksamhet


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se

Antal sökningar: 127

Byggnads AB S:t Erik

Org.nr: 556000-4037

Adress:

Sköldungag.4

Postnummer:

114 27 Stockholm

Telefon:

08-400800

Moderbolag:

STIFTELSEN OSCAR HIRSCH MINNE

Bolaget

Värderating: V+
Företagsinfo 2016-12
Antal anställda 0
Nettooms (tkr) 1 709
Rörelseresultat (tkr) 896
Årets resultat (tkr) 708
Summa eget kapital (tkr) 5 335
Rörelsemarginal % 52.4
Avk. eget kapital % 11.8
Soliditet % 90.7
Omsättning/anställd (tkr) n/a
Resultat/anställd (tkr) n/a
Lön/anställd (tkr) n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2016-12
Nettoomsättning 1 709
Arbetskraftskostnad
Avskrivningar -34
Andra rörelsekostnader 1
Jmfr.störande poster operativt 0
Resultatandelar i koncernföretag 0
Övriga rörelseintäkter 0
Övriga rörelsekostnader -780
Rörelseresultat 896
Ränteintäkter 1
Räntekostnader 0
Jmfr.störande poster finansiellt 0
Övriga finansiella poster 19
Finansnetto 20
Res. efter finans. intkt. och kostn. 916
Skatt -208
Årets resultat 708
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets res. 708
Minoritetens andel av årets res. 0


Resultatandel av bokslutsdisp. -183
Uppskj. skatteandel av bokslutsdisp. -52
Schablonskatt % 22.0
                       
Balansräkning (tkr) 2016-12
Operativa tillgångar
Goodwill 0
Övr. immateriella anläggningstillg. 0
Sum. immater. anlägg.tillg. 0
Byggnader och mark 1 425
Maskiner och inventarier 0
Övr. materiella anläggningstillg. 0
Sum. mater. anlägg.tillg. 1 425
And. i koncern- & intressefrtg. 0
Sum. oper. anlägg.tillg. 1 425
Varulager 0
Kundfordringar 4
Övriga omsättningstillgångar 73
Sum. operativa oms.tillg. 77
Fordr. på koncern-& och intr.frtg. 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0
Likvida medel 4 379
Sum. finans. tillg. & likvida mdl. 4 379
Summa tillgångar 5 881


Eget kapital
Eget kapital, redovisat 4 632
EK-andel av obeskattade reserver 703
Minoritetsintresse 0
Summa eget kapital 5 335


Finansiella skulder
Ex. finans. skulder, långfrist. 0
Ext. finans. skulder, kortfrist. 0
Skulder till koncern-& intr.frtg., långfris. 0
Skulder till koncern- & intr.frtg., kortfrist. 0
Summa finansiella skulder 0


Operativa skulder
Långfristiga operativa skulder 198
Leverantörsskulder 106
Övriga kortfristiga skulder 242
Summa operativa skulder 546


Summa skulder och eget kapital 5 881
Nyckeltal i genomsnitt 2016-12
Rörelsemarginal % 52.4
Avkastning på eget kapital % 11.8
Soliditet % 90.7
Skuldssätt.grad räntebär. skulder % 0.0
Kassalikviditet % 1 280.0
Likviditetsberedskap % 2.56
Räntetäckningsgrad % -
Omsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -

Rankning i länet (Stockholm)

År: 2016
Antal företag i Stockholm: 198 838
Företagets placering i Stockholm: -
Nyckeltal Placering
Värde (tkr) -
Värdeförändring (%) -
Tillväxt i omsättning (%) -
Rörelsemarginal (%) -
Avkastning på eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Nettoomsättning per anställd (tkr) -
Rörelseresultat per anställd (tkr) -
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) -
Nettoomsättning (tkr) -
Rörelseresultat (tkr) -
Antal anställda -

Analys

Omsättning

Byggnads AB S:t Erik har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det - största företaget i länet med avseende på omsättning av 198 838 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggnads AB S:t Erik har det senaste året en rörelsemarginal på 52.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 35%. Företaget har under jämförelseåret den - högsta nivån på rörelsemarginal av 198 838 företag i länet.

Antal anställda

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.0. Företaget är under jämförelseåret den - största arbetsgivaren av 198 838 i länet.

Soliditet

Byggnads AB S:t Erik har under det senaste året en soliditet på 90.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det - mest solventa företaget av 198 838 i länet.

Värderating

Byggnads AB S:t Erik har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.

Företagets verksamhet

Bolaget skall såsom socialt bostadsföretag bereda tillgång till lämpliga och sunda bostäder, företrädesvis i Stockholm, samt bedriva allmännyttig verksamhet